OCPVN.ORG

 

Flow River Flow

Bod Hurd

 

1.
You will be mine and I will be your God,
for I will wash you clean. And a new heart,
a heart of flesh and feeling, I will place
within you for your heart of stone.

2.
The blind shall see, the mute shall find a
voice, the lame shall leap for joy.
Rivers will flow into dry and barren desert,
flowers bloom in splendor, glory fill the land.

Ref.
Flow river flow, flow over me. O living water,
poured out for free; O living water,
flow over me.

3.
Whoever drinks the water I will give will
never thirst again. The drink I give is
an ever-flowing river, welling up within you
to give eternal life.

1.
Con sẽ thuộc về Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của con, vì
Ta sẽ rửa con nên sạch trong. Và Ta sẽ đặt vào trong
con một trái tim mới, một trái tim của bằng thịt và nhạy
cảm, để thay cho con trái tim chai đá của con.

2.
Người mù sẽ thấy, người câm sẽ nói được, và kẻ què sẽ
nhảy nhót vì hoan hỉ. Mạch nước sẽ chảy vào sa mạc
khô khốc và cằn cỗi, hoa đua nở rực rỡ, vinh quang sẽ
ngập tràn mặt đất này.

ĐK.
Chảy đi nước hỡi, hãy chảy tràn trên con.
Ôi nước hằng sống, được rộng rãi tuôn ban;
Ôi nước hằng sống, hãy chảy tràn trên con.

3.
Ai uống nước Tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa.
Nước Tôi cho là một mạch nước vọt lên luôn mãi,
đem lại sự sống đời đời nơi người ấy.#211 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Vocabulary:

  • Jesus answered and said to her, “If you knew the gift of God and who is saying to you, ‘Give me a drink,’ you would have asked him and he would have given you living water.” (John 4, 10)
  • Đức Giê-su trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: ‘Cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.” (Gio-an 4, 10)
  • And I will give them another heart and a new spirit I will put within them. From their bodies I will remove the hearts of stone, and give them hearts of flesh, so that they walk according to my statutes, taking care to keep my ordinances. Thus they will be my people, and I will be their God. (Ezekiel 11, 19 – 20)
  • Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt, để chúng đi theo các thánh chỉ của Ta và tuân giữ cùng thi hành các quyết định của Ta. Lúc ấy, chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. (Ê-dê-ki-en 11, 19 – 20)
  • Then the eyes of the blind shall see, and the ears of the deaf be opened; Then the lame shall leap like a stag, and the mute tongue sing for joy. For waters will burst forth in the wilderness, and streams in the Arabah. (Isaiah 35, 5 – 6)
  • Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu. (I-sai-a 35, 5 – 6)
  • But whoever drinks the water I shall give will never thirst; the water I shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life. (John 4, 14)
  • Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. (Gio-an 4, 14)

#211 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Bob Hurd

It has been many years since “Flow River Flow” was written. Bob Hurd, the song’s author shared that at that time, his brother, David, had been tragically killed in a car accident. So Bob was imagining his brother having healing love “flow over” him, and having “a new heart” put in him by God in heaven.

Bob Hurd wrote:“The message is the wonderful mercy of God and how God transforms us—from hearts of stone to hearts of feeling, sending rivers to water dry land, filling our thirst with the drink that brings everlasting life. All this is part of the paschal mystery we celebrate at each mass. This is also the meaning of the sprinkling rite (this song can be used during the sprinkling rite).”

The author likes the variation of soloists on the verses and everybody on the refrain. Perhaps you could have everybody join in on the last verse, after having soloists on verses 1 and 2.Ca khúc “Flow River Flow” đã được sáng tác cách đây nhiều năm trước. Bob Hurd, tác giả bài hát đã chia sẻ rằng thời điểm đó, anh của ông, David qua đời vì tai nạn xe hơi. Vì thế, Bob hình dung anh của mình đang được “đầy tràn” tình yêu chữa lành và Thiên Chúa đã trao ban cho anh một “con tim mới” trên Thiên Đàng.

Bob Hurd viết: “Bài hát nói lên lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và diễn đạt phương cách mà Thiên Chúa đã biến đổi chúng ta – từ những trái tim chai đá thành những trái tim nhạy cảm, ban mạch nước tuôn chảy vào mảnh đất khô cằn, làm thỏa cơn khát của chúng ta bằng nước mang lại sự sống đời đời. Đây là Mầu nhiệm Vượt Qua mà chúng ta cử hành trong mỗi Thánh lễ. Bài hát cũng mang ý nghĩa của việc Rảy Nước Thánh. (Vì thế, chúng ta có thể hát ca khúc này trong nghi thức Rảy Nước Thánh.)”

Tác giả thích sự biến tấu khi hát solo các câu phiên khúc và cùng hát chung câu điệp khúc. Mọi người cũng có thể cùng nhau hát chung câu phiên khúc cuối, sau khi hát riêng phiên khúc 1 và phiên khúc 2.


#211 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Day: Season of Lent, Lent (Sundays and Weekdays) .
Ngày:Mùa Chay (Chúa Nhật và ngày thường).


#211 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ