OCPVN.ORG

 

For All the Saints

Toàn Thể Các Thánh

 


#199 Thanh Ca Dan Chua, English Missal


1.
For all the saints who from their labors rest,
Who you by faith before the world confessed,
Your name, O Jesus, be forever blest.
Alleluia, alleluia!

Lời dịch.

1.
Toàn thể các thánh là những người an nghỉ sau lao nhọc
Họ tuyên xưng đức tin của họ về Chúa trước thế gian,
Lạy Chúa Giêsu, chúc tụng Danh Ngài đến muôn đời.
Alleluia, alleluia!

2.
O blest communion, fellowship divine!
We feebly struggle, they in glory shine;
Yet all are one within your great design.
Alleluia, alleluia!

2.
Ôi sự hiệp thông đầy ân phúc. Ôi! Sự thông công thiêng liêng!
Chúng con tranh đấu trong yếu ớt, họ tỏa sáng trong vinh quang;
Song tất cả đều là một trong sự sáng tạo tuyệt vời của Ngài.
Alleluia, alleluia!

3.
The golden evening brightens in the west;
Soon to the loyal faithful comes their rest;
Sweet is the calm of Paradise so blest.
Alleluia, alleluia!

3.
Màn đêm huy hoàng hừng sáng ở phương tây;
Tín hữu trung kiên sẽ sớm đến an nghỉ;
Tuyệt diệu thay sự yên ả nơi thiên đàng vĩnh phúc.
Alleluia, alleluia!

4.
But lo! there breaks a yet more glorious day;
The saints triumphant rise in bright array;
The King of Glory passes on his way.
Alleluia, alleluia!

4.
Nhưng trông kìa! Nơi đó còn mở ra một ngày đầy vinh quang hơn;
Các thánh chiến thắng sẽ rỗi dậy trong y phục trạng ngời;
Đức vua Khải hoàn bước qua trên lối của Ngài.
Alleluia, alleluia!

5.
From earth’s wide bounds, from ocean’s farthest coast,
Through gates of heaven’s streams in the countless host,
Singing to Father, Son, and Holy Ghost;
Alleluia, alleluia!

5.
Từ tận cùng xa xôi của quả đất, từ bờ đại xương xa xăm,
Vô số người tuôn vào cổng trời;
Ca khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần,
Alleluia, alleluia!#199 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Communion (danh từ): the sharing or exchanging of intimate thoughts and feelings, especially on a mental or spiritual level (from http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/communion): việc chia sẻ hay trao đổi tâm tư và tình cảm sâu sắc, đặc biệt về mặt tinh thần hay thiêng liêng.
“We believe in the communion of all the faithful of Christ, those who are pilgrims on earth, the dead who are being purified, and the blessed in heaven, all together forming one Church; and we believe that in this communion, the merciful love of God and his saints is always [attentive] to our prayers” (Paul VI, CPG § 30).
"Chúng tôi tin tất cả các Ki-tô hữu hiệp thông với nhau : những người đang lữ hành ở trần thế, những người đã qua đời và đang hoàn tất việc thanh luyện, các thánh trên trời. Tất cả hợp thành một Hội Thánh duy nhất. Và chúng tôi tin rằng nhờ sự hiệp thông đó, Thiên Chúa từ bi nhân hậu và các thánh luôn lắng nghe lời cầu xin của chúng tôi" (SDF 30).

Fellowship (danh từ): friendly association, especially with people who share one’s interests (from http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/fellowship): mối tương quan thân thiện, đặc biệt với những người chia sẻ cùng sở thích với nhau
If we say, “We have fellowship with him,” while we continue to walk in darkness, we lie and do not act in truth (1Ga 1:6)
Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối, và không hành động theo sự thật. (1Ga 1,6)


#199 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Day: Solemnities and Feasts, All Saints (November 1), Solemnities and Feasts, The Commemoration of All the Faithful Departed (All Souls' Day) (November 2),
Ngày: Lễ trọng và lễ kính, Lễ Các Thánh (ngày 01 tháng 11), Lễ trọng và lễ kính, Lễ cầu nguyện cho tất cả các tín hữu đã qua đời (Lễ Các Đẳng) (ngày 02 tháng 11)

Ritual: Order of Christian Funerals, Funeral Liturgy for Adults
Nghi thức: Nghi thức An táng Kitô Giáo, Phụng vụ tang lễ cho người lớn

Scripture: Peter, 1; 1 Thessalonians, 4; 1 Timothy, 6; 2 Timothy, 4; Acts, 20; Hebrews, 11; Hebrews, 12; Hebrews, 2; Hebrews, 4; Psalm, 18; Psalm, 24; Revelation, 14; Revelation, 2; Revelation, 21; Revelation, 6; Revelation, 7
Thánh Kinh: Pr 1; 1Tx 4; 1Tm 6; 2 Tm 4; Cv 20; Dt 11; Dt 12; Dt 2; Dt 4; Tv 18; Tv 24; Kh 14; Kh 2; Kh 21; Kh 6; Kh 7

Topical: Church, Eternal Life / Heaven, Saints,
Chủ đề: Giáo hội, Cuộc sống vĩnh cửu / Thiên Đàng, Các Thánh#199 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ