OCPVN.ORG

 

Blest Be the Lord

Chúc Tụng Chúa Đi

 
 

Laurence RosaniaDaniel L. Schutte (born 1947, Neenah, Wisconsin) is an American composer of Catholic liturgical music and a contemporary Christian songwriter best known for composing the hymn Here I Am, Lord (1981). He was one of the founding members of the St. Louis Jesuits who popularized a contemporary style of church music, setting sacred texts sung in English, as a result of the liturgical reforms initiated by Vatican II.

Daniel L. Schutte (Sinh năm 1947 tại Neenah, Wiscosin) là một nhạc sỹ phụng vụ Công giáo người Mỹ và là một nhà soạn nhạc Kitô giáo đương thời nổi tiếng với bài thánh ca Here I am, Lord (1981). Ông cũng là một trong những thành viên sáng lập hội St. Louis Jesuits - những người đã phổ biến rộng rãi một phong cách hiện đại của Thánh nhạc với những lời thánh ca bằng tiếng Anh như là kết quả của việc cải cách trong phụng vụ bắt nguồn từ Công Đồng Vatican II.

#279 Thanh Ca Dan Chua, English MissalRef.
Blest be the Lord; blest be the Lord,
The God of mercy, the God saves.
I shall not fear the dark of night,
Nor the arrow that flies by day.

Lời dịch.

Ref.
Chúc tụng Đức Chúa, chúc tụng Đức Chúa,
Thiên Chúa của lòng thương xót, Thiên Chúa cứu độ.
Con sẽ không sợ hãi đêm đen,
và cả mũi tên bắn đến mỗi ngày.

1.
He will release me from the nets of all my foes.
He will protect me from their wicked hands.
Beneath the shadow of his wings I will rejoice
to find a dwelling place secure.

1.
Ngài sẽ giải thoát con khỏi lưới kẻ thù.
Ngài sẽ che chở cho con khỏi bàn tay phường gian ác.
Dưới bóng đôi cánh của Ngài, con sẽ mừng vui
tìm thấy một nơi náu thân an toàn.

2.
I need not shrink before the terrors of the night,
nor stand alone before the light of day.
No harm shall come to me, no arrow strike me down,
no evil settle in my soul.

2.
Con sẽ không co ro khiếp sợ trong đêm,
cũng chẳng chịu đựng một mình lúc ban ngày.
Không có sự gì đe dọa con, cũng không mũi tên nào đánh gục được con,
chẳng ác thần nào chiếm được hồn con.

3.
Although a thousand strong have fallen at my side,
I’ll not be shaken with the Lord at hand.
His faithful love is all the armor that I need
to wage my battle with the foe.

3.
Dù có hàng ngàn kẻ mạnh ngã gục bên con,
con sẽ không lung lay vì tay Chúa gần ngay.
Tình yêu của Ngài là tất cả chiến giáp con cần
để con tiến đánh lũ địch thù.#279 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

- Wage (Động từ): Carry on (a war or campaign) (from oxford dictionary online: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/wage)
Tiếp tục (một cuộc chiến tranh hoặc chiến dịch)

- From Bible: You covet but do not possess. You kill and envy but you cannot obtain; you fight and wage war. You do not possess because you do not ask. (James 4:2)
Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có, là vì anh em không xin; (Giacobe 4,2)


#279 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Liturgical : Night Prayer, Night Psalms, The Introductory Rites, Entrance Song (Gathering or Processional)
Phụng vụ: Giờ kinh tối, Thánh Vịnh. Giới thiệu các Nghi Lễ, Ca nhập lễ (Quy tụ hoặc rước kiệu)

Ritual: Penance (Reconciliation)
Nghi lễ: Hòa giải (hòa giải)

Scripture: Psalm 91
Kinh Thánh: Thánh Vịnh 91

Topical: Confidence, Courage, Praise, Refuge
Chuyên đề: niềm tin, can đảm, lời khen ngợi, nơi trú ẩn


#279 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ