OCPVN.ORG

 

Jesus, Come to Us

Lạy Chúa Giê-su, Xin Đến Với Chúng Con

 
Jesse ManibusanDavid Haas resides in Eagan, Minnesota, where he is director of The Emmaus Center for Music, Prayer and Ministry. He also teaches in the theology and music departments at Margaret's High School in St. Louis Park, Minnesota. Highly regarded as one of the preeminent liturgical music composers in the English-speaking world, he has produced more than 45 collections of original music. His liturgical works are sung and prayed throughout the world and appear in hymnals of many Christian denominations and in many languages. He is the author of over 20 books in the areas of music, liturgy, religious education, youth ministry, prayer and spirituality. He is the founder and executive director of Music Ministry Alive! -- a national liturgical music formation program for youth -- and is a monthly columnist for Ministry and Liturgy magazine.


David Haas cư ngụ tại Eagan, Minnesota, nơi ông là giám đốc của The Emmaus Center for Music, Prayer and Ministry (Trung tâm âm nhạc, cầu nguyện và mục vụ Emmaus). Ông cũng dạy khoa thần học và âm nhạc ở trường phổ thông Margaret ở St. Louis Park, Minnesota. Được biết đến nhiều như một trong những nhạc sĩ sáng tác nhạc phụng vụ xuất sắc trong cộng đồng nói tiếng Anh, ông đã xuất bản hơn 45 tuyển tập nhạc gốc. Công việc phụng vụ của ông là hát và cầu nguyện trên khắp thế giới và xuất hiện trong sách thánh ca của nhiều giáo phái Thiên Chúa giáo bằng nhiều thứ tiếng. Ông cũng là tác giả của hơn 20 cuốn sách trong các lĩnh vực âm nhạc, phụng vụ, giáo dục tôn giáo, mục vụ giới trẻ, cầu nguyện và đời sống tinh thần. Ông cũng là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Music Ministry Alive! (Hoạt Động Mục Vụ Âm Nhạc) - Một chương trình âm nhạc phụng vụ quốc gia dành cho giới trẻ và là nhà bình luận hàng tháng của tạp chí Ministry and Liturgy (Mục Vụ và Phụng Vụ).Thanh Ca Dan Chua English Mass Supplement and English Missal.


Ref.
Jesus, come to us,
lead us to your light.
Jesus, be with us,
for we need you.

Lời dịch.

ĐK.
Lạy Chúa Giê-su, xin đến với chúng con,
dẫn đưa chúng con đến ánh sáng của Ngài
Lạy Chúa Giê-su, xin ở lại với chúng con,
vì rằng chúng con cần Ngài.

1.
Lord, we come before you,
listen to our prayer.
Fill us all with hope and your love.

1.
Lạy Chúa, chúng con đến trước Ngài,
xin lắng nghe lời chúng con cầu xin.
Xin tuôn ban cho tất cả mọi người chúng con
niềm hy vọng và tình yêu của Ngài.

2.
Lord, we come to praise you
for your faithfulness through night.
You will be with us, this we know.

2.
Lạy Chúa, chúng con đến để ca ngợi Chúa
về lòng trung tín của Ngài suốt canh thâu.
Chúng con biết rằng, Ngài sẽ ở lại với chúng con.

3.
Lord, you give us wonders,
your glory to all.
We believe in you, come to us.

3.
Lạy Chúa, Ngài ban cho chúng con những điều kỳ diệu,
vinh quang Ngài cho tất cả mọi người.
Chúng con tin tưởng nơi Ngài, xin đến với chúng con.Thanh Ca Dan Chua English Mass Supplement and English Missal.

-    Prayer (danh từ): a solemn request for help or expression of thanks addressed to God or another deity (from Oxford dictionary: http://oxforddictionaries.com/definition/english/prayer?q=prayer): Một lời đề nghị giúp đỡ cách trịnh trọng hoặc biểu hiện cảm ơn Thiên Chúa hay một vị thần khác.

Whatever you ask for in prayer with faith, you will receive (Mt 21:22)

Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được. (Mt 21, 22)

-    Fill (động từ): cause (a space or container) to become full or almost full (from Oxford dictionary online: http://oxforddictionaries.com/definition/english/fill?q=fill): Làm cho (một không gian hoặc một chỗ chứa đựng) trở nên đầy hoặc gần đầy

“I am the LORD your God, who brought you up from the land of Egypt. Open wide your mouth that I may fill it.” (Ps 81:11)
Chính Ta là THƯỢNG ĐẾ Chúa ngươi, đã đưa ngươi lên tự miền Ai-cập, há miệng ngươi ra, Ta sẽ cho đầy ứ. (Tv 81, 11)

-    Believe (động từ): accept that (something) is true, especially without proof (from Oxford dictionary online: http://oxforddictionaries.com/definition/english/believe?q=believe): Chấp nhận (một thứ gì đó) là sự thật, đặc biệt là không cần bằng chứng.

Jesus said to her, “Believe me, woman, the hour is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You people worship what you do not understand; we worship what we understand, because salvation is from the Jews. (Jn 4:21, 22)

Đức Giê-su phán: "Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. (Ga 4, 21-22)


Thanh Ca Dan Chua English Mass Supplement and English Missal.

Day: Season of Advent, Advent (Sundays and Weekdays)
Ngày:
Mùa Vọng, các ngày thường và Chúa Nhật trong mùa Vọng

Topical:
Devotional
Chủ đề:
Cầu nguyện


Thanh Ca Dan Chua English Mass Supplement and English Missal.

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ