OCPVN.ORG

 

Ashes to Ashes

Tro Bụi Rồi Sẽ Trở Về Bụi Tro

 

English Missal

Refrain.
Ashes to ashes, from dust unto dust.
The cross on our forehead,
your promise, O God.
Ready us to follow the way of your Son,
to rise from these ashes,
redeemed in the fire of your love.

Điệp Khúc.
Tro tàn lại là tro tàn, từ cát bụi trở về cát bụi.
Lạy Chúa, theo lời Ngài hứa,
thập giá của Ngài trên trán chúng con
Để chúng con sẵn sàng bước theo chân Con Một Ngài,
để vực lên khỏi đống tro bụi,
cứu chuộc con trong ngọn lửa tình yêu của Ngài

Verses: Ash Wednesday.
1. Sound the trumpet in Zion,
announce from the Lord
that the day of God’s favor
is ever close at hand.

Lời hát trong lễ Thứ Tư Lễ Tro.
1. Tiếng kèn đồng vang lên ở Si-on,
công bố lời Chúa rằng:
Ngày hồng ân của Thiên Chúa
đã gần kề

2.Rend your hearts, not your garments;
return to the Lord,
who delights when we offer
a truly humble heart.

2. Hãy xé lòng chứ đừng xé áo,
hãy trở về với Chúa,
Ngài vui mừng khi chúng con dâng lên Người
con tim thật lòng khiêm cung.

3.We have seen in the heavens
and held in our arms
what the hand of our Maker
can fashion out of dust.

3. Từ tận trời cao
đến những gì trong tay chúng con
Đó là những gì mà Đấng Tạo Hóa
đã tác thành từ bụi đất.

4.Let us fast from unkindness
and turn from our greed,
giving bread to the hungry
and lifting up the poor.

4. Hãy trút bỏ tính gian ác,
và tránh khỏi thói tham lam,
trao tấm bánh cho người đói khát
và nâng đỡ kẻ khó nghèo.

5. Through this life that we treasure
must fade like the grass,
heaven’s glory awaits those
who put their trust in God.

5. Dù chúng con trân trọng cuộc sống này bao nhiêu
thì nó cũng phải lụi tàn như cỏ cây,
Vinh quang Thiên đàng đợi chờ những ai
đặt niềm trông cậy vào Thiên Chúa.

Verses: Throughout Lent.
1. We abide in the shadow
of God’s mighty arm,
for the Lord is our refuge,
the Rock in whom we trust.

Lời hát trong mùa Chay.
1.
Chúng con xin nương bóng
dưới tay Thiên Chúa uy quyền,
Vì Chúa là chốn cho chúng con tựa nương,
là Đá tảng cho chúng con tín thác.

2. As the highest of heavens
surpasses the earth,
so the might of God’s mercy
is far beyond our shame.

2. Trời cao hơn đất bao nhiêu,
thì sức mạnh của lòng Chúa thương xót
vượt cao hơn nỗi ân hận
của chúng con bấy nhiêu. 

3. Though his nature is holy
yet Christ became sin,
so that we might inherit
the holiness of God.

3. Đức Kitô là Đấng Thánh
nhưng Ngài đã mang lấy thân phận tội lỗi
Để chúng con được thông phần
vào sự thiêng liêng của Thiên Chúa.# English Missal

Ashes (danh từ số nhiều): what is left after something has been destroyed by burning, thứ còn lại sau khi một vật gì đó bị thiêu hủy.
When Mordecai learned all that was happening, he tore his garments, put on sackcloth and ashes, and went through the city crying out loudly and bitterly (Esth 4:1)
Khi biết tất cả những sự kiện trên, ông Moóc-đo-khai xé áo mình ra, mặc lấy bao bị và rắc tro lên người. (Et 4, 1)


Refuge (danh từ): shelter or protection from danger, trouble, etc.: nơi ẩn náu hoặc bảo vệ khỏi nguy hiểm, tình trạng rối loạn, v.v…
We who have taken refuge might be strongly encouraged to hold fast to the hope that lies before us. (Heb 6:18b)
Do đó, chúng ta là những kẻ ẩn náu bên Thiên Chúa, chúng ta được mạnh mẽ khuyến khích nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta. (Dt 6, 18b)


(http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ )

# English Missal 

# English Missal

Day: Ash Wednesday, Season of Lent (Sundays and Weekdays)
Dịp:
Thứ Tư Lễ Tro, Chúa nhật và ngày thường của Mùa Chay

Scripture:
2 Corinthians 5, Isaiah 58, Joel 2, Psalm 103, Psalm 37, Psalm 91
Kinh Thánh:
2 Cr 5, Is 58, Ge 2, Tv 103, Tv 37, Tv 91


 

# English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ