OCPVN.ORG

 

Heart of Jesus

Trái tim Giêsu

 
 
Bob HurdBob Hurd: "I received a commission to write this song for the 100 year celebration of Sacred Heart Church in La Plata, Maryland. It also became part of a collection of music for the Rite of Dedication of a Church, called "Holy Is the Temple." So I was responding to this particular anniversary but also thinking about what it means for us all to be the church, that is, the body of Christ. Both the individual believer and also the community are called to "have the mind of Christ," as St. Paul says in the Letter to the Philippians. In other words, we are to have the heart of Christ within our own hearts as the deepest thing in each of us and the deepest thing in our community. A different image for the same meaning is "I am the vine, you are the branches." The root of our being is not ourselves but Christ. We are to be "other Christs" in this world. And so we are also to imitate him, serving others, seeking out the lost, working for a more just world. The song invites the assembly into a meditation on these themes."

"Tôi đã được yêu cầu viết bài hát này cho lễ kỷ niệm 100 năm nhà thờ Thánh Tâm ở La Plata, Maryland. Bài hát này cũng đã trở thành một phần của một bộ thánh nhạc của Nghi thức Dâng lễ của Giáo Hội, tên là “Holy Is the Temple”. Vì vậy, tôi không chỉ sáng tác cho dịp lễ đặc biệt nói trên, mà còn suy tư về ý nghĩa mà bài hát mang lại cho cả Giáo hội chúng ta, đó chính là: thân thể của Đức Ki-tô. Mỗi cá nhân người tín hữu cũng như cả cộng đoàn Giáo hội đều được mời gọi "mang tâm hồn của Chúa Ki-tô", như lời của Thánh Phao-lô trong Thư gửi tín hữu Phi-lip-phê. Nói cách khác, chúng ta phải mang trái tim của Chúa Ki-tô trong chính trái tim của chúng ta, như một điều sâu thẳm nhất trong mỗi chúng ta và cũng là điều sâu thẳm nhất trong cả cộng đoàn. Một hình ảnh khác mang cùng ý nghĩa này là hình ảnh: "Ta là cây nho, anh em là cành." Nguồn cội của con người chúng ta không phải từ chính con người, nhưng là từ Chúa Ki-tô. Chúng ta có thể nói là "những Ki-tô khác" trong thế giới này. Và như vậy chúng ta cũng học theo Người, dấn thân phục vụ người khác, tìm kiếm những gì đã hư mất, không ngừng lao động vì một thế giới công bằng hơn. Bài hát này mời gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện và suy niệm theo những chủ đề này.”


#162 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

 

1.
Heart of Jesus, Holy mystery,
beat within our hearts, we pray.
May we mirror your compassion,
let your mind be ours today.
Make us vessels of your glory,
in our weakness show your strength.
Make this Church a bold sign
of your powerful grace.

Lời dịch.

1.
Trái tim Giêsu, mầu nhiệm Thánh,
Xin hãy cùng đập với trái tim chúng con.
Xin cho chúng con phản chiếu tình thương của Chúa
Hôm nay đây, tâm trí Người xin là của chúng con.
Xin biến chúng con thành tàu chở vinh quang Người,
Khi chúng con mềm yếu, xin thể hiện sức mạnh của Người.
Xin biến Hội Thánh thành dấu chỉ rõ ràng của uy quyền Người.

2.
Heart of Jesus, given for us,
may we love as we are loved.
May your Church be a good shepherd,
seeking out those who are lost,
breaking bread with all who hunger,
giving voice to the oppressed:
winning justice and peace
for all those in distress.

2.
Trái tim Giêsu, ban tặng cho chúng con,
Xin để chúng con biết yêu thương như đã được Người yêu thương.
Xin cho Hội Thánh Người thành người chăn chiên tốt,
tìm kiếm những ai lạc lối,
bẻ bánh cho những kẻ đói ăn,
mang tiếng nói cho những ai bị đàn áp:
Giành bình an và công lý cho những kẻ khốn cùng.

3.
Heart of Jesus, no stranger
to our darkness and our grief,
how you wept for poor Lazarus
and awoke him form his sleep.
How you bore for us the spearwound,
greater love there can not be
than to lay down one’s live
to set others free.

3.
Trái tim Giêsu, đã chẳng còn xa lạ
với bóng tối và khổ đau nơi chúng con,
Người đã khóc thương cho Lazarus
và đánh thức ông khỏi giấc ngủ ngàn thu (1).
Vì chúng ta, mũi thương đâm, Người chịu (2),
chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn thế
tình yêu của Người đã bỏ mạng mình xuống
để mang đến tự do cho chúng ta.

4.
Heart of Jesus, holy wisdom,
ever ancient, ever new,
may your kingdom grow among us
in each thing we say and do.
May we fight the good fight gladly,
run the race our whole lives through,
till at last with the saints
we shall find rest in you.

4.
Trái tim Giêsu, minh triết thánh thần,
từ trước muôn đời và ngàn sau vẫn vậy,
xin để nơi chúng con, nước Người ngự trị
trong mỗi việc chúng con nói hay làm.
Xin để chúng con chiến đấu trong hoan hỷ,
hoàn thành cuộc đua suốt một đời,
cho tới ngày cuối cùng bên chư thánh
chúng con sẽ thấy chốn an nghỉ trong Người.#162 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

- Compassion (danh từ): Sympathetic pity and concern for the sufferings or misfortunes of others. (from oxford dictionary online: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/compassion)
Sự thông cảm và quan tâm đến những đau khổ hay bất hạnh của người khác.

From Bible: If there is any encouragement in Christ, any solace in love, any participation in the Spirit, any compassion and mercy, complete my joy by being of the same mind, with the same love, united in heart, thinking one thing. (Pl 2:1,2)
Nếu quả thật sự liên kết với Ðức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. (Pl 2, 1-2)

 

#162 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Day: Solemnities and Feasts, The Dedication of the Lateran Basilica (November 9)
Solemnities of the Lord during Ordinary Time, The Most Sacred Heart of Jesus
Ngày: Lễ trọng và lễ kính, sự cung hiến Vương Cung Thánh Đường Latêranô (ngày 09 tháng 11)
Lễ trọng của Chúa trong Mùa Thường Niên, Các Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Liturgical: The Introductory Rites, Entrance Song (Gathering or Processional)
Phụng vụ: Các giới thiệu Lễ, Ca nhập lễ (Quy tụ hoặc kiệu)

Ritual: Dedication of a Church
Nghi lễ: Sự tận tâm của một Giáo Hội

Topical: 
Christian Life, Church, Commissioning, Discipleship, Justice, Ministry / Mission, Petition / Prayer, Social Concern
Chuyên đề: Cuộc sống Kitô hữu, nhà thờ, vận hành, môn đệ, công lý, Bộ / Nhiệm vụ, Đơn / Cầu nguyện, Quan tâm xã hội

 

#162 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ