OCPVN.ORG

 

I Know That My Redeemer Lives

Tôi Biết Đấng Cứu Thế Hằng Sống

 
Laurence RosaniaScott Soper is a gifted musician, composer and teacher. His ministry ranges from parish liturgy to modern recording technology, from the concert stage to studies in yoga. In 2006, he released You Alone Have the Words, his third collection of liturgical music for OCP. Previous collections include Cup of Blessing and The Goodness of the Lord.
A native of Maine, Scott studied music at Ithaca College in Ithaca, New York, receiving a bachelor’s in music in 1983. A multi-instrumentalist, he has performed extensively on piano, organ, guitar, clarinet, saxophone, flute, oboe, and recorder. Scott spent several years teaching in public and parochial schools in New England.
Involved in church music since his teen years, Scott realized in 1987 that his avocation was becoming his vocation. “Music expresses so much about us, much more than words alone ever could,” he explains.
“If we are going to share with each other what we have learned about life and God, we must use all of our arts. Words by themselves are not enough. Music, storytelling, movement, architecture, visual and technological arts are all needed to help us understand who we are and what God has planned for us.”
Scott has served as director of music at parishes in Indiana, Illinois, Connecticut, and Maine. He has performed in concert and in the studio with Marty Haugen, David Haas, Michael Joncas, Jeanne Cotter, Bobby Fisher, and Bob Hurd.
Currently, Scott teaches yoga in the Indianapolis area.


Scott Soper
là một nhạc sĩ, nhà soạn nhạc tài năng và còn là một giáo viên. Ông làm mục vụ trong nhiều lĩnh vực, từ phụng vụ nhà xứ đến công nghệ ghi âm hiện đại, từ sân khấu hòa nhạc đến học tập yoga. Năm 2006, ông xuất bản “You Alone Have the Words” (Chỉ Ngài Là Ngôi Lời), trong tuyển tập nhạc phụng vụ số III của ông thuộc OCP. Trong tuyển tập trước, gồm có “Cup of Blessing” (Chén Chúc Tụng) and “The Goodness of the Lord” (Sự Tốt Lành Của Đức Chúa).
Là người bản xứ Maine, Scott học âm nhạc tại Trường Ithaca ở Ithaca, New York. Ông nhận bằng cử nhân âm nhạc vào năm 1983. Là một nhạc công đa nhạc cụ, ông trình diễn nhiều nhạc cụ như dương cầm, đàn ống, tây ban cầm, kèn clarinet, kèn saxophone, sáo, kèn oboe và ống tiêu. Scott có nhiều năm dạy ở các trường công lập và trường dòng ở New England.
Bị cuốn hút vào nhạc phụng vụ từ khi ông mười tuổi, vào năm 1987, Scott thấy rõ rằng ông ơn gọi của ông chính là niềm đam mê này. Ông giải thích thêm “Âm nhạc bộc lộ quá nhiều về chúng ta, hơn chỉ là lời nói.”
“Nếu chúng ta sắp chia sẽ với nhau về những gì chúng ta học được trong cuộc sống và về Thiên Chúa thì chúng ta phải dùng những gì gọi là nghê thuật. Lời nói của chúng ta thôi thì chưa đủ. Âm nhạc, câu chuyện, hành động, kiến trúc, nghệ thuật tạo hình và công nghệ, tất cả đều cần thiết để giúp cho chúng ta hiểu về mình và những gì trong chương trình của Thiên Chúa cho chúng ta.”
Scott phụng vụ trong vai trò nhạc trưởng của các giáo xứ ở Indiana, Illinois, Connecticut và Maine. Ông trình diễn trong các buổi hòa nhạc và các phòng thu với Marty Haugen, David Haas, Michael Joncas, Jeanne Cotter, Bobby Fisher và Bob Hurd.
Hiện tại, Scott dạy yoga ở khu vực Indianapolis.

 

#235 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

 

1.
I know that my Redeemer lives,
The One who calls me home.
I long to see God face-to-face,
To see with my own eyes.

Lời dịch.

1.
Tôi biết Đấng Cứu Thế hằng sống,
Người đã gọi tôi trở về nhà.
Tôi thao thức diện kiến thánh nhan Thiên Chúa,
bằng chính con mắt của tôi.

2.
I know that I shall one day see
The goodness of the Lord,
When God will wipe away our tears,
And death will be no more.

2.
Tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ thấy
sự tốt lành của Đức Chúa,
khi đó Thiên Chúa lau khô nước mắt chúng ta,
và sự chết sẽ không còn nữa.

3.
The last day I shall rise again,
Shall be remade like God.
My home shall be by God’s own side,
The dying, rising Lord.

3.
Vào ngày sau hết, tôi sẽ sống lại,
giống như Chúa đã sống lại.
Tôi sẽ sống bên cạnh Thiên Chúa,
Người đã chết đi, đã sống lại.

Ref.
I know that my Redeemer lives,
that I rise again.
I know that my Redeemer lives,
that I rise again

Điệp khúc.
Tôi biết rằng Đấng Cứu Thế hằng sống,
rằng tôi sẽ sống lại.
Tôi biết rằng Đấng Cứu Thế hằng sống,
rằng tôi sẽ sống lại.



#235 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Redeemer (danh từ): a person who redeems someone or something (from http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/redeemer): người mà cứu chuộc ai đó hoặc cứu cái gì đó
For he who has become your husband is your Maker; his name is the LORD of hosts; your redeemer is the Holy One of Israel, called God of all the earth. (Is 54:5)
Quả thế, Ðấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt chính là Ðấng đã tác thành ngươi, tôn danh Người là Ðức Chúa các đạo binh; Ðấng chuộc ngươi về, chính là Ðức Thánh của Ít-ra-en, tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi đất. (Is 54, 5)

Goodness (danh từ): the quality of being good (from http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/goodness): đức tính tốt lành.
A good person out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person out of a store of evil produces evil; for from the fullness of the heart the mouth speaks. (Lk 6:45)
Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. (Lc 6, 45)

 

#235 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Day: Solemnities and Feasts, The Commemoration of All the Faithful Departed (All Souls' Day) (November 2)
Ngày: Lễ trọng và lễ kính, Lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ Các Đẳng Linh Hồn)

Ritual: Order of Christian Funerals, Funeral Liturgy for Adults, Rite of Committal, Rite of Christian Initiation of Adults
Nghi thức: Nghi thức An táng Kitô Hữu, Phụng vụ An táng cho người lớn, Nghi thức Tuyên hứa, Nghi thức Khai tâm Kitô Giáo

Scripture: Isaiah, 25; Job, 19; Psalm, 27
Thánh Kinh: Is 25; G 19; Tv 27

Topical: Comfort, Eternal Life / Heaven, Faith, Hope, Resurrection, Trust,
Chủ đề: An ủi, Cuộc sống đời đời / Thiên đàng, Đức tin, Đức Cậy, Phục sinh, Tín thác


 

#235 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ