OCPVN.ORG

 

I Am the Light of the World

Greg Hayakawa

 

Refrain
“I am the Light of the world,” says the Lord;
“They who follow me will have the light of life.”

1. “Arise,” says the Lord,
“Have no fear within you;
for in my presence there will be no darkness.
I am the Light of the world.”

2. “Walk in the light,
there is no cause to stumble;
I have come to light the path before you.
I am the Light of the world.”

3. “Listen to my words;
they are from the One who sent me:
For you, my friends, are called to share God’s glory.
You are the Light of the world.”

Điệp khúc
Thiên Chúa phán: “Ta là sự sáng cho thế gian,”;
“Ai theo ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống.”

1. “Chỗi dậy đi,” Thiên Chúa phán,
“Và đừng sợ chi cả,
vì nơi đâu có Ta, sẽ không còn bóng tối.
Ta chính là ánh sáng cho thế gian.”

2. “Hãy bước đi trong ánh sáng,
Vì chẳng có gì phải khiến con vấp ngã;
Ta đã đến để thắp sáng con đường con đi.
Ta chính là ánh sáng cho thế gian.”

3. “Hãy lắng nghe Lời của Ta,
Vì đó là Lời của Đấng đã sai Ta:
Còn các con, các con là những bạn hữu của Ta,
Các con được gọi để dự phần vào vinh quang Thiên Chúa.
Các con là ánh sáng cho trần gian.

 #342 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Vocabulary:

“I am the Light of the world”

  • “While I am in the world, I am the light of the world” – John (9, 5)
  • “Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian” – Gioan (9, 5)

No cause to stumble

  • “Jesus answered, "Are there not twelve hours in a day? If one walks during the day, he doesnot stumble, because he sees the light of this world” – John(11,9)
  • “Đức Giê-su trả lời: "Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời”  - Gioan(11,9)


#342 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Greg Hayakawa was born in 1953 in Los Angeles, California.  He attended Maryknoll School, which was a Japanese-American Catholic mission school, located on the outskirts of downtown Los Angeles, just west of the Los Angeles River.  That was where he primarily learned about the Catholic religion, about the Mass and about sacred music.  He then went to Loyola High School and then Loyola University, which is now Loyola Marymount University  (LMU).

He wrote "I Am the Light of the World" in January, he believes it was 1978.  He was coordinating music for the Sunday children's liturgy in the Sacred Heart Chapel at Loyola Marymount University.   Since he was planning music for the liturgy, he was able to choose the music.  The readings for one of the liturgy focus on the theme of "Light of the World." At that time, he did not know of any other song using that theme. So,  he started writing his own.  The refrain of the song comes from a communion antiphon that read "I am the light of the world," says the Lord, "he who follows me will have the light of life."(John 8:12)

On the verses, he had focused on different scriptural passages illustrating the theme of light.  In Matthew 5:14-16, an entirely different concept is revealed:  "You are the light of the world.  A city set on a hill cannot be hidden; nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house. “Let your light shine before men..."  He was able to incorporate both ideas from Jesus not only saying "I am the light, follow in my ways," but also empowering us telling us that we are also the light of the world and we need to let that light shine for others.  He thinks it is that aspect of the song - a call to ministry - that has allowed this song to be meaningful for a lot of people.

 Sinh năm 1953 tại Los Angeles, California, Greg Hayakawa học ở trường Maryknoll, một trường Công giáo Nhật – Mỹ, nằm ở vùng ngoại ô thành phố Los Angeles, về hướng Tây dòng sông Los Angeles.  Đó là nơi  ông chủ yếu được học về Giáo lý, về Thánh lễ, và về  thánh nhạc. Sau đó ông học trường cấp ba Loyola, và tiếp theo là Đại học Loyola, bây giờ là trường Đại học Loyola Marymount (LMU).

Tác giả viết ca khúc “I am the light of the world” vào tháng một, 1978. Lúc đó, ông đang là điều phối âm nhạc cho Phụng vụ thiếu nhi Chúa Nhật ở Nhà nguyện Thánh Tâm của trường Đại  học Loyola Marymount. Là người sửa soạn và sắp xếp các bài hát phụng vụ, nên ông biết chọn lọc các ca khúc. Các bài đọc của buổi phụng vụ hôm ấy xoay quanh chủ đề “Ánh sáng thế gian”. Lúc đó, ông không biết bài hát nào liên quan. Vì thế, tác giả đã viết ra ca khúc của mình. Điệp khúc bài hát lấy từ một đoạn của phần ca Hiệp lễ: “Tôi là ánh sáng thế gian”, Thiên Chúa phán, “ai theo tôi sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” (Ga 8, 12).

Phần phiên khúc, tác giả tập trung vào các đoạn Kinh Thánh khác nhau mô tả chủ đề ánh sáng.  Theo Mattheu 5, 14-16, một quan niệm khác hoàn toàn: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che dấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thúng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người ở trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ...” Tác giả đã kết hợp cả hai ý tưởng của Chúa Giêsu không chỉ nói “Tôi là ánh sáng thế gian, hãy theo tôi.”, mà còn thêm sức cho chúng ta khi nói rằng chúng ta cũng là ánh sáng trần gian và chúng ta cần chiếu sáng cho người khác. Đấy là thông điệp bài hát – lời mời gọi  tham gia vào sứ vụ. Điều này giúp bài hát trở nên ý nghĩa đối với nhiều người.#342 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Evening Prayer
Cầu nguyện buổi tối

Commissioning
Thừa sai

 #342 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal


Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ