OCPVN.ORG

 

By the Waking of Our Hearts

Ricky Manalo, CSP

 

Ref.
By the waking of our hearts, by the
stirring of our souls, may the Spirit of God abide
and bring us together in Christ.

ĐK.
Bằng việc thức tỉnh của trái tim con, bằng
những lay động của tâm hồn con, xin Thánh
Thần Thiên Chúa ở lại với chúng con và mang
chúng con đến với nhau trong Đức Ki-tô.

1.
Come, O Spirit, from above, come from your
celestial heights. Come with your blessed light
so radiant bright.

1.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến từ trên
cao, xin ngự đến từ nơi cao xa thiên đàng. Xin
ngự đến với ánh sáng linh thiêng của Ngài thật
rạng ngời ánh quang.

2.
Come, O Savior of the poor, come, O source
of gifts ensured. Come with your gentle hope, so
wondrous and pure.

2.
Xin hãy đến, lạy Đấng Cứu Độ của kẻ cơ bần,
xin ngự đến, ôi nguồn ân huệ chắc chắn. Xin
ngự đến với niềm hy vọng êm ái, thật tuyệt vời
và tinh khiết dường bao.

3.
In our labor, rest most sweet; grateful
coolness in the heat. Console our restless lives,
by your comfort, we seek.

3.
Trong công việc của chúng con, Ngài là chốn
nghỉ ngơi tuyệt vời, là bóng mát dịu dàng giữa
cảnh oi bức. Người ủi an những cuộc sống hối
hả của chúng con bằng sự vỗ về mà chúng con
đang kiếm tìm.

4.
Bend the stubborn heart and will, melt the
frozen, warm the chill. Come guide our
searching minds toward your promise fulfilled.


4.
Xin uốn nắn tâm hồn cứng cỏi, làm chảy tan
nơi băng giá, sưởi ấm chỗ lạnh lùng. Xin hãy
đến dẫn lối tâm trí chúng con đang chờ mong lời
Ngài hứa được thực hiện.

5.
Grant us virtue's sure reward, may your
gracious love be sent. Come with your peace
and joy that shall never end.


5.
Xin ban cho chúng con được phần thưởng
nhân đức vững vàng, xin gửi ban cho chúng con
tình yêu khoan dung của Ngài. Xin ngự đến
cùng bình an và niềm vui bất tận của Ngài.# 319 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Vocabulary:

  • The angel of the LORD answered him: Why do you ask my name? It is wondrous. (Judges 13:18) :
    Sứ giả của Ðức Chúa nói với ông: "Sao ông lại hỏi tên tôi? Ðó là một điều bí nhiệm." (Thủ lãnh 13, 18)
  • Why should you become stubborn, the way the Egyptians and Pharaoh were stubborn? (1 Samuel 6:6) :
    Tại sao anh em để lòng mình ra nặng nề cứng cỏi, như người Ai-cập và Pha-ra-ô đã để lòng chúng ra nặng nề cứng cỏi? (1 Sa-mu-en 6, 6)
  • Celestial : thuộc về thiên đàng, ở trên trời
  • Beautiful as Tirzah are you, my friend; fair as Jerusalem, fearsome as celestial visions! (Song of Songs 6:4) :
    Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa Tia-xa, duyên dáng tựa Giê-ru-sa-lem, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ. (Diễm ca 6, 4)

# 319 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Day: Season of Easter, Pentecost Sunday.
Ngày: Mùa Phục Sinh, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Liturgical: The Introductory Rites, Entrance Song (Gathering or Processional).
Phụng vụ: Nghi thức mở đầu, Ca nhập lễ (Quy tụ hoặc rước kiệu)

# 319 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ