OCPVN.ORG

 

Malo! Malo! Thanks Be to God!

Tạ ơn Thiên Chúa!

 
Jesse ManibusanIn 1992, my bishop, former bishop of Oakland, John Cummins, by way of Sr. Felicia Serati, the Director of the Ethnic Pastoral Center, asked if I would consider writing some music for their annual multicultural celebration, Chautauqua, and I replied yes.

Malo! Malo! Thanks Be To God! was the main song of my mass setting and song collection, MISA DEL MUNDO, or in English, MASS OF THE WORLD.

I wanted to write a strong sending forth song that would tie in in the theme of "Eucharist" and the "great thanksgiving." That is why I chose to use the words of thanksgiving from the many cultures represented in the diocese of Oakland. Many folks have adapted the song to include additional languages of their own specific communities.

The song can be sung with instruments or a capella. I have done the song all over the world with just guitar, but it can be done with a full ensemble of instruments. Just remember to let the music serve the assembly, that is to say, let the voices of the people be the loudest instrument. Percussion is great with this song.


Năm 1992, Cựu Giám Mục Giáo Phận Oakland của tôi là Đức Cha John Cummins và Dì Felicia Serati, Giám đốc Ethnic Pastoral Center (Trung Tâm Mục Vụ Dân Tộc), nhờ tôi sáng tác nhạc cho lễ kỷ niệm đa văn hóa hàng năm - CHAUTAUQUA, và tôi đã đồng ý.

Malo! Malo! Thanks Be To God! là bài hát chính của chương trình Thánh Lễ và tuyển tập bài hát của tôi MISA Del Mundo, hoặc bằng tiếng Anh, MASS OF THE WORLD (Lễ Thế Giới).

Tôi muốn sáng tác một bài hát sai đi mang tính chất mạnh mẽ, gắn liền với chủ để "Thánh Thể" và "lời tạ ơn tuyệt vời”. Đó là lý do tại sao tôi đã chọn nhiều lời tạ ơn từ nhiều nền văn hóa đại diện trong Giáo Phận Oakland. Nhiều người đã linh động thêm vào bài hát những ngôn ngữ có trong cộng đồng của mình.

Bài hát có thể được hát với các nhạc cụ hoặc capella. Tôi đã hát bài hát này trên toàn thế giới chỉ với ghi-ta, nhưng nó vẫn có thể chơi với đầy đủ nhiều nhạc cụ. Chỉ cần nhớ để cho âm nhạc phục vụ cộng đồng, đó là để nói, để cho giọng hát mọi người là nhạc cụ vang lớn nhất. Bài hát này chơi bằng bộ gõ thì tuyệt vời.


 

English Missal; Thanh Ca Dan Chua English Missal Supplement

 

Ref.
Malo! Malo! Thanks be to God!
Obrigado! Alleluia!
Gracias! Kam sa ham nida!
Malo! Malo! Thanks be to God!

Lời dịch.

ĐK.
Malo! (tiếng Tongan) Malo! Tạ ơn
Thiên Chúa!
Cảm tạ Ngài (tiếng Bồ Đào Nha), Alleluia!
Cảm tạ Ngài! (tiếng Tây Ban Nha), Cảm tạ
Ngài! (tiếng Hàn Quốc)
Malo! Malo! Tạ ơn Thiên Chúa!

1.
Si Yu’us maa’se!
Terima kasih!
Maraming salamat!
Danke schön!
Dziekuje!
We thank you, Lord!

1.
Cám ơn (tiếng Chamorro)
Cám ơn (tiếng Indonesia)
Cám ơn  (tiếng Philipine)
Cám ơn (tiếng Đức)
Cám ơn (tiếng Ba Lan)
Lạy Chúa! Chúng con cảm tạ Ngài.

2.
Mèsi bokou!
Xie xie!
Arigato!
Grazie!
Cám ơn!
We thank you, Lord!

2.
Cám ơn (tiếng Pháp)
Cám ơn (tiếng Hoa)
Cám ơn (tiếng Nhật)
Cám ơn (tiếng Ý)
Cám ơn (tiếng Việt Nam)
Lạy Chúa! Chúng con cảm tạ Ngài.English Missal; Thanh Ca Dan Chua English Missal Supplement

- Thank you (thán từ): a polite expression used when acknowledging a gift, service, or compliment, or accepting or refusing an offer (from Oxford dictionary online: http://oxforddictionaries.com/definition/english/thank%2Byou?q=thank+you): Một biểu hiện lịch sự sử dụng khi nhận một món quà, dịch vụ, hoặc khen ngợi, hoặc chấp nhận hoặc từ chối một lời đề nghị.

I thank you, Lord, with all my heart in the presence of the angels to you I sing. (Ps 138:1)
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, (Tv 138, 1)

- Lord (danh từ): a name for God or Christ (from Oxford dictionary online http://oxforddictionaries.com/definition/english/lord?q=Lord):    Danh xưng của Thiên Chúa hoặc Đức Ki-tô.

For the leader. Of David, the servant of the LORD, who sang to the LORD the words of this song after the LORD had rescued him from the clutches of all his enemies and from the hand of Saul. (Ps 18:1)

Phần nhạc trưởng. Của tôi tớ ÐỨC CHÚA là Vua Ða-vít. Ông nói lên lời bài ca này vào ngày ÐỨC CHÚA đã cứu ông khỏi bàn tay các địch thù và khỏi tay vua Sa-un. (Tv 18, 1)

 

English Missal; Thanh Ca Dan Chua English Missal Supplement

Liturgical: Recessional
Phụng vụ:
Kết Lễ

Topical:
Sending Forth
Chủ đề:
Sai đi

 

English Missal; Thanh Ca Dan Chua English Missal Supplement

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ