OCPVN.ORG

 

Led By the Spirit

by Bob Hurd

 


1.
Led by the Spirit of our God,
we go to fast and pray
With Christ into the wilderness;
we join His paschal way.
"Rend not your garments, rend your hearts.
Turn back your lives to me."
Thus says our kind and gracious God,
whose reign is liberty.


2.
Led by the Spirit,
we confront temptation face to face,
And know full well we must
rely on God's redeeming grace.
On bread alone we cannot live,
but nourished by the Word.
We seek the will of God to do:
this is our drink and food.

3.
Led by the Spirit,
now draw near the waters of rebirth
With hearts that long to worship God
in spirit and in truth.
"Whoever drinks the drink
I give shall never thirst again."
Thus says the Lord who died for us,
our Savior, kin and friend.

4.
Led by the Spirit,
now sing praise to God the Trinity:
The Source of Life,
the living Word made flesh to set us free,
The Spirit blowing where it will
to make us friends of God:
This mystery far beyond our reach,
yet near in healing love.

Lời dịch

1.
Dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần Chúa,
chúng ta ăn chay và nguyện cầu
Cùng với Đức Ki-tô vào chốn hoang địa,
chúng ta dấn bước vào con đường
Vượt Qua của Người.
“Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.
Hãy trở về sống cùng Ta”.
Thiên Chúa rộng lượng và nhân hậu
của chúng ta đã phán như thế;
triều đại Người chính là sự tự do.

2.
Dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần,
chúng ta đương đầu mọi cám dỗ,
Và hiểu rõ rằng chúng ta cần phải
cậy nhờ vào Hồng Ân Cứu Độ của Thiên Chúa.
Chúng ta không thể sống chỉ bởi bánh,
nhưng còn được nuôi dưỡng bởi lời Người.
Chúng ta tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa
để thi hành: đó mới chính là thức uống
và lương thực của chúng ta.

3.
Dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần,
chúng ta đến gần nguồn nước tái sinh
Với trái tim mở rộng để thờ phượng
Thiên Chúa trong sự thật và Thần Khí.
"Phàm ai uống nước ta cho
sẽ không bao giờ khát nữa.”
Đức Chúa, Đấng đã chết cho chúng ta,
Đấng Cứu Rỗi, nghĩa thiết và bạn hữu của
chúng ta đã phán như vậy.

4.
Dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần,
nào ca tụng Thiên Chúa Ba Ngôi:
Nguồn của Sự Sống, Ngôi Lời trở nên
xác phàm để giải thoát chúng ta,
Thần Khí Chúa thổi vào nơi sẽ làm cho
chúng ta trở nên những bạn hữu của Thiên Chúa:
Mầu nhiệm này vượt xa tầm với của chúng ta,
nhưng lại gần trong tình yêu chữa#124 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Vocabulary:

  • Rend your hearts, not your garments and return to the Lord, our God. For the gracious and merviful is he, slow to anger, rich in kindness and relenting in punishment. (Jl 2: 13)
  • Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, Người hối tiếc vì đã giáng họa.” (Ge 2, 13)
  • “One does not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mounth of God.” (Mt 4: 4)
  • “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4, 4)
  • “Everyone who drinks this water will be thirsty again; but whoever drinks the water I shall give will never thirst;” (Jn 4: 13-14)
  • “Ai uống nước này sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa.” (Ga 4, 13-14)
  • And the Word became flesh and made his dwelling among us, (Jn: 1, 14)
  • Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. (Ga 1, 14)
  • “I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father”. (Jn 15: 15)
  • “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. (Ga 15, 15)

#124 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Day: Season of Lent, Ash Wednesday
Ngày: Mùa Chay, thứ Tư lễ Tro

Ritual: Rite of Christian Initiation of Adults, Mystagogia
Ngày: Nghi thức Khai tâm Ki-tô Giáo dành cho người lớn, Khai tâm

Scripture: Joel, 2
Kinh Thánh: Giô-en, 2

Topical: Retreats
Chủ đề: Tĩnh tâm


#124 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ