OCPVN.ORG

 

Here at this Table

Janèt Sullivan Whitaker

 
Janet Sullivan WhitakerJanèt Sullivan Whitaker was born in Berkeley, California in 1958. She is one of eleven (11) siblings. All of them were raised making music in church. When the church she used to sing only in Latin - and she remembers when everything changed, and they began to worship in their own language. She also was a music minister in church, as well as a music teacher for young people.

She has a bachelor of arts in music degree from California State University, Hayward and a Master's Degree (MTS in Liturgical Theology).

The inspiration for this song is the family table where they share their meals in their homes every day. That morning, when she heard her son singing, she was so moved by the melody that she wrote it down, and it became the song you know. Everyday moments at the family table are very much like those we share at the table of the Lord in Holy Eucharist.

Listen to those with whom you share your life. Be aware that Jesus lives in the day-to-day moments of our lives, and he is always here with us. Every day, turn to the Lord who gives us life through his death and rising. He is our true bread, and our nourishment.


Janèt Sullivan Whitaker sinh tại Berkeley, California vào năm 1958. Cô là con của một gia đình gồm 11 anh chị em. Tất cả họ đều lớn lên và hoạt động âm nhạc trong nhà thờ. Khi ở nhà thờ, cô chỉ hát bằng tiếng Latinh và cô vẫn còn nhớ khi mọi thứ thay đổi, và họ bắt đầu thờ phượng bằng ngôn ngữ của họ. Cô cũng là một trưởng ban thánh nhạc trong nhà thờ, cũng như một giáo viên âm nhạc dành cho giới trẻ.
Cô có bằng cử nhân nghệ thuật ngành âm nhạc của trường Đại Học California, Hayward và bằng Thạc sĩ (MTS trong thần học phụng vụ).

Nguồn cảm hứng cho bài hát này chính là bàn ăn gia đình nơi họ chia sẻ bữa ăn của họ trong nhà mỗi buổi sáng. Một ngày kia,  khi nghe con trai hát, cô đã rất xúc động bởi giai điệu và cô ấy đã viết nó ra, sau đó nó trở thành bài hát mà bạn biết. Những khoảnh khắc hàng ngày tại bàn ăn của gia đình rất giống như những lúc mà chúng ta chia sẻ tại bàn tiệc Thánh Thể.

Hãy lắng nghe những người mà bạn chia sẻ cuộc sống của bạn. Hãy nhận biết rằng Chúa Giêsu hiện diện trong những khoảnh khắc thường nhật của cuộc sống của chúng ta , và Ngài luôn luôn ở đây với chúng ta. Mỗi ngày, Chúa cho chúng ta cuộc sống thông qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Ngài là lương thực thật sự của chúng ta, và của ăn nuôi dưỡng chúng ta.


# 252 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Ref.
Come and be filled here at this table.
Food for all who hunger
and drink for all who thirst.
Drink of his love, wine of salvation.
You shall live forever in Jesus Christ the Lord.

ĐK.
Hãy đến và lãnh nhận đầy tràn nơi bàn tiệc này.
Lương thực cho kẻ đói
và nước uống cho những ai đang khát.
hãy uống tình yêu Ngài, chính rượu cứu rỗi.
Bạn sẽ sống mãi trong Đức Giêsu Kitô.

1.
You who labor for justice,
you who labor for peace,
you who steady the plow
in the field of the Lord,

1.
Hỡi các bạn là những người theo đuổi sự công chính,
là những người làm việc cho lẽ công bình,
bạn là người cày sâu cuốc bẫm,
trên mảnh đất của Đức Chúa Trời.

2.
You with lives full of pain,
you who sorrow and weep,
you, beloved of Christ,
come to him, come to him!

2.
Cuộc sống bạn chất chồng đau khổ,
bạn phiền muộn và đang than khóc,
bạn, con yêu dấu của Đức Kitô,
hãy đến với Ngài, đến với Ngài đi nào!

3.
Children of ev'ry color
in ev'ry land,
you are his own,
he gathers you gently.
Don't you grow weary,
for when you run,
you run with the Lord!

3.
Trẻ em thuộc mọi màu da,
mọi lãnh thổ,
các em là chính Ngài,
Ngài sẽ nhẹ nhàng quy tụ các em.
đừng nản lòng nhé,
vì khi bạn đi trên đường đời,
là lúc bạn đang đi với Ngài!

4.
You, the aged among us,
holy, faithful and wise,
may the wisdom you share
form our lives and our world!

4.
Bạn, người cao tuổi nhất giữa chúng ta,
thánh thiện, trung thực và khôn ngoan,
hãy để sự thông thái ấy được sẻ chia,
từ cuộc sống và thế giới của chúng ta.

5.
Let each woman and man
learn from the stranger;
we're not so diff'rent
and so much unites us.
For we are one,
blest with the Spirit
and the power of love!

5.
Hãy để từng người chúng ta
học từ những người xa lạ;
chúng ta không khác biệt nhau,
và chúng ta đều liên kết với nhau.
Bởi chúng ta là một,
được chúc phúc bởi cùng một Thần khí,
và bởi cùng một sức mạnh của tình yêu!# 252 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Vocabulary:

# 252 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Day: Solemnities of the Lord in Ordinary Time, The Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi)
Ngày: Lễ trọng của Thiên Chúa trong mùa thường niên, Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Liturgical: The Introductory Rites, Entrance Song (Gathering or Processional)
Phụng vụ: Các nghi thức giới thiệu, Ca nhập lễ

Topical: Hunger
Chủ đề: Lòng khao khát

# 252 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ