OCPVN.ORG

 

My Soul Is Thirsting

Linh Hồn Con Khao Khát Chúa

 
Steve AngrisanoSteve Angrisano is recognized as one of the most dynamic and effective communicators with Christian youth in the United States. A singer, songwriter and storyteller, Steve creates relevant, dynamic music for liturgy and listening, proclaiming that through Christ we have the power to carry out God’s work. Steve's unique blend of laughter, song, story and often hilarious audience interaction have made him a popular choice for parish missions, concerts, workshops and youth events. A parish musician, music director and youth minister for 11 years, Steve’s focus is, and has always been, one of honest ministry. There is an unmistakable awareness that Steve is not a performer. What he shares, both in story and song, is a witness of the love and life of Jesus.

Steve Angrisano được biết đến như là một trong những nhà truyền thông năng động và ảnh hưởng nhất đối với giới trẻ công giáo ở quê hương. Là một ca sĩ, nhà soạn nhạc, và người viết truyện, Steve sáng tác những nhạc phẩm năng động và phù hợp cho phụng vụ và thưởng thức âm nhạc, qua đó tuyên xưng rằng qua Đức Ki-tô chúng ta có sức mạnh để thực hiện công trình của Chúa. Sự pha trộn độc đáo giữa sự hài hước, bài hát và những câu truyện của Steve, cùng với sự hưởng ứng hài hước của kháng thính giả đã làm ông nổi danh trong các hoạt động truyền giáo, các buổi hòa nhạc, hội thảo và các sự kiện của giới trẻ. Là một nhạc sĩ ở giáo xứ, nhạc trưởng và là thừa tác viên giới trẻ ở giáo xứ trong 11 năm, điểm nổi bật của Steve luôn luôn là một trong những thừa tác viên nhiệt thành nhất. Có một điều không thể nhầm lẫn được rằng Steve không phải là một nhà biển diễn. Những gì ông chia sẻ trong những câu chuyện và những bài hát đều là nhân chứng cho tình yêu và cuộc đời của Chúa Giê-su.


# 324 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal


Ref.

My soul is thirsting for you, O Lord,
thirsting for you, my God.
My soul is thirsting for you, O Lord,
thirsting for you, my God,
thirsting for you, my God.

Lời dịch 
ĐK.

Ôi lạy Chúa, linh hồn con đang khao khát Chúa,
đang khao khát Ngài, Thiên Chúa của con.
Ôi lạy Chúa, linh hồn con đang khao khát Chúa,
đang khao khát Ngài, Thiên Chúa của con
đang khao khát Ngài, Thiên Chúa của con

1.
O God, you are my God,
and I will always praise you.
In the shadow of your wings
I cling to you and you hold me high.

1.
Ôi lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con,
và con sẽ luôn ngợi khen Ngài.
Nương bóng Ngài
Con cùng Ngài gắn bó và Ngài che chở con.

2.
Through the day you walk with me;
all the night your love surrounds me.
To the glory of your name
I lift my hands, I sing your praise.

2.
Suốt ngày dài Ngài đồng hành với con;
Trọn canh đêm tình yêu Ngài bao bọc lấy con.
Con giơ tay lên cao, con hát lời ca ngợi
để chúc tụng vinh quang danh Ngài.

3.
I will never be afraid,
for I will not be abandoned.
Even when the road grows long and weary
your love will rescue me.

3.
Con sẽ không bao giờ sợ hãi
Vì con sẽ không bị Ngài bỏ rơi.
Ngay cả khi trên đường dài và mệt mỏi hơn
tình yêu của Ngài sẽ giải cứu con.# 324 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

- My soul is thirsting for you: linh hồn con đang khao khát Ngài

O God, you are my God—it is you I seek! For you my body yearns; for you my soul thirsts, In a land parched, lifeless, and without water. (Psalms 63:2)

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. (Tv 63, 2)

- Praise (động từ): ca ngợi, tán dương

For your love is better than life; my lips shall ever praise you! (Psalms 63:4)

Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. (Tv 63, 4)

- In the shadow of your wings: nương bóng Ngài

Cling to you: gắn bó cùng Ngài

You indeed are my savior, and in the shadow of your wings I shout for joy. My soul clings fast to you; your right hand upholds me. (Psalms 63:8-9)

Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui. Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì. (Tv 63, 8-9)

- I lift my hands: con giơ tay

I will bless you as long as I live; I will lift up my hands, calling on your name (Psalms 63:5)

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. (Tv 63, 5) 


# 324 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Day: Ordinary Time, Common Psalm for Ordinary Time

Ngày: Mùa Thường Niên, Thánh vịnh chung cho mùa Thường Niên

Liturgical: Morning Prayer, Morning Psalms, Canticles

Phụng vụ: Kinh sáng, Thánh vịnh sáng, Diệu Ca

Ritual: Order of Christian Funerals, Funeral Liturgy for Adults

Nghi thức: Nghi lễ an táng Ki-tô Hữu, Phụng vụ an táng cho người lớn


# 324 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ