OCPVN.ORG

 

Servant Song

by Donna Marie McGargill, OSM1.
What do you want of me, Lord?
Where do you want me to serve you?
Where can I sing your praises.
I am your song.
Jesus, Jesus, you are the Lord.
Jesus, Jesus, you are the way.

2.
I hear you call my name, Lord,
and I am moved within me.
Your Spirit stirs my deepest self.
Sing your songs in me.
Jesus, Jesus, you are my Lord.
Jesus, Jesus, you are the way.

3.
Above, below, and around me,
before, behind and all through me,
your Spirit burns deep within me.
Fire my life with your love.
Jesus, Jesus, be the warmth of my heart.
Jesus, Jesus, you are the way.

4.
You are the light in my darkness.
You are my strength when I'm weary.
You give me sight when I'm blinded.
Come see for me.
Jesus, Jesus, you are my light.
Jesus, Jesus, you are the way.

5.
I am your song and servant,
singing your praise like Mary.
Surrendered to your Spirit,
"Let it be done to me."
Jesus, Jesus, "Let it be done to me."
Jesus, Jesus, you are the way.

Lời dịch

1.
Lạy Chúa, Ngài muốn điều gì ở con?
Ngài muốn con phụng sự Ngài nơi đâu?
Con sẽ hát lời ngợi ca Ngài chốn nào?
Con là khúc ca của Ngài.
Giêsu, Giêsu, Ngài là Đấng Thánh.
Giêsu, Giêsu, Ngài là đường đi.

2.
Lạy Chúa, con nghe Ngài gọi tên con,
và lòng con đang rung động.
Thánh Thần Chúa khuấy động tận nơi sâu thẳm hồn con.
Hát trong con bài ca của Ngài.
Giêsu, Giêsu, Ngài là Đấng Thánh.
Giêsu, Giêsu, Ngài là đường đi.

3.
Trên cao, dưới thấp, và xung quanh con,
phía trước, phía sau và xuyên thấu con,
Thánh Thần Ngài cháy bỏng sâu thẳm hồn con,
hãy nung nấu đời con bằng tình yêu của Ngài.
Giêsu, Giêsu, hãy là hơi ấm lòng con.
Giêsu, Giêsu, Ngài là đường đi.

4.
Ngài là ánh sáng trong chốn tối tăm của con.
Ngài là sức mạnh khi con yếu đuối.
Ngài cho con được thấy khi con mù loà.
Xin hãy đến và thấu hiểu giúp con.
Giêsu, Giêsu, Ngài là ánh sáng.
Giêsu, Giêsu, Ngài là đường đi.

5.
Con là khúc ca và là tôi tớ Ngài,
con hát tán dương Ngài như Mẹ Maria.
Phó thác vào Thần Khí Ngài,
"Xin hãy hoàn tất nơi con".
Giêsu, Giêsu, Giêsu "Xin hãy hoàn tất nơi con".
Giêsu, Ngài chính là đường đi.#370 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Vocabulary:

 1. Servant (noun): Tôi tớ
 2. Serve you
  • Just so, the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom* for many (Matthew 20: 28)
  • Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (Mát-thêu 20, 28)
 3. Sing your praises
  • Is anyone among you suffering? He should pray. Is anyone in good spirits? He should sing praise (James 5: 13)
  • Ai trong anh em đau khổ ư? Người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng? Người ấy hãy hát thánh ca (Gia-cô-bê 5, 13)

#370 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

DonnaMarieMcGargill

Sr. Donna Marie McGargill, OSM was born and grew up in a strong Catholic family in Omaha and joined her community of Servants of Mary (Servites) in 1961. She has been composing music for a number of years, she did an indepenent record album LET IT BE DONE, Oregon Catholic Press took her Servant Song and published it since then.

Here is some sharing from Sr. Donna Marie McGargill to us:

1. What is the inspiration for you to make this beautiful song?
I wrote Servant Song back in 1979 while living in Detroit Michigan. I was having a very hard time and many conflicts in my life with questions from others about my life in the Servite Community, so I went to my office and prayed and sang in tongues asking JESUS those questions: What do you want? Where do you want me to serve you? Those questions we all ask when we are at the bottom of the barrel and truly want to serve God but are not sure just what GOD wants and where, how and what God wants of us....so these were the questions I prayed and sang and eventually moved into trust and surrender and hope. And then I wrote it down as a song.

2. What is message you want to send to listeners, especially Vietnamese young adult?
I guess my message I hope listeners/pray-ers and Vietnamese young adults would receive is that no matter how difficult our lives or circumstances are, that God can always take whatever it is and bring good out of it if we go to God with our questions, fears, concerns and trusting hearts. I'm still amazed that 30+ years after I wrote that song, that I am still receiving emails and letters from people all over the world who have found this song helpful to them in their lives.
It is another example of the fact that "In our weakness is our strength" as the scriptures say. I was at my weakest, yet God took that moment and that song and has used it for good to help others all over the world at their time of need and questioning. So never give up, and just trust and KNOW that God will and can take our darkest moments and turn them into LIGHT for someone else if we just go to, question, trust and surrender to our Gracious God who loves us.Sơ Donna Marie McGargill, OSM được sinh ra và lớn trong một gia đình Công Giáo ở Omaha và theo dòng nữ tỳ Đức Mẹ năm 1961. Sơ đã sáng tác nhạc trong rất nhiều năm, trong đó có một album do chính sơ tự thu âm LET IT BE DONE, Oregon Catholic Press đã sử dụng và phát hành bài hát Servant Song kể từ đó.

1. Nguồn cảm hứng nào để sơ sáng tác ra 1 bài hát thật đẹp như vậy?
Tôi đã viết bài Servant Song vào năm 1979 khi còn sống ở Detroit Michigan. Tôi đã có một thời gian rất khó khăn và xung đột trong cuộc sống của tôi với những câu hỏi từ những người khác về cuộc sống của tôi trong cộng đoàn Servite, vì vậy tôi đã đi đến văn phòng cầu nguyện và hát để hỏi Chúa Giê-su: Lạy Chúa, Chúa muốn gì nơi con? Ngài muốn con phục vụ Ngài nơi nào? những câu hỏi mà tất cả chúng ta đều hỏi khi chúng ta đang ở tận cùng sự khó khăn và thật sự muốn phục vụ Thiên Chúa nhưng không chắc những gì Chúa muốn, Chúa muốn chúng ta ở đâu, như thế nào.... đó là những câu hỏi tôi đã cầu nguyện và hát, cuối cùng những điều đó chuyển sang niềm tin, hy vọng và phó thác. Và sau đó tôi đã viết nó như một bài hát.

2. Thông điệp Sơ muốn gửi đến người nghe, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam?
Tôi nghĩ thông điệp của tôi là hy vọng những ai thưởng thức bài hát, những ai cầu nguyện, những bạn trẻ ở Việt Nam sẽ nhận được rằng dù cho cuộc sống hay hoàn cảnh của chúng ta có khó khăn đếu đâu chăng nữa, Chúa cũng luôn luôn có thể nhận lấy những khó khăn đó, và mang lại cho chúng ta những điều tốt lành từ những khó khăn đó nếu chúng ta tìm đến Chúa với những câu hỏi, những điều chúng ta sợ hãi, những mối quan tâm và những trái tim tín thác. Tôi vẫn còn ngạc nhiên là hơn 30 năm sau khi tôi đã viết bài hát đó, tôi vẫn còn nhận được các email và thư từmọi người trên thế giới đã tìm thấy bài hát này có hữu ích trong cuộc sống của họ.
Đây là một ví dụ thực tế rằng "sức mạnh biểu trong sự yếu đuối của chúng ta" như lời kinh thánh nói. Tôi đã từng rơi vào cảnh yếu đuối nhất, nhưng Thiên Chúa nhận lấy thời điểm đó và bài hát đó và đã sử dụng nó để giúp đỡ những người khác trên toàn thế giới lúc họ cần và khi họ đặt câu hỏi. Vì vậy, đừng bao giờ từ bỏ, chỉ cần tin tưởng và biết rằng Thiên Chúa sẽ và có thể có đem những khoảnh khắc đen tối nhất của chúng ta biến chúng thành ánh sáng cho người khác nếu chúng ta chỉ cần đến, đặt câu hỏi, tin tưởng và phó tháccho Thiên Chúa nhân hậu, Đấng yêu thương chúng ta vô cùng.


#370 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Ritual: Rite of Religious Profession
Nghi lễ: Nghi thức khấn dòng

Topical: Commissioning
Chủ đề: Thừa sai


#370 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ