OCPVN.ORG

 

I Lift Up My Soul

Con nâng tâm hồn con lên tới Chúa

 
Tim ManionMembers of the Catholic Church are not strangers to the musical compositions by the St Louis Jesuits. The original members were Dan Schutte, Bob Dufford, Roc O'Connor, John Foley, and Tim Manion. All of them were members of the Society of Jesus (the Jesuit order). Tim Manion later left the Jesuits but continued to collaborate until 1984. Between 1975 and 1985 they recorded five collections of music that were published by North American Liturgy Resources. The music of the St Louis Jesuits lives on in the mind, hearts and song books of many! (Source: http://www.asonevoice.com.au/composer-biographies/manion )

Các  tác phẩm âm nhạc của nhóm mang tên Thánh Louis (Dòng Tên) không còn xa lạ gì với các tín hữu Công giáo. Những thành viên ban đầu gồm có Dan Schutte, Bob Dufford, Roc O’Connor, John Foley và Tim Manion. Tất cả đều là thành viên của Dòng Tên (Dòng Chúa Giêsu). Một thời gian sau, Tim Manion rời khỏi dòng Tên nhưng vẫn tiếp tục cộng tác đến năm 1984. Giữa năm 1975 và 1985 họ đã thu âm năm tuyển tập âm nhạc và được North American Liturgy Resources (Tổ Chức Hỗ Trợ Phụng Vụ Bắc Mỹ) phát hành. Nhạc của nhóm thánh Louis (Dòng Tên) sống mãi trong tâm trí, trong trái tim và trong nhiều sách nhạc. (Nguồn: http://www.asonevoice.com.au/composer-biographies/manion ) 

#27 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

 

Ref.
To you, Lord, I lift up my soul,
O my God.
To you, Lord, I lift up my soul,
O my God. 

Lời dịch.

ĐK.
Lạy Chúa, con nâng tâm hồn con lên tới Chúa;
Lạy Thiên Chúa của Con.
Lạy Chúa, con nâng tâm hồn con lên tới Chúa;
Lạy Thiên Chúa của Con.

1.
O Lord, show your ways to me.
Teach me your paths
And keep me in the ways of your truth,
For you are the God that saves me.

1.
Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường lối Ngài.
Xin dạy cho con đường nẻo Ngài
Và giữ gìn con theo đường lối sự thật của Ngài,
Vì Ngài là Thiên Chúa, Đấng cứu giúp con.

2.
The Lord is so good, so holy;
Sinners find the way,
And in all that is right
He guides me humble.
The poor he leads in his pathways.

2.
Chúa là Đấng chính trực và chí thánh;
Tội nhân tìm thấy đức công chính,
Trong mọi đường lối
Ngài chỉ bảo con nên khiêm tốn.
Ngài dẫn kẻ nghèo theo đường lối của Ngài. 

3.
All day long I hope in your goodness.
Remember your love,
The love that you promised long ago,
And the kindness that you gave from old.

3.
Con trông cậy vào tình thương của Ngài cả ngày dài.
Tưởng nhớ đến tình yêu của Ngài,
Tình yêu mà Ngài đã hứa từ ngàn xưa,
Và lòng nhân từ mà Ngài đã ban cho từ xưa.#27 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

-    Path (danh từ): a way or track laid down for walking or made by continual treading (from Oxford dictionary online: http://oxforddictionaries.com/definition/english/path): một con đường hoặc một dải đường mòn dài dùng để đi bộ.
Make known to me your ways, LORD; teach me your paths. (Ps 25:4)
Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. (Tv 25, 4)

-    Sinner (danh từ): a person who transgresses against divine law by committing an immoral act or acts (from Oxford dictionary online: http://oxforddictionaries.com/definition/english/sinner): một người phạm luật thánh bằng cách phạm một hoặc nhiều hành động trái luân lý.
Good and upright is the LORD, therefore he shows sinners the way, (Ps 25:8)
CHÚA là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, (Tv 25, 8)

 

#27 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Day: Season of Advent, Advent (Sundays and Weekdays)
Ngày: Mùa Vọng (Ngày trong tuần và Chúa Nhật mùa Vọng)

Liturgical:
Responsorial Psalm
Phụng vụ: Đáp ca

Ritual: Order of Christian Funerals, Funeral Liturgy for Adults
Nghi thức: Nghi thứ an táng tín hữu Ki-tô Giáo, phụng vụ an táng cho người lớn

Scripture: Psalm, 25
Thánh Kinh: Thánh vịnh 25

Topical: Hope,
Chủ đề: Hy vọng,

 

#27 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ