OCPVN.ORG

 

As I Have Done For You

Như Thầy đã làm cho anh em

 
 

Laurence RosaniaQuite a number of times the songs I’ve written have been inspired by some need during the liturgy, and that is surely the case with this song. Some years ago I wrote an entire collection of music, Glory in the Cross, to be used during the celebration of the Easter Triduum. These are the three high holy days for us – Holy Thursday, Good Friday, and Easter – that are the most important days during the liturgical year. The liturgy of these three days encompasses the heart and soul of our Christian faith.
So as I set about to write music that would address each of the important moments of the Triduum. One of these moments is the ritual of the Washing of the Feet that happens on Holy Thursday. This is a moment when we turn our attention to what Jesus teaches us about how we should treat each other. When he instructs us to “Love one another as I have loved you.”, he gives us this example of what he means. Our way of loving each other is to be willing to get down on our knees and be humble servants to each other. “As I Have Done for You” is the song that I wrote for this ritual.
You’ll notice that I composed many verses for the piece and that’s because many times the ritual Washing of the Feet can take quite awhile. There are some parishes that wash the feet of a small group of people, but there are others that invite anyone to come forward who’d like to have their feet washed. So I wrote enough verses so that the song could continue while the ritual happens. When a song goes on for a long time during liturgy, it’s important that the musicians allow the pieces to change and develop as it is sung. So my suggestion would be to begin very simply and then have the song grow by adding harmonies and instruments as it continues.

Khá nhiều lần các bài hát tôi viết được lấy cảm hứng từ một nhu cầu cần thiết nào đó trong phụng vụ, và chắc chắn đó là trường hợp của bài hát này. Một vài năm trước, tôi đã viết hoàn chỉnh một bộ thánh nhạc mang tên “Glory in the Cross” (“Vinh quang trên Thập Giá”) để dùng trong cử hành Tam Nhật Thánh. Đây là Ba Ngày Thánh trọng thể đối với chúng ta - Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh và Phục Sinh – mà cũng là những ngày quan trọng nhất trong năm phụng vụ. Việc phụng vụ ba ngày này thể hiện toàn bộ trái tim và linh hồn của đức tin Ki-tô giáo của chúng ta.
Vì vậy, tôi đã chọn cách viết nhạc để có thể diễn tả từng khoảnh khắc quan trọng của Tam Nhật Thánh. Một trong những khoảnh khắc này là nghi thức Rửa Chân diễn ra trong Thứ Năm Tuần Thánh. Chính là lúc chúng ta chuyển mọi sự chú ý vào những gì Chúa Giê-su dạy chúng ta nên đối xử với nhau thế nào. Khi Ngài dạy chúng ta: "Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.", Ngài đã cử hành nghi thức này như một ví dụ để chúng ta hiểu được ý nghĩa câu nói của Ngài. Cách chúng ta yêu thương nhau là phải sẵn sàng quỳ xuống và trở thành kẻ tôi tớ khiêm tốn đối với nhau. “As I Have Done for You” ("Như Thầy đã làm cho các con") là bài hát tôi viết cho nghi thức này.
Bạn sẽ nhận thấy tôi sáng tác nhiều phiên khúc cho phần này bởi vì thường nghi thức Rửa Chân sẽ kéo dài khá lâu. Một số giáo xứ chỉ rửa chân cho một nhóm người tượng trưng, nhưng cũng có những giáo xứ sẵn sàng mời bất kỳ ai tiến lên phía trước nếu họ muốn chân mình được rửa sạch. Vì vậy, tôi đã viết đủ các câu phiên khúc để bài hát có thể được hát liên tục trong lúc diễn ra nghi thức. Khi một bài hát được hát lâu như vậy trong phụng vụ, điều quan trọng là các nhạc sĩ viết sao cho các đoạn trong bài hát có thể biến tấu và phát triển lên khi hát. Thế nên tôi gợi ý nên hát lúc đầu thật đơn giản, mộc mạc, và sau đó có thể phát triển bài hát bằng cách hòa thêm bè và nhạc cụ khi phải hát liên tục.

#131 Thanh Ca Dan Chua, English MissalRef.
I, your Lord and Master,
now become your servant.
I who made the moon and stars
will kneel to wash your feet.
This is my commandment:
to love as I have loved you.
Kneel to wash each other’s feet
as I have done for you. 

Lời dịch.

Ref.
Thầy, là Chúa, là Thầy của anh em,
giờ đây thành tôi tớ cho anh em.
Thầy, là Đấng dựng nên trăng sao.
sẽ quỳ xuống rửa chân anh em.
Này đây lời răn mới của Thầy:
hãy yêu thương nhau như Thầy đã
yêu thương anh em.
Hãy quỳ xuống rửa chân cho nhau
như Thầy đã làm cho anh em. 

1.
All the world will know
you are my disciples
by the love that you offer,
the kindness you show.
You have heard the voice of God
in the words that I have spoken.
You beheld heaven’s glory
and have seen the face of God. 

1.
Và cả thế gian sẽ biết
anh em là môn đệ của Thầy
bởi tình yêu anh em trao gửi,
bởi thiện chí anh em mang.
Anh em đã được nghe giọng nói Đức Chúa Trời
trong những lời dạy của Thầy.
Anh em đã trông thấy vinh quang nước trời
và đã chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa Trời. 

2.
I must leave you now
only for a moment.
I must go to my Father
to make you a home.
On the day of my return,
I will come to take you with me
to the place I have promised
where your joy will have no end. 

2.
Giờ Thầy phải rời bỏ anh em
nhưng chỉ trong phút chốc mà thôi.
Thầy phải trở về bên Cha Thầy
để dựng cho anh em một mái ấm.
Vào ngày Thầy quay trở lại,
Thầy sẽ đến đón anh em đi
đến nơi mà Thầy đã hứa ban,
nơi anh em sẽ hỉ hoan bất tận. 

3.
I am like a vine,
you are like the branches.
If you cling to my teaching
you surely will live.
If you make your home in me,
I will come to dwell within you.
You can count on my mercy
when you ask for what you need. 

3.
Thầy là cây nho,
và anh em là cành.
nếu anh em bám lấy lời dạy của Thầy
anh em sẽ sống.
Nếu anh em ở lại trong Thầy,
thì Thầy cũng sẽ ở lại trong anh em.
Anh em có thể cậy trông bởi lòng thương xót nơi Thầy,
khi anh em xin điều anh em cần. 

4.
I have called you friends,
now no longer servants.
What I told you in secret,
the world longs to know.
There can be no greater love
than to give your life to others.
As the Father has loved me,
so I love you as my own.

4.
Thầy đã gọi anh em là bạn hữu,
chứ chẳng còn là tôi tớ nữa.
Điều Thầy đã kể cho anh em,
thế gian sẽ muốn biết.
Chẳng có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh
mạng sống cho người khác.
Như Chúa Cha đã yêu thương Thầy thế nào,
Thầy cũng yêu thương anh em như vậy.

5.
You will weep for now
while the world rejoices.
But the tears of your sorrow
will soon turn to joy.
As a mother cries in childbirth
and her pain is turned to gladness,
you will know great rejoicing
on the day of my return.

5.
Anh em sẽ than van khóc lóc
khi cả thế gian nhảy mừng.
Nhưng nỗi buồn của anh em
sẽ sớm trở thành niềm vui.
Giống như người mẹ khóc khi lâm bồn
và cơn đau được trở thành niềm hân hoan,
anh em sẽ biết được niềm vui to lớn
trong ngày Thầy trở lại thế gian.

6.
I will give you peace;
this will be my blessing.
Though the world churns around you,
I leave you my peace.
I have told you all these things
that my peace may dwell within you.
Let your faith be unshaken
and your hope be ever strong.

6.
Thầy ban bình an cho anh em;
đó là lời chúc phúc của Thầy.
Dù quanh anh em thế gian có nổi sóng,
Thầy để lại bình anh của Thầy cho anh em.
Thầy đã nói với anh em các điều đó
để bình anh của Thầy ở lại nơi anh em.
Hãy để đức tin của anh em không lay chuyển
và niềm hy vọng sẽ mãi vững vàng.#131 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Weep (động từ): Shed tears (from Oxford dictionary online: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/weep)
Rơi lệ
From Bible: A time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance. (Ecc 3:4)
Một thời để khóc lóc, một thời để vui cười; một thời để than van, một thời để múa nhảy (Gv 3,4)

Churn (động từ): break up the surface of (an area of ground) (from Oxford dictionary online: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/churn)
Phá vỡ bề mặt (trên mặt đất)
From Bible: Their enemies she overwhelmed, and churned them up from the bottom of the depths. (Wisdom 10:19)
Nhưng địch thù của họ, Ðức Khôn Ngoan nhận chìm rồi từ vực thẳm hất tung chúng lên. (Sách Khôn Ngoan 10, 19)


#131 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Day: The Sacred Paschal Triduum, Thursday of the Lord's Supper at the Evening Mass
Ngày: Tam Nhật Vượt Qua, Lễ Thứ Năm tuần Thánh – Lễ Bữa Tiệc Ly

Scripture: John, 13; John, 14; John, 15; John, 16
Kinh Thánh: Gioan 13, 14, 15, 16

Topical: Discipleship, Love for Others, Ministry / Mission, Second Coming, Vine.
Chủ đề: Môn đệ, Tình yêu tha nhân, Sứ Vụ, Ngày Quang Lâm.


#131 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ