OCPVN.ORG

 

Seek The Lord

by Roc O'Connor

 


1a.
Today is the day and now the proper
hour to forsake our sinful lives and
turn to the Lord.

2a.
As high as the sky is above the earth,
so high above our ways, the ways of
the Lord.

3a.
Open your heart to hear the voice of
God, whose words, whose ways lead us
to life.

4a.
Some day we'll live in the house of
God; hearts full of praise for God's
gracious love.

Ref.
(a, revised) Seek the Lord whose mercy
abounds; call aloud to God who is near.


(b, original) Seek the Lord while He may be
found; call to Him while He is still near.

1b.
Today is the day and now the proper hour
to forsake our sinful lives and turn to 
the Lord.

2b.
As high as the sky is above the earth,
so high above our ways, the ways of
the Lord.

3b.
Finding the Lord, let us cling to Him.
His words, His ways lead us to life. 

4b.
Some day we'll live in the house of God; 
gaze on His face and praise His name.

Lời dịch

1a.
Hôm nay chính là ngày và giờ thích đáng
để từ bỏ cuộc sống tội lỗi của chúng ta
và trở về với Chúa.

2a.
Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối
của Thiên Chúa luôn cao hơn đường lối của
chúng ta như vậy.

3a.
Hãy mở rộng trái tim của bạn để nghe tiếng
nói của Thiên Chúa, lời Người, đường lối
Người sẽ đưa dẫn chúng ta đến sự sống.

4a.
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ở trong nhà Chúa,
trái tim lấp đầy lời tán dương tình yêu
khoan dung của Người.

ĐK.
(a, Lời đã có chỉnh sửa) Hãy tìm Đức Chúa,
Đấng giàu lòng thương xót; Hãy kêu to lên
Thiên Chúa, Đấng kề bên ta.

(b, Lời gốc) Hãy tìm Ðức Chúa khi Người còn
cho gặp, kêu cầu Người lúc Người còn ở kề bên.

1b.
Hôm nay là ngày và giờ thích hợp để từ bỏ
cuộc sống tội lỗi của chúng ta và trở về
với Chúa.

2b.
Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối
của Thiên Chúa luôn cao hơn đường lối của
chúng ta như vậy.

3b.
Hãy tìm Đức Chúa và hãy trung thành với Người.
Lời Người, đường lối Người sẽ đưa dẫn chúng ta
đến sự sống.

4b
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ở trong nhà Chúa,
chiêm ngưỡng Nhan Thánh và chúc tụng Danh Người.#214 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Vocabulary:

  • Seek the LORD while he may be found, call upon him while he is near. (Is 55, 6)
  • Hãy tìm Ðức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. (Is 55, 6)
  • For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, my thoughts higher than your thoughts. (Is 55, 9)
  • Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. (Is 55, 9)

#214 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Roc O'Connor

Jesuit Father Roc O’Connor shared about “Seek The Lord” as following:

During the summer of 1974, I got together with John Foley, Dan Schutte, Tim Manion and Bob Dufford for six weeks in Berkeley, CA to “study” and compose new liturgical songs. I had not written any at this point, so I was a bit confused about why I was invited. Be that as it may, our practice was to work on music during the day and gather after supper to share whatever anyone had composed. One night, John Foley shared his new song, “Come to the Water,” based on Isaiah 55. We all thought it a very strong piece.

The next day, I opened my bible to the same passage to pray. I found the words, “Seek the Lord, while he may be found...” All of a sudden, I “heard” the words as music and 15 minutes later, the song was born! I was really amazed. I had to learn to count it out to figure the time signature and to figure the values of each note. I was very much a novice at composition!

In the mid-80’s or so I asked that OCP would publish new words to it. After studying some philosophical theology during my years of theological training, I became more and more convinced about the value of inclusive language and I didn’t really appreciate the ways some had reworked the lyrics to attain that value. Therefore, I worked on them for about six years and finally came up with something I thought would work. It was not all that well received by some in the pews. I still think it was a worthy effort.

What’s the message for today’s young adults? “Get to it!” “Today is the day!” “Find the Lord!” “God’s mercy abounds!” It’s a song to encourage folks to turn to God.Linh mục Dòng Tên Roc O’Connor đã chia sẻ về bài hát “Hãy Tìm Đức Chúa” như sau:

Suốt mùa hè năm 1974, tôi cùng với John Foley, Dan Schutte, Tim Manion và Bob Dufford đã ở Berkeley, CA sáu tuần để vừa “nghiên cứu” vừa sáng tác những bài thánh ca phụng vụ mới. Lúc đó, tôi chưa từng viết ca khúc nào, vì thế tôi hơi bối rối vì sao tôi lại được mời. Ban ngày thì chúng tôi làm việc, sau bữa tối thì quây quần chia sẻ với nhau về những điều vừa được sáng tác. Một buổi tối kia, John Foley chia sẻ về một bài hát mới của anh ấy: “Hãy Đến Suối Nước” dựa trên đoạn Kinh Thánh I-sai-a 55. Tất cả chúng tôi đều cảm nhận đó là một bài hát sôi động.

Ngày hôm sau, tôi mở đoạn Kinh Thánh đó ra để cầu nguyện. Tôi thấy đoạn viết rằng: “Hãy tìm Ðức Chúa khi Người còn cho gặp…” Đột nhiên, tôi “nghe” những lời ấy tựa như giai điệu vang lên và 15 phút sau, bài hát ra đời. Tôi thật sự ngạc nhiên. Tôi phải học cách tính bộ khóa và đếm nhịp của mỗi nốt nhạc. Thế là tôi đã sáng tác.

Khoảng giữa thập niên 80 hoặc hơn thế, tôi yêu cầu OCP xuất bản bài hát mới. Sau khi học xong môn triết thần trong chương trình đào tạo thần học, tôi càng nhận thức hơn về giá trị của ngôn ngữ và tôi thật sự không hưởng ứng việc mà có một người nào đó viết lại lời bài hát để lấy đi giá trị của nó. Vì thế, tôi đã làm việc trong khoảng sáu năm và cuối cùng viết được một số bài tôi nghĩ là tốt. Không phải tất cả đều được đón nhận. Nhưng tôi vẫn xem đây là một sự nỗ lực đáng trân trọng.

Thông qua ca khúc, tác giả muốn gửi đến các bạn trẻ thông điệp: “Hãy bắt đầu!”, “Hôm nay chính là ngày!”, “Hãy tìm Thiên Chúa!”, “Lòng thương xót của Thiên Chúa bao la!” Bài hát nhằm mời gọi mọi người quay về với Thiên Chúa.


#214 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Day: Season of Lent, Lent (Sundays and Weekdays) .
Ngày:Mùa Chay (Chúa Nhật và ngày thường).

Liturgical: Introductory Rites, Entrance Song (Gathering or Processional).
Phụng vụ: Nghi thức mở đầu, Ca nhập lễ (Quy tụ hoặc rước kiệu).


Ritual: Penance (Reconciliation).
Nghi thức: Thống hối (Hòa giải).


Scripture: Isaiah, 55.
Kinh thánh: I-sai-a, 55.


Topical: Conversion.
Chủ đề: Hoán cải.


#214 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ