OCPVN.ORG

 

Sing to the Mountains

by Bob Dufford, SJ

 
BobDufford,SJ

Jesuit Father Bob Dufford has worked as a campus minister at Creighton University in Omaha, Nebraska and as an internationally acclaimed composer of liturgical music. Bob began composing music over 20 years ago as a member of the St. Louis Jesuits. 

He is currently working at the Jesuit Retreat House in Oshkosh, Wisconsin.

Relating to the song ‘Sing to the Mountains’, Fr. Bob Dufford shared:

"Inspiration: I was driving north on the coastal highway in California in 1973 on the way to Los Gatos to help give a 30-day retreat for the first time in my life. That highway is in full view of the Pacific Ocean (which I was seeing for the first time) and the mountains to my right. I had just been ordained a month before that. That image and a strong sense of the presence of God kept coming back to me. And so I began the song.

The whole point of writing a song is to allow the listener to get in touch with his or her own soul. If I had more time right now, I could tell you what it means to me; but it would be better for people to listen to it themselves. The Lord has far better "messages" for you than I do. Listen to Him."

 

Cha Dòng Tên Bob Dufford là linh mục giám quản trường Đại học Creighton ở Omaha, Nebraka và được quốc tế công nhận là nhạc sĩ nhạc phụng vụ. Cha Bob đã bắt đầu sáng tác nhạc hơn 20 năm trước khi còn là thành viên của dòng Tên St. Louis.

Hiện nay, cha đang làm việc tại Jesuit Retreat House (Nhà Tĩnh tâm Giesu) ở Oshkosh, Wisconsin.

Về bài hát “Sing to the Mountains”, cha Bob Dufford chia sẻ:

"Linh hứng: Vào năm 1937, đang khi tôi chạy về hướng Bắc trên con đường cao tốc dọc bờ biển ở  California đến Los Gatos để lần đầu tiên giúp giảng phòng cho một cuộc tĩnh tâm dài 30 ngày. Con đường cao tốc đó có thể nhìn toàn cảnh bờ biển Thái Bình Dương (đây là lần đầu tiên tôi được ngắm) và bên phải tôi là những ngọn núi. Lúc đó, tôi vừa được thụ phong linh mục được một tháng trước đó. Hình ảnh ấy và một cảm nhận mạnh mẽ về sự hiện diện của Thiên Chúa liên tục dấy lên trong tôi. Và tôi bắt đầu sáng tác ca khúc này.

Chủ điểm của việc sáng tác bài hát là để bài hát chạm vào lòng thính giả. Nếu bây giờ tôi có nhiều thời gian hơn, tôi có thể chia sẻ cho các bạn những cảm xúc ấy có ý nghĩ thế nào với tôi; nhưng tốt hơn hết là mọi người nên tự mình lắng nghe. Thiên Chúa có những “thông điệp” sâu sắc cho bạn hơn là tôi. Hãy lắng nghe Ngài."

# 333 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Ref.
Sing to the mountains, sing to the sea.
Raise your voices, lift your hearts.
This is the day the Lord has made.
Let all the earth rejoice.

ĐK.
Ca lên khắp dãy núi, ca lên khắp biển cả.
Hãy cất cao giọng lên, hãy nâng tâm hồn lên.
Đây là ngày Chúa đã làm ra.
Nào toàn thể địa cầu hãy hoan hỷ.

1.
I will give thanks to you, my Lord.
You have answered my plea.
You have saved my soul from death.
You are my strength and my song. 

1.
Con sẽ cảm tạ Ngài, lạy Chúa.
Ngài đã đáp lại lời con nguyện cầu.
Ngài đã giải cứu hồn con khỏi sự chết.
Ngài chính là sức mạnh và tiếng hát của con.

2.
Holy, holy, holy Lord.
Heaven and earth are full of your glory.

2.
Thánh, Thánh, Thiên Chúa Chí Thánh.
Trời và đất đầy vinh quang Ngài.

3.
This is the day that the Lord has made.
Let us be glad and rejoice.
Death has lost and all is life.
Sing of the glory of God.

3.
Đây là ngày Chúa đã làm ra.
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
Sự chết đã mất đi và tất cả là sự sống.
Hãy ca ngợi vinh quang của Thiên Chúa.# 333 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Vocabulary:

 • "This is the day the LORD has made; let us rejoice in it and be glad." (Psalm 118:24) :
  “Ðây là ngày CHÚA đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ." (Tv 118, 24)
 • "Give thanks to the LORD, for he is good, his mercy endures forever." (Psalm 118:1) :
  “Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương."(Tv 118, 1)
 • "The LORD, my strength and might, has become my savior." (Psalm 118:14) :
  "CHÚA là sức mạnh tôi, là Ðấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi." (Tv 118, 14)
 • "One cried out to the other: ‘Holy, holy, holy is the LORD of hosts! All the earth is filled with his glory!" (Isaiah 6:3) :
  “Các vị ấy đối đáp tung hô: ‘Thánh! Thánh! Chí Thánh! ĐỨC CHÚA các đạo binh là Ðấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!’” (I-sai-ah 6, 3)

# 333 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Day: Season of Easter, Easter (Sundays and Weekdays)
Ngày: Mùa Phục Sinh (Chúa Nhật và ngày thường)

Liturgical: Morning Prayer, Morning Psalms, Canticles
Phụng vụ: Kinh sáng, Thánh vịnh ban sáng, Diễm tình ca

Topical: Joy
Chủ đề: Hân hoan

# 333 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ