OCPVN.ORG

 

All Creature of Our God and King

Traditional Hymn

 


#283 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal


1.
All creature of our God and King,
Lift up your voice and with us sing,
Alleluia! Alleluia!
Thou burning sun with golden beam,
Thou silver moon with softer gleam!

Lời dịch.

1.
Hỡi mọi tạo vật của Chúa, là Vua,
Hãy cất giọng lên và cùng ta ca hát,
Alleluia! Alleluia!
Hỡi vầng dương rực rỡ ánh hoàng kim,
Hỡi vầng trăng bạc với tia sáng dịu dàng!

Ref.
O praise him! O praise him!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

Điệp khúc.
Hãy ngợi ca Người! Hãy ngợi ca Người!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

2.
Thou rushing wind that art so strong,
Ye clouds that sail in heaven along,
O praise him! Alleluia!
Thou rising moon, in praise rejoice,
Ye lights of evening, find a voice!

3.
Hỡi ngọn gió lớn đang cuốn mình thổi,
Những đám mây dong duổi chốn thiên đường,
Hãy ngợi ca Người! Alleluia!
Hỡi vầng trăng đang lên, trong tiếng ca mừng,
Những tia sáng lúc tối trời, hãy tìm một giọng nói!

3.
Thou flowing water, pure and clear,
Make music for thy Lord to hear,
O praise him! Alleluia!
Thou fire so masterful and bright,
That give man both warmth and light.

3.
Hỡi dòng nước chảy, sạch trong và tinh khiết,
Hãy tạo nên tiếng nhạc Chúa ngươi nghe,
Hãy ngời ca Người! Alleluia!
Hỡi ngọn lửa mãnh liệt và rực rỡ,
Đã mang nguồn sáng và hơi ấm cho con người.

4.
And all ye man of tender heart,
Forgiving others, take your part,
O praise him! Alleluia!
Ye who long pain and sorrow bear,
Praise God and on him cast your care!

4.
Và hỡi những ai có trái tim hiền dịu,
Hãy biết thứ tha và nhận lấy phần mình,
Hãy ngợi ca Người! Alleluia!
Hỡi những ai đang gánh chịu khổ đau buồn tủi,
Hãy ngợi ca Chúa và dâng hết ưu tư cho Người!

5.
Let all things their Creator bless,
And worship Him in humbleness,
O praise him! Alleluia!
Praise, praise the Father, praise the Son,
And praise the Spirit, Three in One!

5.
Hãy để muôn vật chúc tụng Đấng Tạo Hóa
Và tôn thờ Người với sự khiêm nhường,
Hãy ngợi ca Người! Alleluia!
Hãy cùng ngợi ca, ngôi Cha, ngôi Con,
và ngôi Thánh Thần, ba ngôi trong một.# 283 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Gleam (Động từ): Shine brightly, especially with reflected light (from Oxford dictionary online: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/gleam)
Tỏa sáng rực rỡ, đặc biệt là với ánh sáng phản xạ.
From Bible: As I watched, a great stormwind came from the North,* a large cloud with flashing fire, a bright glow all around it, and something like polished metal gleamed at the center of the fire. (Ezekiel 1:4)
Tôi nhìn, thì kìa một cơn gió bão từ phương Bắc thổi đến; có đám mây lớn, có lửa loé ra và ánh sáng chiếu toả chung quanh; ở chính giữa như có một kim loại lấp lánh, ở chính giữa lửa. (Ez 1,4)

Humble (tính từ): Having or showing a modest or low estimate of one’s importance  (from Oxford dictionary online: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/humble)
Thể hiện tính khiêm tốn hoặc hạ thấp tầm quan trọng của một người
From Bible: Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart; and you will find rest for your selves. (Mt 11:29)
Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11, 29)


# 283 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Day : Solemnities of the Lord during Ordinary Time, The Most Holy Trinity
Ngày: Các ngày Lễ Kính Chúa trong suốt mùa thường niên, Lễ Chúa Ba Ngôi.

Liturgical: Morning Prayer, Hymn. The Introductory Rites, Entrance Song (Gathering or Processional)
Phụng vụ: Cầu nguyện buổi sáng, Dân ca, Nghi thức giới thiệu, Ca nhập Lễ (Quy tụ hoặc Rước kiệu)

Scripture:1 Corinthians, 8; Daniel, 3; Jeremiah, 32; Psalm, 105; Psalm, 117; Psalm, 136; Psalm, 145; Psalm, 148; Psalm, 150; Psalm, 19; Psalm, 96; Psalm, 97; Revelation, 14; Revelation, 4; Romans, 11
Kinh Thánh: 1Cr 8; Dn 3; Jr 32; Thánh vịnh 32, 105, 117, 136, 145, 148, 19, 96, 97; Khải huyền 14, 4; Roma 11.

Topical:Creation, Eternal Life / Heaven, Joy, Morning, Music Ministry, Praise.
Chủ đề: Tạo dựng/Thiên Đàng, Niềm vui, Bình Minh, Bộ Thánh Nhạc, Cầu nguyện.


# 283 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ