OCPVN.ORG

 

Tantum Ergo Sacraméntum

Ôi Nhiệm Tích

 

Thomas of AquinasThomas of Aquinas, confessor and doctor, commonly called The Angelical Doctor, was born of noble parents. At the age of five he was sent to the Benedictine monastery at Monte Cassino to receive his first training. After seven years, he returned to his family, in consequence of the sack of the abbey by the Imperial soldiers. From thence he was sent by his parents to the University of Naples where he became intimate with the Fathers of the Dominican Order. His death took place in the Benedictine Abbey of Fossa Nuova in the diocese of Terracina, on the 7th of March 1274, being barely forty-eight years of age.
St. Thomas was a most voluminous writer, his principal work being the celebrated Summa Theologiae. Though not a prolific writer of hymns, St. Thomas has contributed to the long list of Latin hymns some which have been in use in the services of the Church of Rome from his day to this. They are upon the subject of the Lord's Supper. Of these hymns numerous translations have been made from time to time.
Tantum Ergo is the incipit of the last two verses of Pange Lingua, a Mediaeval Latin hymn written by St Thomas Aquinas. These last two verses are sung during veneration and Benediction of the Blessed Sacrament in the Roman Catholic Church and other churches that have this devotion. It is usually sung, though solemn recitation is sometimes done, and permitted.
From other source: "Pope Urban IV then asked St. Thomas to write the hymns and texts for the Feast of Corpus Christi, and Pope Urban IV went on to promote it as a universal feast in our Catholic Church.”
Source:
http://www.hymnary.org/person/Aquinas_T?tab=hymnals
http://en.wikipedia.org/wiki/Tantum_Ergo


Tôma Aquinô, thánh hiển tu và tiến sĩ, còn gọi là Tiến Sĩ Thiên Thần, sinh trong một gia đình quý tộc. Khi được năm tuổi, ngài được gửi đến tu viện Biển Đức ở Monte Cassino để bắt đầu việc học hành. Sau bảy năm, ngài quay trở về gia đình do hậu quả của việc quân đội hoàng đế cướp bóc tu viện. Từ đó, ngài được cha mẹ gửi đến học tại trường đại học Naples, nơi đây ngài bắt đầu thân quen với các cha dòng Đaminh. Ngài qua đời ở tu viện Biển Đức Fossa Nuova, giáo phận Terracina, vào ngày 7 tháng Ba năm 1274, thọ 48 tuổi.
Thánh Tôma là một tác giả có số lượng tác phẩm đồ sộ nhất, tác phẩm chính của ngài từng thực hiện là cuốn Summa Theologiae (Tổng Luận Thần Học). Mặc dù không là một nhạc sĩ sáng tác nhiều nhạc thánh ca, nhưng thánh Tôma đã đóng góp nhiều bài thánh ca bằng La ngữ mà một trong số đó được sử dụng trong phụng vụ Giáo hội La Mã từ trước đến nay. Tác phẩm của ngài có chủ đề liên quan đến Bữa Tiệc Ly. Vô số các bản dịch thánh ca đã được thực hiện từ xưa đến nay.
Tantum Ergo là phần mở đầu của hai phiên khúc của của bài Pange Lingua, một thánh ca bằng La ngữ thời trung cổ được thánh Tôma Aquinô sáng tác. Hai phiên khúc cuối này được hát trong khi chầu và hiệp lễ trong Giáo hội Công Giáo La Mã và một số giáo hội khác có cùng nghi thức này. Bài này thường được hát nhưng cũng được phép ngâm trong một vài dịp lễ trọng.
Một nguồn khác cho biết rằng: “Đức Giáo hoàng Urban IV đã nhờ thánh Tôma sáng tác bài thánh ca này để hát trong dịp lễ Mình Máu Thánh Chúa và Đức Giáo hoàng Urban IV tiếp tục cổ vũ để ngày lễ này trở thành một ngày lễ phổ biến trong Giáo hội Công Giáo.”
Nguồn:
http://www.hymnary.org/person/Aquinas_T?tab=hymnals
http://en.wikipedia.org/wiki/Tantum_Ergo

#134 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Latin. 

1.
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

English.

1.
Down in adoration falling,
This great sacrament we hail;
Over ancient forms of worship
Newer rites of grace prevail;
Faith will tell us Christ is present,
When our human senses fail.

 

Lời dịch.

1.
Nào ta hãy sấp mình thờ lạy,
Trước bí tích cực trọng này.
Nghi lễ cũ nhường nghi lễ mới
Thông ban tràn đầy ân sủng.
Đức tin sẽ dạy ta biết Đức Kitô
hiện diện,
Khi giác quan con người không
cảm thấy gì. 

2.
Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.

2.
To the everlasting Father,
And the Son who made us free,
And the Spirit, God proceeding
From them each eternally,
Be salvation, honor, blessing,
Might and endless majesty.
Amen.

2.
Dâng về Chúa Cha trường tồn,
Cùng Chúa Con, Đấng giải thoát,
Cùng Chúa Thánh Thần, Đấng
phát sinh từ Thiên Chúa
Ơn cứu độ, danh dự, phép lành,
Sức mạnh và quyền năng vô tận
Là của Ba Ngôi muôn đời.
Amen.# 134 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Blessed (tính từ): Made holy; consecrated (from Oxford dictionary online: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/blessed)
Trở nên Thánh thiện, được Thánh hiến.
From Bible: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. (Mathew 5:3)
"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5,3)

Gladden (động từ): Make glad (from Oxford dictionary online: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/gladden)
Tạo nên niềm vui
From Bible: You have exalted the right hand of his foes, have gladdened all his enemies. (Psalm 89:43)
Chúa nâng cao quyền thế bọn áp bức Người và cho mọi kẻ thù được hớn hở mừng vui. (Thánh Vịnh 89, 43)

 

# 134 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Ritual: Exposition of the Holy Eucharist (Including Benediction)
Nghi lễ: Chầu Thánh Thể (bao gồm các phép lành)

Topical: Love of God for Us
Chủ đề: Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta

 

# 134 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ