OCPVN.ORG

 

Ready The Way

by Bob Hurd

 

Lyric


1.
"Ready the way of the Lord,
Ready the way of the Lord."
A voice cries out in the wilderness:
"Ready the way of the Lord."

2.
Let every valley be filled,
Let every valley be filled.
Let every mountain be humbled,
Let every valley be filled.

Ref.
Here is your God,
coming with your vindication.
Look and behold the saving power of God.

3.
Desert and waste land will bloom,
Desert and waste land will bloom.
Glory and splendor will fill the land,
Desert and waste land will bloom.

4.
Those who are blind will then see,
Those who are deaf will then hear.
Those who are lame will then leap for joy,
Those who are mute will then sing.

Back to Ref.

5.
Strengthen the ones who are weak,
Strengthen the ones who are weak.
Say to the frightened: "Have courage."
Strengthen the ones who are weak.

Back to Ref.

Lời dịch

1.
"Hãy dọn đường Chúa đến,
Hãy dọn đường Chúa đến.
Có tiếng kêu nơi hoang địa:
"Nào hãy dọn đường cho Chúa đến!"

2.
Mọi hố sâu hãy được lấp đầy,
Mọi hố sâu hãy được ấp đầy.
Núi cao hãy cúi mình tôn thờ.
Nào hỡi mọi hố sâu, hãy được lấp đầy.

ĐK.
Đây là Thiên Chúa của ngươi,
Hãy đến tận mắt mà xem.
Hãy nhìn lên quyền năng cứu độ của Ngài.

3.
Hoang mạc và đất cằn sẽ trổ hoa,
Hoang mạc và dất cằn sẽ trổ hoa.
Vinh quang và Huy hoàng của Ngài bao trùm khắp mặt đất.
Hoang mạc và đất cằn rồi sẽ trổ hoa.

4.
Người mù sẽ được nhìn thấy,
Người điếc sẽ được nghe thấy.
Kẻ què sẽ nhảy nhót vì hân hoan.
Và người câm rồi sẽ được nhìn reo hò.

Quay về ĐK.

5.
Hãy thêm sức cho người yếu đuối,
Hãy thêm sức cho người yếu đuối.
Nói với người đang khiếp sợ: "Can đảm lên nào!"
Hãy thêm sức cho người yếu đuối.

Quay về ĐK.

Information

Day: Season of Advent (Sundays and Weekdays)
Ngày: Mùa Vọng (Chúa Nhật hoặc ngày thường)

Scripture: Isaiah 35:1-6; 40:1-5, 9-11. Ezekiel, 11
Kinh thánh: I-sai-a 35, 1-6; 40, 1-5, 9-11. Ê-dê-ki-en 11#85 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

 

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ