OCPVN.ORG

 

He Is The Lord

Ngài Là Đức Chúa

 
Bernadette FarrellDavid Haas resides in Eagan, Minnesota, where he is director of The Emmaus Center for Music, Prayer and Ministry. He also teaches in the theology and music departments at Margaret's High School in St. Louis Park, Minnesota. Highly regarded as one of the preeminent liturgical music composers in the English-speaking world, he has produced more than 45 collections of original music. His liturgical works are sung and prayed throughout the world and appear in hymnals of many Christian denominations and in many languages. He is the author of over 20 books in the areas of music, liturgy, religious education, youth ministry, prayer and spirituality. He is the founder and executive director of Music Ministry Alive! -- a national liturgical music formation program for youth -- and is a monthly columnist for Ministry and Liturgy magazine.

David Haas cư ngụ tại Eagan, Minnesota, nơi ông là giám đốc của The Emmaus Center for Music, Prayer and Ministry (Trung tâm âm nhạc, cầu nguyện và đoàn thể Emmaus). Ông cũng dạy khoa thần học và âm nhạc ở trường phổ thông Margaret ở St. Louis Park, Minnesota. Được biết đến nhiều như một trong những nhạc sĩ sáng tác nhạc phụng vụ xuất sắc trong cộng đồng nói tiếng Anh, ông đã xuất bản hơn 45 tuyển tập nhạc gốc. Công việc phụng vụ của ông là hát và cầu nguyện trên khắp thế giới và xuất hiện trong sách thánh ca của nhiều giáo phái Thiên Chúa giáo bằng nhiều thứ tiếng. Ông cũng là tác giả của hơn 20 cuốn sách trong các lĩnh vực âm nhạc, phụng vụ, giáo dục tôn giáo, mục vụ giới trẻ, cầu nguyện và đời sống tinh thần. Ông cũng là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Music Ministry Alive! (Hoạt động mục vụ âm nhạc) - Một chương trình âm nhạc phụng vụ quốc gia dành cho giới trẻ và là nhà bình luận hàng tháng của tạp chí Ministry and Liturgy (Mục vụ và phụng vụ).


# 309 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal


Ref.

Sing to the Lord with shouts of joy!
Let all creation rejoice!
Come join the song of praise to Our God!
He is the Lord!
He is the Lord!

Lời dịch 
ĐK.

Hãy hát khen Đức Chúa bằng tiếng hát của niềm vui
Mọi tạo vật hãy vui mừng!
Hãy đến cùng hoà vào bài ca chúc tụng Thiên Chúa!
Ngài là Đức Chúa!
Ngài là Đức Chúa!

1.
Cry out your joy to the Lord, all you nations!
Serve the Lord! Serve the Lord!
Come before Him singing for joy!

1.
Hỡi muôn dân, hãy cất tiếng hò reo hoan hỉ lên Đức Chúa
Hãy phụng thờ Đức Chúa! Phụng thờ Đức Chúa!
Vào trước nhan Ngài hát lên khúc hoan ca!

2.
Give thanks to God our Father for His love!
Bless our God! Bless our God!
His mercy is forever!

2.
Hãy cảm tạ Thiên Chúa là Cha vì tình yêu của Ngài!
Hãy chúc tụng Thiên Chúa! Chúc tụng Thiên Chúa!
Lòng thuơng xót của Ngài mãi mãi trường tồn!

3.
Great is the King of creation; He is faithful!
Praise His name! Praise His name!
Sing of His salvation!

3.
Tuyệt vời thay Vua của vạn vật, Ngài là Đấng trung tín!
Hãy ngợi khen danh Ngài! Ngợi khen danh Ngài!
Ca ngợi về sự cứu rỗi của Ngài!# 309 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

(based on Psalm 100) (dựa theo Thánh vịnh 100)

-    Serve the Lord: phụng thờ Chúa

-    Come before him: vào trước thánh nhan Người

Serve the LORD with gladness; come before him with joyful song (Psalm 100:2)

Phụng thờ CHÚA với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo (Tv 100, 2)

-    Faithful: thành tín

… his faithfulness lasts through every generation. (Psalm 100:5)

… qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín (Tv 100, 5)

 

# 309 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Liturgical: The Introductory Rites, Entrance Song (Gathering or Processional)
Phụng vụ: Nghi thức nhập lễ, Ca nhập lễ (Tập hợp hoặc rước kiệu)

Topical: Joy
Chủ đề: Hân hoan

# 309 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ