OCPVN.ORG

 

I Am The Living Bread

Ta Là Bánh Hằng Sống

 
Jesse ManibusanDavid Haas resides in Eagan, Minnesota, where he is director of The Emmaus Center for Music, Prayer and Ministry. He also teaches in the theology and music departments at Margaret's High School in St. Louis Park, Minnesota. Highly regarded as one of the preeminent liturgical music composers in the English-speaking world, he has produced more than 45 collections of original music. His liturgical works are sung and prayed throughout the world and appear in hymnals of many Christian denominations and in many languages. He is the author of over 20 books in the areas of music, liturgy, religious education, youth ministry, prayer and spirituality. He is the founder and executive director of Music Ministry Alive! -- a national liturgical music formation program for youth -- and is a monthly columnist for Ministry and Liturgy magazine.


David Haas cư ngụ tại Eagan, Minnesota, nơi ông là giám đốc của The Emmaus Center for Music, Prayer and Ministry (Trung tâm âm nhạc, cầu nguyện và mục vụ Emmaus). Ông cũng dạy khoa thần học và âm nhạc ở trường phổ thông Margaret ở St. Louis Park, Minnesota. Được biết đến nhiều như một trong những nhạc sĩ sáng tác nhạc phụng vụ xuất sắc trong cộng đồng nói tiếng Anh, ông đã xuất bản hơn 45 tuyển tập nhạc gốc. Công việc phụng vụ của ông là hát và cầu nguyện trên khắp thế giới và xuất hiện trong sách thánh ca của nhiều giáo phái Thiên Chúa giáo bằng nhiều thứ tiếng. Ông cũng là tác giả của hơn 20 cuốn sách trong các lĩnh vực âm nhạc, phụng vụ, giáo dục tôn giáo, mục vụ giới trẻ, cầu nguyện và đời sống tinh thần. Ông cũng là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Music Ministry Alive! (Hoạt Động Mục Vụ Âm Nhạc) - Một chương trình âm nhạc phụng vụ quốc gia dành cho giới trẻ và là nhà bình luận hàng tháng của tạp chí Ministry and Liturgy (Mục Vụ và Phụng Vụ).#255 Thanh Ca Dan Chua and English Missal


Ref.
See this bread;
take and eat and live in me.
See this cup;
take and drink, remember me.

Lời dịch.

ĐK.
Đây là bánh thánh
hãy nhận lấy và ăn để sống trong ta
Đây là chén thánh
hãy nhận lấy và uống để nhớ đến ta

1.
I am the living bread
Come down from heaven.
All who eat my flesh
and drink my blood
will live, will live forever.

1.
Ta là bánh hằng sống
Ban xuống từ trời
Tất cả những ai ăn thịt
và uống máu ta
sẽ được sống muôn đời.

2.
I am the living bread,
You shall not hunger.
If you believe in me
You shall not thirst,
But live, but live forever.

2.
Ta là bánh hằng sống,
Nếu tin tưởng nơi ta
con sẽ không đói khát
mà được sống muôn đời.

3.
I am the living bread,
Risen among you.
If you believe in me,
Though you die,
You will live, you will live forever.

3.
Ta là bánh hằng sống
hiện hữu giữa các con.
Nếu tin tưởng nơi ta,
dù thể xác chết đi,
con sẽ được sống, được sống muôn đời.

4.
You are the living bread;
Life for the world.
O Lord, to whom shall we go?
Your words, they live forever

4.
Người là chiếc bánh hằng sống;
là sự sống cho thế gian.
Lạy Chúa, chúng con sẽ bước theo ai?
Chính những lời dạy của Người, chúng
trường tồn mãi mãi.#255 Thanh Ca Dan Chua and English Missal

Flesh (danh từ): The soft substance consisting of muscle and fat that is found between the skin and bones of a human or an animal (from Oxford dictionary online: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/flesh)
Các vật chất mềm bao gồm các cơ bắp và chất béo được tìm thấy giữa da và xương của một con người hay một con vật

Bible: Jesus said “Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them.” (John 6:56)
Chúa Giêsu phán: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6:56)


#255 Thanh Ca Dan Chua and English Missal

Day: Solemnities of the Lord during Ordinary Time, The Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi)
Ngày: Các ngày Lễ Kính Chúa trong suốt mùa thường niên, Lễ Mình Máu Chúa Kitô

Liturgical: The Liturgy of the Eucharist, Communion Song
Phụng vụ: Phụng vụ Thánh Thể, Hiệp lễ

Scripture: John, 6
Kinh Thánh: Gioan 6


#255 Thanh Ca Dan Chua and English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ