OCPVN.ORG

 

Spirit and Grace

Thánh Thần và Thánh ân

 
Bernadette Farrell Rev. Ricky Manalo, CSP, Ph.D. is a Paulist priest currently teaching at Santa Clara University and the Jesuit School of Theology (Berkeley, CA). He studied composition and piano at the Manhattan School of Music, theology at the Washington Theological Union, liturgy and culture at the Graduate Theological Union and sociology at the University of California, Berkeley. An accomplished liturgical musician, his music can be found in Catholic and protestant hymnals alike as well as in numerous collections from OCP including This Holy Light and On This Day. His newest collection, Spirit and Grace features his multi-cultural Mass Setting by the same name. Additionally, as an expert in the field, he has written numerous articles and books on pastoral ministry, liturgical music, liturgical inculturation, and intercultural communication. He is a member of the North American Academy of Liturgy, the Catholic Theological Society of America, the International Societas Liturgica, and the National Association of Pastoral Musicians (Board Member, 2008-12). He is also the director of the Cultural Orientation Program for International Ministers/Priests (COPIM) of Loyola Marymount University and serves as an advisor to the U.S. Bishops’ Committee on Cultural Diversity in the Church and the Secretariat on Divine Worship. Rev Ricky Manalo brings his wealth of knowledge and musical talent with him to many parishes and communities around the world where he conducts workshops and other pastoral events. When he is not traveling, he resides at Old St. Mary's Cathedral in Chinatown, San Francisco, CA. Liturgical Notes Spirit and Grace is a communion song that was composed as a key component to my Mass of Spirit and Grace. The musical theme and melodic shape of this song are similar to the Eucharistic acclamations of the Mass. Once the Lamb of God is completed, the musical threads continue into this communion song. Hence, the title of the Mass is not only inspirational, but maintains a structural integrity and ritual peak during the communion procession. Theologically, the text to this song points to the role of the Holy Spirit during our Eucharistic gatherings. Because there are hardly any songs in our liturgical repertoire that directly combine the role of the Spirit and the Eucharist, this song could not only be sung during any Sunday of the church year, but remains ideal during significant solemnities (e.g., Pentecost) and festive celebrations (i.e., ordinations, anniversaries, religious professions, etc.) where the role of the Holy Spirit is addressed. Uses: Communion, Preparation, Pentecost, Chrism Mass, Ordinations, Anniversaries, Religious Professions, Solemnity of the Body and Blood of Christ.

Cha Ricky Manalo, CSP, Tiến sỹ, là một tu sĩ Dòng Thánh Phao-lô hiện đang giảng dạy tại Đại học Santa Clara và Trường Thần học Dòng Tên (ở thành phố Berkeley, bang California). Cha đã học sáng tác và piano tại Trường Nhạc Manhattan, học thần học tại Trường Thần học Washington, học phụng vụ và văn hóa tại Trường Graduate Theological Union, và xã hội học tại Đại học California, thành phố Berkeley.
Là một nhạc sĩ chuyên về phụng vụ, âm nhạc của cha xuất hiện trong các bài thánh ca của cả Công giáo và Tin lành, cũng như trong rất nhiều các tuyển tập của OCP bao gồm “This Holy Light” (Ánh sáng Thánh thiêng) và “On This Day” (Vào Ngày này). Tuyển tập mới nhất của ngài, “Spirit and Grace” (Thánh Thần và Thánh Ân), đã làm nổi bật Bộ Lễ đa văn hóa cùng tên của ngài.
Hơn nữa, là một chuyên gia trong lĩnh vực thánh nhạc này, cha đã viết rất nhiều bài báo và sách về mục vụ, thánh nhạc, hội nhập văn hóa trong phụng vụ và giao tiếp trong văn hóa quốc tế.
Cha là một thành viên của Học viện Phụng vụ Bắc Mỹ, Hiệp hội Thần học Công giáo Mỹ, Hiệp hội Thần học Quốc tế và Hiệp hội Quốc gia về Nhạc sỹ Thánh nhạc (Thành viên Hội đồng từ năm 2008-2012). Ngài cũng là giám đốc Chương trình Định hướng Văn hóa cho Mục sư/ Tu sĩ Quốc tế (COPIM) của Đại học Loyola Marymount và phục vụ với vai trò cố vấn cho Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Đa dạng Văn hóa trong Giáo hội và Ban Thư ký về Phụng vụ.
Cha Ricky Manalo đã mang kiến thức uyên bác và tài năng âm nhạc của ngài đến nhiều giáo xứ và cộng đoàn trên khắp thế giới, nơi ngài cử hành phụng vụ và các nghi lễ khác. Khi không đi công cán, cha ở tại Thánh đường Old St. Mary trong khu Chinatown (phố Tàu), thành phố San Francisco, bang California.

# 319 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal


1.
Spirit and grace, here in this meal.
You are the wind that breathes through the field.
Gather the wheat and form us in Christ.
Come, be our source and breath of life.

Lời dịch.

1.
Thần Khí và ân sủng, chính nơi bữa tiệc này.
Ngài là ngọn gió thổi qua cánh đồng.
Ngài thu lấy hạt lúa mì và tạo dựng chúng con trong Đức Kitô.
Xin Ngài hãy đến, là nguồn sống và hơi thở chúng con.

Ref
In this bread, blessed, broken and shared,
Christ is our life, whose presence we bear.
Come, O spirit, make your grace revealed
in this holy meal.

ĐK.
Trong tấm bánh đã được thánh hóa, bẻ ra và sẻ chia này,
Là Đức Kitô, cuộc sống chúng con, hiện diện trong mỗi chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, mặc khải thánh ân của Ngài
trong bữa tiệc thánh này.

2.
Spirit and grace, here in this meal.
You are the life that flows through the vine.
Gather this drink and form us in Christ.
Come, be our source and blood of life.

2.
Thần Khí và ân sủng, chính nơi bữa tiệc này.
Ngài là sự sống tuôn trào từ cây nho.
Xin hãy nhận của uống này và tạo dựng chúng con trong Đức Kitô.
Xin Ngài hãy đến, là nguồn sống và máu chúng con.

3.
Spirit and grace, here in this place.
You are the light that shines in this space.
Gather your people and form us in Christ.
Come, be the heartbeat of our lives.

3.
Thần Khí và ân sủng, ngay chính nơi đây
Ngài là ánh sáng chiếu tỏa nơi không gian này.
Xin hãy quy tụ dân Ngài và tạo dựng chúng con trong Đức Kitô.
Xin Ngài hãy đến, là nhịp sống chúng con.

4.
Spirit of God, sending us forth;
We spread your wisdom throughout all the earth
Gather the nations and form us in Christ.
Come, be the presence in our lives.


4.
Thánh Thần Thiên Chúa, xin hãy sai chúng con ra đi;
Rao truyền sự khôn ngoan của Ngài trên khắp thế gian
Xin hãy quy tụ muôn nước và tạo dựng chúng con trong Đức Kitô.
Xin hãy đến, hiện diện trong cuộc đời chúng con.# 319 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Forth (Danh từ): Out from a starting point and forward or into view: (from Oxford dictionary online: http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english/forth#forth)
Bắt đầu từ một khởi điểm, chuyển tiếp hoặc vào trong cái nhìn.
From Bible: The LORD said to Abram: Go forth from your land, your relatives, and from your father’s house to a land that I will show you. (Gen 12 : 1)
Ðức Chúa phán với ông Áp-ram: "Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. (St 12,1)

Reveal (Động từ): Make (something) known to humans by divine or supernatural means (from Oxford dictionary online: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/reveal)
Làm cho (cái gì) được biết đến với con người bằng phương tiện của Thiên Chúa hoặc siêu nhiên.
From Bible: Jesus said to him in reply, “Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood* has not revealed this to you, but my heavenly Father. (Matthew 16:17)
Ðức Giêsu nói với ông: "Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời. (Mt 16,17)

# 319 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Liturgical: Communion Song, The Liturgy of the Eucharist
Topical: Sending Forth

Phụng vụ: Phụng Vụ Thánh Thể, ca hiệp lễ
Chuyên đề: Ra đi

# 319 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ