OCPVN.ORG

 

Be Thou My Vision

Xin Người là tầm nhìn của con

 

 

1.
Be Thou my Vision, O Lord of my heart;
Naught be all else to me, save that Thou art;
Thou my best Thought, by day or by night,
Waking or sleeping, Thy presence my light.

Lời dịch.

1.
Lạy Chúa của lòng con, xin hãy là tầm nhìn;
Bởi Người là sự cứu rỗi, mọi điều khác là hư không;
Dù đêm hay ngày, Người là suy nghĩ tuyệt vời nhất,
Dù con ngủ hay thức, sự hiện diện của Ngài là ánh sáng đời con.

2.
Be Thou my Wisdom, and Thou my true Word;
I ever with Thee and Thou with me, Lord;
Thou my great Father, I Thy true son;
Thou in me dwelling, and I with Thee one.

2.
Xin Người là sự khôn ngoan, là lời răn chân thực;
Để con được mãi bên Người, và Người bên con, lạy Chúa;
Bởi Người là Cha con, và con là con cái Người;
Người ở trong con, và con là một với Người.

3.
Be Thou my battle Shield, Sword for the fight;
Be Thou my Dignity, Thou my Delight;
Thou my soul’s Shelter, Thou my high Tow’r:
Raise Thou me heav’nward, O Pow’r of my pow’r.

3.
Xin Người là tấm khiên, là lưỡi kiếm của con;
Xin Người là phẩm giá, là niềm vui sướng của con;
Người là nơi chốn hồn con ẩn náu, là tòa tháp canh cao vợi:
Lạy Đấng toàn năng, xin nâng đỡ con đến Thiên Đường.

4.
Riches I heed not, nor man’s empty praise,
Thou mine Inheritance, now and always:
Thou and Thou only, first in my heart,
High King of Heaven, my Treasure Thou art.

4.
Con chẳng ham giàu có, hay lời ngợi ca sáo rỗng của tha nhân,
Người là gia tài của con, giờ đây và luôn mãi:
Người và chỉ Người là điều đầu tiên lòng con khao khát,
Lạy Quốc Vương cao cả, Người là báu vật của lòng con.

5.
High King of Heaven, my victory won,
May I reach Heaven’s joys, O bright Heav’n’s Sun!
Heart of my own heart, whate’er befall,
Still be my Vision, O Ruler of all.

5.
Lạy Quốc Vương cao cả, là chiến thắng của con,
Xin cho con chạm đến niềm vui Thiên Quốc, ôi Vầng Dương rạng ngời!
Tình yêu của lòng con, ôi Đấng cai trị toàn năng,
Dù điều gì xảy đến, xin mãi là tầm nhìn của con.# 401 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

'Thou' => 'ye' or 'you' - Nominative: nghĩa là “bạn” (Chủ ngữ)
'Thee'  => 'you' – Objective : nghĩa là “bạn” (Tân ngữ)
'Thy' => 'your' – Possessive: nghĩa là “của bạn” (Sở hữu)
'Thine' => 'yours' - Possessive: nghĩa là “của bạn” (Sở hữu)


This song uses many archaic English pronouns, no longer in use since the 17th Century. These terms have been replaced in contemporary usage by some form of “you”.

“Thou” was previously used to express a closer intimacy, while “you” was a more formal 2nd person address.  Early English translations of the Bible used “thee” and “thou”, and hence the usage was transferred to various hymns. (As found in French or Spanish, a familiar 2nd person form is used when speaking directly to God). Currently, the usage of such words gives a sense of religious formality, and is only found in certain religious contexts or if the writer wishes to reproduce archaic language.


Bài hát này sử dụng nhiều đại từ tiếng Anh cổ xưa, vốn không còn được sử dụng từ thế kỷ thứ 17. Hiện nay, các từ này đã được thay thế bằng các thể của từ “bạn”.

Từ “Thou” (bạn) trước đây được sử dụng để diễn tả tình bạn thân mật hơn, trong khi “you” (bạn) được sử dụng để chỉ người ở ngôi thứ hai một cách trang trọng hơn. Các bản dịch Kinh Thánh trước đây sử dụng “thee” và “thou”, vì thế, các từ này cũng được sử dụng trong các bài thánh ca. (Trong tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha, thể nhân xưng ngôi thứ hai thông dụng được sử dụng khi ai đó nói chuyện trực tiếp với Chúa). Hiện nay, việc sử dụng các từ này mang lại các ý nghĩa về nghi thức tôn giáo,và các từ này chỉ được sử dụng trong một vài bối cảnh tôn giáo nhất định; hoặc vì tác giả muốn tái hiện lại các ngôn từ cổ này.

(Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Thou)

# 401 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

SLANE, the common name given to the melody, is an old Irish folk tune associated with the ballad 'With My Love Come on the Road" in Patrick W. Joyce's Old Irish Folk Music and Songs (1909). It became a hymn tune when it was arranged by David Evans and set to the Irish hymn "Be Thou My Vision" published in the Church Hymnary (1927). SLANE is named for a hill in County Meath, Ireland, where St. Patrick's lighting of an Easter fire–an act of defiance against the pagan king Loegaire (fifth century)–led to his unlimited freedom to preach the gospel in Ireland.

SLANE, cái tên phổ biến nói về một giai điệu, dân gian Ireland cổ xưa kết hợp với bản ballad “'With My Love Come on the Road” trong cuốn Old Irish Folk Music and Songs (in năm 1909) của Patrick W. Joyce. Giai điệu này mang âm hưởng thánh ca hơn khi nó được David Evans hòa âm và đặt vào trong bài "Be Thou My Vision", xuất bản trong cuốn Church Hymnary (in năm1927). SLANE là tên một ngọn đồi ở Hạt Meath, Ireland, nơi Thánh Patrick thắp lửa Phục sinh – một hành động thách thức vua ngoại giáo Loegaire (thế kỷ thứ XV) – nguyên nhân dẫn đến việc Ngài bị hạn chế rao giảng Tin mừng ở Ireland. (Nguồn: http://www.hymnary.org/tune/slane )

# 401 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Topical : Longing for God, Petition / Prayer, Wisdom,
Chủ đề: Sự mong mỏi, khát khao Thiên Chúa; lời đề nghị/cầu nguyện, sự khôn ngoan

 

# 401 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ