OCPVN.ORG

 

Hosanna To The Son Of David

Dan Schutte

 
Daniel L. Schutte

Daniel L. Schutte (born 1947, Neenah, Wisconsin) is an American composer of Catholic liturgical music and a contemporary Christian songwriter best known for composing the hymn Here I Am, Lord (1981).He was one of the founding members of the St. Louis Jesuits who popularized a contemporary style of church music set to sacred texts sung in English as a result of the liturgical reforms initiated by Vatican II.

About the song Sing a New Song, he shared a story with us:

"One Easter, when I was a young Jesuit seminarian, we were sitting around planning the Easter liturgy. Someone thought it might nice to have a brand new, contemporary Easter hymn in addition to the more traditional pieces we would sing. They eyes of the group turned toward me. In looking for a place to start I happened upon Psalm 98, one of the psalms recommended for the Easter season in the Lectionary. So I went to work and "Sing a New Song" was the result. Easter is about new life rising from what is dead. When we experience those moments in our life, it definitely feels as though the story of our lives has moved into a new chapter, the song of our lives becomes new while at the same time growing from what has gone before. It's one of those wondrous experiences of the Easter mystery playing itself out in our lives."Daniel L. Schutte (Sinh năm 1947 tại Neenah, Wiscosin) là một nhạc sỹ phụng vụ Công giáo người Mỹ và là một nhà soạn nhạc Kitô giáo đương thời nổi tiếng với bài thánh ca Here I am, Lord (1981). Ông cũng là một trong những thành viên sáng lập hội St. Louis Jesuits - những người đã phổ biến rộng rãi một phong cách hiện đại của Thánh nhạc với những lời thánh ca bằng tiếng Anh như là kết quả của việc cải cách trong phụng vụ bắt nguồn từ Công Đồng Vatican II.

Về bài hát Sing a New Song, ông đã chia sẻ với chúng ta một câu chuyện:

"Vào một dịp lễ Phục Sinh, khi đó tôi vẫn còn là một chủng sinh trẻ của Dòng Tên, chúng tôi đang ngồi lên kế hoạch phụng vụ cho ngày lễ Phục Sinh. Có ai đó nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có 1 bài hát Phục sinh mới toanh và hiện đại hơn là những bài cũ mà chúng ta sẽ hát. Mọi ánh mắt của cả nhóm đổ dồn về tôi. Tôi đã bắt đầu tìm kiếm từ Thánh Vịnh 98, một trong những thánh vịnh trong sách bài đọc mùa Phục Sinh. Thế là, tôi đã sáng tác, và kết quả là bài hát "Sing A New Song". Phục Sinh có nghĩa là sự sống mới nảy sinh từ những gì đã chết. Khi trải qua những khoảnh khắc như thế của cuộc sống, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy như là câu chuyện của cuộc sống chúng ta được sang một chương mới vậy, bài ca của cuộc sống trở nên mới mẻ khi mọi sự lớn lên từ những gì đã qua. Đó là một trong những trải nghiệm diệu kỳ của mầu nhiệm Phục Sinh đang diễn ra trong cuộc sống của mỗi chúng ta."


#129 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Ref.
Hosanna to the Son of David. O blest is he; O
blest is he who comes in the
name of the Lord.

ĐK.
Hoan hô con Vua Đa-vít. Chúc tụng Ngài,
Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.

1.
Rejoice daughter of Zion, in the One who
brings great joy! Sing praise, children of
Judah, for the Lord is close at hand.

1.
Mừng vui lên hỡi thiếu nữ Xi-on, trong
Đấng mang lại niềm vui sướng tột cùng! Hỡi
con cái của Giu-đa, hãy hát lời chúc tụng, vì
Thiên Chúa đang đến gần. 

2.
Rejoice, all who are thirsting for the stream
of living joy! Sing praise, children of Judah,
for the Lord is close at hand.

2.
Mừng vui lên hỡi tất cả những ai còn khao
khát suối nguồn sự sống hoan hỉ! Hỡi con cái
của Giu-đa, hãy hát lời chúc tụng, vì Thiên
Chúa đang đến gần. 

3.
Rejoice, all who are longing to be hold the
face of God! Sing praise, children of Judah,
for the Lord is close at hand.

3.
Mừng vui lên hỡi tất cả những ai đang khao
khát diện kiến Thánh nhan Chúa Trời. Hỡi
con cái của Giu-đa, hãy hát lời chúc tụng, vì
Thiên Chúa đang đến gần.

4.
Rejoice, all who are searching for the truth
of holy light! Sing praise, children of Judah,
for the Lord is close at hand.

 

4.
Mừng vui lên hỡi tất cả những ai đang tìm
kiếm chân lý trong ánh sáng thánh thiêng. Hỡi
con cái của Giu-đa, hãy hát lời chúc tụng, vì
Thiên Chúa đang đến gần 

5.
Rejoice, all who are hoping for the reign of
peace and love! Sing praise, children of
Judah, for the Lord is close at hand.

5.
Mừng vui lên hỡi tất cả những ai đang hy
vọng triều đại của hòa bình và tình yêu. Hỡi
con cái của Giu-đa, hãy hát lời chúc tụng, vì
Thiên Chúa đang đến gần

6.
Rejoice, all who are waiting for the dawn
of heaven's light! Sing praise, children of
Judah, for the Lord is close at hand.

6.
Mừng vui lên hỡi tất cả những ai đang chờ
đợi buổi bình minh của ánh sáng thiên đường.
Hỡi con cái của Giu-đa, hãy hát lời chúc tụng,
vì Thiên Chúa đang đến gần.

7.
Rejoice, all who are calling on the name of
God on high! Sing praise, children of Judah,
for the Lord is close at hand.

7.
Mừng vui lên hỡi tất cả những ai đang kêu
cầu danh Chúa trên cao. Hỡi con cái của Giu-
đa, hãy hát lời chúc tụng, vì Thiên Chúa đang
đến gần.

8.
Rejoice, all who are hungry for the taste of
living bread! Sing praise, children of Judah,
for the lord is close at hand.

8.
Mừng vui lên hỡi tất cả những ai đang đói
khát hương vị của bánh hằng sống. Hỡi con
cái của Giu-đa, hãy hát lời chúc tụng, vì
Thiên Chúa đang đến gần.#129 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Vocabulary:

  • "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, the king of Israel." (Jn 12:13)
  • Hoan hô! Hoan hô! Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa! Chúc tụng vua Ít-ra-en! (Ga 12, 13)
  • "Say to daughter Zion, 'Behold, your king comes to you, meek and riding on an ass, and on a colt, he foal of a beast of burden.'" (Mt 21:5)
  • Hãy bảo thiếu nữ Xi-on: Kìa Ðức Vua của ngươi đang đến với ngươi hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ. (Mt 21, 5)

#129 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Day: Holy Week, Palm Sunday of the Passion of the Lord.
Ngày: Tuần Thánh, Chúa Nhật Lễ Lá tưởng niệm Lễ Vượt Qua của Đức Chúa.

Scripture: Matthew, 21.
Kinh Thánh: Mát-thêu, 21.


#129 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ