OCPVN.ORG

 

All Praise & Glad Thanksgiving

Traditonal Hymn

 

# 156 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal


1.
All praise and glad thanksgiving
To God the Father be:
The Font of all things living,
Who reigns eternally.
Praise to God forever be,
One in life, in Persons three:
Mighty God, saving God,
God eternal Trinity!

Lời dịch

1.
Tất cả lời ngợi khen và cảm tạ
dâng lên Thiên Chúa Cha;
là Nguồn của hết thảy mọi sự sống,
là Đấng hiển trị muôn đời.
Chúc tụng Chúa muôn đời,
Là Một Thiên Chúa, trong Ba Ngôi,
Là Thiên Chúa toàn năng, Chúa cứu rỗi,
Thiên Chúa Ba Ngôi đời đời!

2.
Christ Jesus, we adore you,
The Son of God most high;
With thanks we sing before you,
Who came for us to die.
Praise to God forever be,
One in life, in Persons three:
Mighty God, saving God,
God eternal Trinity!

2.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tôn vinh Ngài,
Là Con Thiên Chúa tối cao;
Chúng con cất cao lời ca cảm tạ trước nhan Ngài,
Đấng đã đến để chết cho trần gian.
Chúc tụng Chúa muôn đời,
Là Một Thiên Chúa, trong Ba Ngôi,
Là Thiên Chúa toàn năng, Chúa cứu rỗi,
Thiên Chúa Ba Ngôi đời đời!

3.
O Holy Spirit, blessing
To you who reign above!
Your wondrous gifts confessing,
The Church sings forth your love!
Praise to God forever be,
One in life, in Persons three:
Mighty God, saving God,
God eternal Trinity!

3.
Lạy Chúa Thánh Thần, tôn sùng Ngài,
Đấng ngự trị trên cao!
Xưng nhận những ân ban của Ngài,
Giáo Hội ca ngợi tình yêu của Ngài!
Chúc tụng Chúa muôn đời,
Là Một Thiên Chúa, trong Ba Ngôi,
Là Thiên Chúa toàn năng, Chúa cứu rỗi,
Thiên Chúa Ba Ngôi đời đời!# 156 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Vocabulary:

 • Reign (verb) : trị vì, thống trị, cai trị
 • "If we persevere we shall also reign with him. But if we deny him he will deny us." (2 Timothy 2:12) :
  "Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta." ( 2 Ti-mô-thê 2, 12)
 • Mighty God : Thiên Chúa toàn năng
 • "The Mighty One has done great things for me, and holy is his name." (Luke 1:49) :
  "Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn!" (Lu-ca 1, 49)
 • God eternal Trinity : Ba Ngôi Thiên Chúa hằng hữu
 • Saving (adj) : cứu chuộc, cứu độ, cứu rỗi
 • The Church : Giáo Hội, Hội Thánh
  (Source - Nguồn: Sách từ điển Công Giáo Anh Việt, Nguyễn Đình Diễn, NXB Tôn Giáo)

# 156 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Day: Solemnities of the Lord in Ordinary Time, The Most Holy Trinity
Ngày: Lễ trọng về Chúa trong mùa Thường niên, Lễ Chúa Ba Ngôi

Liturgical: The Introductory Rites, Entrance Song (Gathering or Processional)
Phụng vụ: Nghi thức mở đầu, Ca nhập lễ (Quy tụ hoặc rước kiệu)

Scripture: 1 John, 4
Kinh Thánh: 1 Ga, 4

Topical: Praise
Chủ đề: Tán tụng# 156 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ