OCPVN.ORG

Song of the Week

Liturgical Year - Năm Phụng Vụ

Advent - Mùa Vọng

Christmas - Mùa Giáng Sinh

Lent/Holy Week - Mùa Chay/Tuần Thánh

Easter - Mùa Phục Sinh

Ascension/Pentecost – Lễ Chúa Lên Trời/Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Marian

Liturgical Usage Index – Mục lục theo Phụng Vụ

Gathering & Sending Forth - Nhập Lễ & Kết Lễ

Responsorial Psalm – Đáp Ca Thánh Vịnh

Preparation of the Gifts/Communion – Dâng Lễ/Hiệp Lễ