OCPVN.ORG

 

Lead Me, Lord

by John Becker

 


1.
Blessed are the poor in spirit,
longing for their Lord,
for God’s coming kingdom shall be theirs.
Blessed are the sorrowing,
for they shall be consoled,
and the meek shall come to rule the world.

Ref.
Lead me, Lord, lead me, Lord,
by the light of truth
to seek and to find the narrow way.
Be my way; be my truth;
be my life, my Lord,
and lead me, Lord, today.

2.
Blessed are the merciful, for mercy shall be
theirs,
and the pure in heart shall see their God.
Blest are they whose hunger only holiness
can fill,
for I say they shall be satisfied.

3.
Blest are they who through their lifetimes
sow the seeds of peace;
all will call them children of the Lord.
Blest are you, though persecuted in your holy
life, for in heaven, great is your reward.

Lời dịch

1.
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
đang mong chờ Đức Chúa của họ,
vì Nước Thiên Chúa sắp đến sẽ là của họ.
Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được ủi an,
và ai hiền lành sẽ thống trị thế giới.

ĐK.
Dẫn lối con đi, lạy Ngài, xin dẫn lối con đi,
dưới ánh sáng của sự thật
để con tìm và thấy được lối hẹp.
Xin hãy là nẻo đường, là chân lý.
Là cuộc sống, là Thiên Chúa của con,
và ngay hôm nay, lạy Ngài, xin dẫn lối con đi.

2.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được xót
thương,
và ai có tâm hồn trong sạch sẽ được nhìn thấy
Thiên Chúa.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

3.
Phúc thay ai bỏ cả đời gieo hạt giống hòa bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay anh em, phải chịu bách hại vì sống
công chính
vì phần thưởng của anh em trên trời thật lớn lao#237 Thánh Ca Dân Chúa;  English Missal

Vocabulary:

 • The Sermon on the Mount: Bài giảng trên núi
 • The Beatitudes: Tám mối phúc thật
  • Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. (Matthew 5, 3)
  • Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. (Mát-thêu 5, 3)
  • Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. (Matthew 5, 7)
  • Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. (Mát-thêu 5,7)
  • Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. (Matthew 5, 9)
  • Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. (Mát-thêu 5, 9)
  • Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. (Matthew 5, 10)
  • Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. (Mát-thêu 5, 10)
 • “Enter through the narrow gate; for the gate is wide and the road broad that leads to destruction, and those who enter through it are many.” How narrow the gate and constricted the road that leads to life. And those who find it are few. (Matthew 7, 13-14)
 • “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộngđường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.” Còn cửa hẹpđường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. (Mát-thêu 7, 13-14)

#237 Thánh Ca Dân Chúa;  English Missal

JohnBecker

        John Becker grew up in a large family, 9 children. His father was an English teacher; his mother played organ and taught piano. A number of his brothers and sisters are very good musicians. One brother is a priest. John Becker received his music degree from St. John's University in Minnesota and his master's degree in music history from the University of Minnesota. He became involved in liturgical ensemble music while in college and began to compose music for liturgy. He spent 13 years in music ministry at Guardian Angels Church in Oakdale, where he did quite a bit of composing. He left this position to pursue a law degree and is now a legal editor at West Publishing, but he remains active as a choir member, guitarist and lay preacher.

        Regarding the song ‘Lead Me, Lord’, John says that the inspiration for the song is the Beatitudes themselves. He believes that they are a key part of the gospel and Christian faith. This is because they celebrate people whom the world ignores or looks down upon. These are the people that it seems Jesus took special care to welcome. He also sees so much in the world that celebrates power and aggression, so an idea that “the meek shall come to rule the world” gives him some hope that it will not always be the powerful oppressing the weak.

        He wishes that he lived up to the Beatitudes better than he does. That is why the refrain of the song asks God to lead him – to lead all of us – into a new way of relating to the world and to one another.        John Becker lớn lên trong một gia đình đông anh em, gồm 9 người con. Bố ông là thầy giáo dạy Tiếng Anh; mẹ dạy piano và chơi organ. Các anh chị là những nhạc sĩ rất giỏi. Ông có một người anh làm Linh mục. John Becker đã nhận bằng âm nhạc từ trường Đại học St. John ở Minnesota và bằng cao học về lịch sử âm nhạc của Đại học Minnesota. Trong khi học đại học, ông đã trở nên dành hết tâm trí cho âm nhạc đồng ca phụng vụ và bắt đầu biên soạn nhạc trong phụng vụ. John đã trải qua 13 năm phục vụ trong Ca đoàn tại nhà thờ Guardian Angels ở Oakdale, nơi mà ông đã sáng tác một số bài. Ông rời vị trí này để theo học một văn bằng luật và hiện nay là nhà biên tập luật của nhà xuất bản West nhưng ông vẫn duy trì hoạt động phục vụ của mình là một ca viên, nghệ sĩ guitar và người giáo dân truyền giáo.

        Nói về tác phẩm “Lead Me, Lord”, tác giả chia sẻ: Linh hứng của bài hát chính là “Tám Mối Phúc Thật”. Ông tin Tám Mối Phúc là điểm quan trọng trong Tin Mừng và đức tin Kitô giáo. Bởi vì các Mối Phúc tôn vinh những con người bị thế giới quên lãng và coi thường. Họ là những người mà dường như được Đức Giê-su đặc biệt quan tâm chăm sóc và đón nhận. Ông nhận thấy trong thế giới mà quyền lực và sự gian ác được đề cao quá nhiều, thì “ai hiền lành sẽ thống trị thế giới” cho ông niềm hy vọng không phải lúc nào quyền thế cũng có thể đè ép được người thấp kém.

        Ông ao ước sống theo Tám Mối Phúc nhiều hơn nữa. Vì thế, trong điệp khúc, ông nài xin Thiên Chúa dẫn dắt ông – dẫn dắt mọi người – theo một con đường mới là hướng về thế giới và hướng về nhau.


#237 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Day: Solemnities and Feasts, The Commemoration of All the Faithful Departed (All Souls) (November 2).
Ngày: Lễ trọng, Lễ kính, Lễ kính nhớ các linh hồn đã ly trần (Lễ Các Đẳng (2/11)).

Liturgical: Introductory Rites, Entrance Song (Gathering or Processional)
Phụng vụ: Nghi thức mở đầu, Ca nhập lễ (Quy tụ hoặc rước kiệu)

Ritual: Penance (Reconciliation)
Nghi thức: Thống hối (Hòa giải)

Scripture: John, 14
Tin mừng: Gio-an, 14

Topical: Discipleship
Chủ đề: Môn đệ


#237 Thánh Ca Dân Chúa;  English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ