OCPVN.ORG

 

Come Holy Ghost

Traditonal Hymn

 
Traditional Hymn

Come Holy Ghost, this ancient text (Veni Creator Spiritus) is translated from Latin to English. Veni Creator Spiritus (Come Creator Spirit) is a hymn believed to have been written by Rabanus Maurus in the 9th century. When the original Latin text is used, it is normally sung in Gregorian Chant. As an invocation of the Holy Spirit, in the practice of the Roman Catholic Church it is sung during the liturgical celebration of the feast of Pentecost (at both Tierce and Vespers). It is also sung at occasions such as the entrance of Cardinals to the Sistine Chapel, when electing a new pope, as well as at the consecration of bishops, the ordination of priests, when celebrating the sacrament of Confirmation, the dedication of churches, the celebration of synods or councils and other similar solemn events.


The hymn is also widely used in the Anglican Communboion and appears, for example, in the Ordering of Priests and in the Consecration of Bishops in the Book of Common Prayer, 1662. It has been translated into several languages; one English example is Creator Spirit.


Rabanus Maurus (c. 776-856) or Hrabanus Magnentius Maurus, was born of noble parents at Mainz, and educated at Fulda and Tours under Alcuin, who gave him the surname of Maurus, after the favorite disciple of Benedict, Saint Maurus. In 803, he became director of the school at the Benedictine Abbey at Fulda. He was ordained priest in 814. In 822, he became abbot at Fulda, retiring in 842. In 847, he became archbishop of Mainz. He died at Winkel on the Rhine, February 4, 856. This distinguished Carolingian poet-theologian wrote extensive biblical commentaries, the encyclopaedic De Universo, De Institutione Clericorum, and other works which circulated widely during the Middle Ages.


Come Holy Ghost ("Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Hãy Đến") là một tác phẩm cổ, mang tên "Veni Creator Spiritus", được chuyển ngữ từ La-tinh sang tiếng Anh. Người ta cho rằng Rabanus Maurus đã sáng tác bài thánh ca "Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Hãy Đến" bởi vào thế kỷ thứ 9. Khi bản gốc tiếng Latinh được sử dụng, tác phẩm thường được hát theo nhạc Bình ca. Theo thông lệ của Giáo hội Công Giáo La Mã, bài thánh ca được hát khi cử hành phụng vụ Lễ Hiện Xuống như một lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần (trong cả Kinh Trưa và Kinh Chiều). Tác phẩm cũng được hát trong các dịp như khi các Hồng Y tiến vào Nguyện Đường Sistine để bầu Giáo Hoàng, cũng như lễ tấn phong các Giám Mục, lễ truyền chức Linh mục, lễ ban Bí tích Thêm Sức, lễ cung hiến thánh đường, khi cử hành các hội nghị hoặc công nghị và các sự kiện trọng thể tương tự khác.


Bài thánh ca này cũng được sử dụng rộng rãi và xuất bản trong Khối Hiệp Thông Anh Giáo, ví dụ như trong hàng Linh Mục, trong việc Tận hiến các Giám Mục trong Sách Kinh Nguyện Chung, năm 1662. Tác phẩm được dịch sang nhiều ngôn ngữ, như trong tiếng Anh là "Creator Spirit" ("Thần Khí Sáng Tạo").


Rabanus Maurus (c. 776-856) hay Hrabanus Magnentius Maurus sinh ra trong gia đình quý tộc tại Mainz, ông học tại Fulda và tại Tours dưới sự hướng dẫn của thầy Alcuin, người đã đặt tên họ của ông là Maurus, theo tên thánh Maurus, người môn đệ yêu quý của Benedict. Năm 801, ông trở thành giám đốc của trường học tại Đan viện Benedictine ở Fulda. Ông được thụ phong linh mục vào năm 814. Năm 822, ông làm viện phụ tại Fulda, ông nghỉ hưu vào năm 842. Năm 847, ông trở thành Tổng Giám mục thành Mainz. Ông mất tại Winkel ở Rhine vào ngày 4 tháng Hai năm 856. Nhà thơ, nhà thần học xuất chúng này đã viết nhiều chú giải bao quát Kinh Thánh, bộ sách bách khoa toàn thư De Universo, De Institutione Clericorum, và nhiều các tác phẩm khác đã được lưu truyền rộng rãi suốt thời Trung cổ.


Source: Nguồn:
http://www.hymnary.org/person/Maurus_R
http://en.wikipedia.org/wiki/Rabanus_Maurus


# 151 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

1.
Come, Holy Ghost, Creator blest,
and in our hearts take up Thy rest;
come with Thy grace and heav'nly aid.
To fill the hearts which Thou hast made;
to fill the hearts which Thou hast made.

1.
Xin hãy đến, lạy Chúa Thánh Thần, Đấng Ban Sự Sống,
và ở nơi trái tim của chúng con là nơi Ngài cư ngụ;
xin hãy đến với ân sủng và ơn thiên bảo trợ của Ngài,
để lấp đầy những tâm hồn mà Người đã tạo nên;
để lấp đầy những tâm hồn mà Người đã tạo nên.

2.
O Comforter, to thee we cry,
Thou heav'nly gift of God most high,
Thou font of life, and Fire of love,
and sweet anointing from above;
and sweet anointing from above,

2.
Ôi Đấng An Ủi, chúng con than khóc cùng Ngài,
Ngài là thánh ân của Thiên Chúa chí thánh,
Ngài là nguồn mạch sự sống, và ngọn lửa của yêu thương,
và là Đấng xức dầu thuần khiết từ trời cao;
Đấng xức dầu thuần khiết từ trời cao,

3.
Praise be to thee, Father and the Son
and Holy Spirit with them One;
and may the Son on us bestow,
the gifts that from the Spirit flow;
the gifts that from the Spirit flow.

3.
Chúng con ngợi khen Đức Chúa Cha và Chúa Con
và Chúa Thánh Thần nên Một Thiên Chúa;
cầu Ngài trao ban Con Chúa cho chúng con,
là Hồng Ân từ Thần Khí Ngài đổ tràn;
là Hồng Ân từ Thần Khí Ngài đổ tràn.# 151 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Vocabulary:

 • Holy Ghost = Holy Spirit : Chúa Thánh Thần
 • Blest (past participle of bless) : Được chúc tụng
 • Thy : your
 • Thou : you
 • Font of life : Nguồn sự sống
 • Anoint : sức dầu
 • They drove out many demons, and they anointed with oil many who were sick and cured them. (Mark 6:13) :
  Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. (Mác-cô 6, 13)
 • Bestow : ban cho, ban tặng
 • But he bestows a greater grace; therefore, it says: "God resists the proud, but gives grace to the humble." (James 4:6) :
  Nhưng ân sủng Người ban còn mạnh hơn; vì thế, có lời Kinh Thánh nói: Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. (Gia-cô-bê 4, 6)

# 151 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Day: Season of Easter, Pentecost Sunday.
Ngày: Mùa Phục Sinh, Lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

# 151 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ