OCPVN.ORG

 

Sing a New Church

Hát Mừng Giáo Hội Mới

 
Laurence RosaniaBenedictine Sister Delores Dufner is one of the best-known hymn writers in the church today. More than 20 different publishers in the U.S., Canada, England and Australia have included her texts in their hymnals and hymn collections. The popular hymn anthology, Sing a New Church, contains her distinctive, beautifully crafted texts set to familiar hymn tunes.
 
In 1996 she was one of five winners in an international English-language hymn competition to update Mary's image in song. In the October 2000 issue of The Hymn, she was named as one of three outstanding Roman Catholic hymn text writers since Vatican II.
 
A member of The Hymn Society’s executive committee, she holds master’s degrees in liturgical music and liturgical studies. Currently, Sister Delores is liturgy director for St. Benedict Monastery in St. Joseph, Minnesota.
 
Nữ tu dòng Biển Đức Delores Dufner hiện là một trong những tác giả sáng tác thánh ca nổi tiếng nhất của Giáo hội. Hơn 20 nhà xuất bản khác nhau ở Hoa Kỳ, Canada, Anh Quốc và Úc đều đăng các tác phẩm của sơ trong các sách thánh ca và các tuyển tập thánh nhạc của họ. Hợp tuyển thánh ca nổi tiếng “Sing A New Church” (Hát Mừng Giáo Hội Mới) chứa đựng những nét đặt trưng của sơ, những câu văn hay được phối hợp cùng với những giai điệu thánh ca quen thuộc.
 
Vào năm 1996, sơ là một trong năm người chiến thắng trong một cuộc thi thánh ca tiếng Anh quốc tế nhằm tô điểm thêm hình ảnh Đức Maria trong thánh nhạc. Trong số ra tháng 10/2012 của tạp chí The Hymn (Thánh Nhạc), sơ được vinh danh là một trong ba tác giả viết thánh ca Công giáo La Mã nổi bật sau Công Đồng Vaticano II.
 
Là một thành viên của Ban Chấp Hành Hiệp Hội Thánh Nhạc, sơ có bằng thạc sĩ thánh nhạc phụng vụ và nghiên cứu phụng vụ. Hiện nay, sơ Delores là giám đốc phụng vụ ở Tu Viện Thánh Biển Đức tại St. Joseph, Minnesota.

 

#298 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

 

1.
Summoned by the God who made us
Rich in our diversity,
Gathered in the name of Jesus,
Richer still in unity.

Lời dịch.

1.
Thiên Chúa dựng nên ta và mời gọi ta:
Trở nên những chi thể đa dạng
Nhưng cùng một bản thể
Trong danh Đức Giêsu.

Refrain.
Let us bring the gifts that differ
And, in splendid, varied ways,
Sing a new church into being,
One in faith and love and praise.

ĐK.
Nào ta hãy tiến dâng những lễ vật khác biệt đó,
Bằng cách này hay cách khác,
Để hát mừng Giáo hội trở nên
Một trong đức tin, đức ái và lời ca tụng Thiên Chúa.

2.
Radiant risen from the water,
Robed in holiness and light,
Male and female in God’s image,
Male and female, God’s delight.

2.
Từ nước vọt lên một ánh sáng
Bao phủ tất cả trong thánh thiện và ánh sáng,
Dù nam hay nữ đều là hình ảnh của Thiên Chúa,
Dù nam hay nữ đều là niềm vui của Thiên Chúa.

3.
Trust the goodness of creation;
Trust the Spirit strong within.
Dare to dream the vision promised,
Sprung from seed of what has been.

3.
Tín thác vào sự tuyệt mỹ của vạn vật,
Tín thác vào Thánh Thần sinh động bên trong.
Dám mơ tưởng điều đã được hứa trước,
Nảy mầm từ hạt giống đã có.

4.
Bring the hopes of every nation;
Bring the art of every race.
Weave a song of peace and justice;
Let it sound through time and space.

4.
Hãy mang lấy hy vọng của mỗi dân tộc,
Hay mang lấy nghệ thuật của từng giống dân.
Mà dệt nên bài ca hòa bình và chân lý,
Để nó vang dội qua cả thời gian và không gian.

5.
Draw together at one table
All the human family;
Shape a circle ever wider
And a people ever free.

5.
Nào hãy cùng đến bàn tiệc,
Mà tất cả gia đình nhân loại
Làm nên một vòng tròn ngày càng rộng thêm
Và mọi người ngày càng tự do hơn.#298 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Summon (động từ): Urgently demand (help) (from Oxford dictionary online: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/summon): Yêu cầu khẩn thiết (trợ giúp)
He summoned the crowd with his disciples and said to them, “Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. (Mark 8:34)
Rồi Ðức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. (Mc 8,34)

Radiant
(danh từ): A point or object from which light or heat radiates, especially a heating element in an electric or gas heater (from Oxford dictionary online: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/radiant)
Một điểm hoặc đối tượng mà từ đó ánh sáng hoặc nhiệt tỏa ra, đặc biệt là một yếu tố làm nóng trong một lò sưởi điện hoặc khí.
Look to him and be radiant, and your faces may not blush for shame. (Psalm 34:6)
Ai nhìn lên CHÚA sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. (Tv 34,6)

 

#298 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Day: Solemnities and Feasts, The Dedication of the Lateran Basilica (November 9)

Ngày: lễ trọng và lễ kính, cung hiến Vương Cung Thánh Đường Latêranô (ngày 09 tháng 11)

Liturgical: The Introductory Rites, Entrance Song (Gathering or Processional)

Phụng vụ: Dẫn Lễ, Ca nhập Lễ (Quy tụ hoặc rước kiệu)

Ritual: Dedication of a Church

Nghi lễ: Sự tận tâm của Giáo Hội

Scripture: 1 Corinthians, 12; 1 Peter, 2; Ephesians, 2; Ephesians, 4; Galatians, 3; Galatians, 4:28—5:1; Genesis, 1; Joel, 2; Luke, 14

Kinh Thánh: 1 Côrintô, 12; 1 Phêrô, 2; Ê-phê-sô 2; Ê-phê-sô 4; Galát, 3; Galát, 4,28-5,1; Khải huyền, 1; Giô-ê, 2; Luca, 14

 

#298 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ