OCPVN.ORG

 

One Bread, One Body

by John Foley, SJ

 
JohnFoley,SJ

Jesuit Father John Foley is a liturgical and classical composer, theologian, liturgist and writer. In 1993, John became director of the Center for Liturgy at Saint Louis University, a national think tank for studying and teaching the liturgy. He continues to lecture across the country on liturgy, liturgical music and the spirituality of liturgy.

Some of his most familiar hymns are included in liturgical collections of the St. Louis Jesuits: "One Bread, One Body," “Come to the Water,” “Earthen Vessels,” “May We Praise You,” “For You Are My God” and “The Cry of the Poor.” He has published more than 30 other titles as well. He has master’s degrees in philosophy and fundamental theology and a doctorate in liturgical theology from the Graduate Theological Union in Berkeley, California.

 

Cha John Foley, một linh mục dòng Tên, là nhà soạn nhạc về thể loại cổ điển và nhạc phụng vụ, là một nhà thần học, một chuyên viên phụng vụ và là nhà văn. Năm 1993, cha Foley trở thành giám đốc của Trung tâm Phụng vụ tại trường Đại học Saint Louis, ban cố vấn quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy phụng vụ. Cha tiếp tục giảng dạy trên toàn quốc về phụng vụ, nhạc phụng vụ và linh đạo phụng vụ.

Một số trong những bài thánh ca quen thuộc nhất của cha có trong tuyển tập phụng vụ của St. Louis Jesuits: “One Bread, One Body”, “Come to the Water,” “Earthen Vessels,” “May We Praise You,” “For You Are My God” và “The Cry of the Poor.” Cha cũng đã xuất bản hơn 30 ca khúc khác. Cha có bằng thạc sĩ về triết học và thần học cơ bản và học vị tiến sĩ về thần học phụng vụ của Graduate Theological Union ở Berkeley, California.

# 260 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Ref.
One bread, one body,
one Lord of all,
one cup of blessing which we bless.
And we, though many,
throughout the earth,
we are one body in this one Lord.

ĐK.
Một tấm bánh, một thân thể,
một Đức Chúa của vạn vật,
một chén tạ ơn mà ta cảm tạ.
Và chúng ta, dù rất đông đảo,
trên khắp mặt đất này,
thì đều là một thân thể trong Đức Chúa duy nhất.

1.
Gentile or Jew,
servant or free,
woman or man, no more.

1.
Thiên Chúa Giáo hay Do Thái,
nô lệ hay người tự do,
là nữ hay là nam, sẽ không còn phân biệt nữa.

2.
Many the gifts,
many the works,
one in the Lord of all.

2.
Nhiều ơn lành,
nhiều công trình,
đều nên một trong Thiên Chúa.

3.
Grain for the fields,
scattered and grown,
gathered to one, for all.

3.
Hạt lúa trên những cánh đồng,
được gieo và lớn lên,
tất cả sẽ được thu hái lại nên một.# 260 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Vocabulary:

  • "The cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? The bread that we break, is it not a participation in the body of Christ?" (1Corinthians 10:16) :
    “Khi ta nâng chén tạ ơn mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Ðức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải dự phần vào Thân Thể Người sao?” (1 Cô-rin-tô 10, 16)
  • "Because the loaf of bread is one, we, though many, are one body, for we all partake of the one loaf" (1Corinthians 10:17) :
    “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Cô-rin-tô 10, 17)

# 260 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

 

Day: Solemnities of the Lord in Ordinary Time, The Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi)
Ngày: Lễ trọng về Thiên Chúa trong mùa thường niên, Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Liturgical: The Liturgy of the Eucharist, Communion Song
Phụng vụ: Phụng Vụ Thánh Thể, Bài hát Hiệp lễ

Scripture: 1 John, 4
Kinh Thánh: 1 Ga, 4

Topical: Eucharist
Chủ đề: Thánh Thể

# 260 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ