OCPVN.ORG

 

River Of Glory

by Dan Schutte

 


Ref.

River of glory, springs of our birth, flood of
God’s riches poured on the earth. We are 
born from the darkness and clothed in the light!
We are bathed in the glory of God!

Lời dịch

ĐK.
Dòng chảy tràn ngập ánh vinh quang, nguồn
mạch sinh sôi của chúng ta, dòng ân sủng dạt
dào cao quý của Thiên Chúa tuôn đổ trên trái
đất. Chúng ta sinh ra từ trong bóng tối và mặc
lấy ánh sáng của Người! Chúng ta được gột
rửa trong vinh quang của Thiên Chúa!

1.
Fountain of mercy, grace flowing free,
streams of salvation, spilling with love from
a tree!

1.
Suối nguồn của lòng thương xót, của ân
sủng đang tự do tuôn chảy, dòng suối của sự
cứu rỗi, đang đổ tràn với tình yêu từ một cội
nguồn Thiên Chúa.

2.
Here there is haven, healing and health, joy
for the asking, love in abundance of wealth!

2.
Đây là nơi ẩn náu, của sự chữa lành và sức
khỏe, của niềm hân hoan nguyện cầu, của tình
yêu tràn đầy hạnh phúc!

3.
Bread for our journey God will provide.
Hope for all ages, Jesus, companion and
guide!

3.
Thiên Chúa sẽ ban bánh cho cuộc hành
trình của chúng ta. Đức Giê-su, hy vọng cho
mọi thế hệ, bạn đồng hành và người hướng
dẫn!

4.
Darkness is banished, night turned away.
Christ is our sunlight, lifting and leading our
way!

4.
Bóng tối bị trục xuất, màn đêm bị xua đi.
Chúa Ki-tô là ánh sáng mặt trời của chúng ta, 
đang nâng ta lên và đang dẫn lối ta!#212 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Vocabulary:

  • Jesus said to him, “Whoever has bathed has no need except to have his feet washed, for he is clean all over; so you are clean, but not all.” (John 13:10)
  • Ðức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!" (Ga 13, 10)
  • May grace and peace be yours in abundance. (1 Peter 1:2b)
  • Chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an. (1 Pr 1, 2b)
  • He is driven from light into darkness, and banished from the world. (Job 18:18)
  • Nó bị tống khỏi chỗ đầy ánh sáng đến chốn tối tăm, bị đuổi khỏi nơi có người cư ngụ. (G 18, 18)

#212 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Day: Season of Easter, Easter (Sundays and Weekdays) .
Ngày: Mùa Phục Sinh ( Ngày Chủ Nhật và ngày thường).


#212 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ