OCPVN.ORG

 

The Cross of Love (Song of Farewell)

Đường Tình Yêu (Khúc Tạm Biệt)

 
Steve AngrisanoRufino Zaragoza, a member of the Franciscan order, was born and raised in Los Angeles, California.  In over thirty years of ministry he has been involved in parish life, retreat ministry and most recently intercultural ministry (developing resources for the multicultural parish which is very common in the United States).  As a composer, he is mostly known for his instrumental collections for meditation and quiet reflection: “A Sacred Place” and “Longing Heart – Con Tim Khat Khao”.
 
About this song, Rufino writes:
There are actually two sets of lyrics, two songs to the same melody.  The first version of “The Cross of Love” was a song of blessing, written in honor of an elderly Franciscan, Allan McCoy, OFM, who was renowned in the United States for his lifelong leadership in social justice.  That song can be found on the OCP website:
http://www.ocp.org/products/99133.
 
As my Franciscan province was using that song for vow ceremonies and other celebrations, I felt we needed a final ‘blessing’ song as the friar entered eternal life.  So I adapted the traditional Latin prayer of the Church for the deceased: In Paradisum.  To this text, I added a famous phrase used by Saint Francis of Assisi: ‘sister death’, which reflects a Franciscan approach to life and death connecting with the Creator.  Since written for my Franciscan brothers in California and used regularly at our funerals, the setting has been used as the closing song of funeral services throughout the United States.
 
The “Song of Farewell” can be sung by the assembly, a choir or by a soloist, depending on what is most appropriate during the particular liturgy.  It could also be sung on November 2nd, All Soul’s Day, when the Church remembers the departed.
 
In the summer of 2012, the famous liturgical composer Phanxico completed a translation into Vietnamese.  A recording of this new Vietnamese version will be available in the spring of 2013.

Rufino Zaragoza là một thầy dòng Phan-xi-cô, sinh ra và lớn lên ở Los Angeles, California. Trong hơn ba mươi năm mục vụ, thầy dành hết tâm trí vào hoặc động mục vụ giảng phòng và các giáo xứ và gần đây là mục vụ liên văn hóa, phát triển nguồn lực cho những xứ đạo có nền văn hóa đa dạng (rất phổ biến ở Hoa Kỳ). Là một nhạc sĩ, thầy khá nổi tiếng với những tuyển tập nhạc hòa tấu như “A Sacred Place” (tạm dịch “Nơi Thánh Thiên”) và “Longing Heart – Con Tim Khát Khao”, được dùng trong dịp suy niệm, hồi tâm tĩnh lặng.

Về tác phẩm “The Cross of Love”, thầy Rufino chia sẻ:

Thật ra, lời bài hát có hai bản và cả hai đều có chung giai điệu. Phiên bản đầu tiên của “The Cross of Love” là một ca khúc chúc lành, được sáng tác để tỏ lòng tôn kính một tu sĩ cao niên dòng Phan-xi-cô, thầy Allan McCoy, người khá nổi tiếng ở Hoa Kỳ nhờ vào sự lãnh đạo cả đời của thầy cho công bằng xã hội. Bài hát ấy có thể được tìm thấy trên trang web OCP: http://www.ocp.org/products/99133.

Khi Tỉnh dòng Phan-xi-cô của tôi sử dụng bài hát này cho nghi thức tuyên khấn và một số các cử hành khác, tôi cảm thấy cần có một bài hát “chúc lành” cuối cùng khi người tu sĩ bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Cho nên tôi đã phỏng theo một lời nguyện cổ nổi tiếng của Hội Thánh bằng tiếng La-tinh cầu cho người đã khuất, lời nguyện In Paradisum (tạm dịch: Trên Thiên Đàng). Về bài này, tôi đã thêm cụm từ nổi tiếng “Chị Chết” của Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di, đó là cụm từ nói đến cách thức đón nhận sự sống và sự chết kết hiệp cùng với Đấng Sáng Tạo của người tu sĩ dòng Phan-xi-cô. Ca khúc được sáng tác dành cho các anh em tu sĩ dòng Phan-xi-cô ở California và thường xuyên hát trong khi an táng anh em, cũng từ đó, bài hát dùng như bài hát kết thúc nghi lễ an táng tại các tang lễ ở nhiều nơi khác khắp nước Mỹ.

“Khúc tạm biệt” này có thể hát chung trong ca đoàn hoặc hát đơn ca, tùy theo cách hát nào là phù hợp nhất trong một phụng vụ tang lễ. Ca khúc cũng có thể hát vào ngày 2 tháng 11, là ngày mà Giáo Hội tưởng nhớ đến những người đã ly trần, Ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn.

Vào mùa hè năm 2012, nhạc sĩ nổi tiếng Phan-xi-cô đã hoàn tất bản dịch tiếng Việt. Và bản thu âm của phiên bản tiếng Việt mới này sẽ được phát hành vào mùa xuân năm 2013.


# 231 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal


1.
May the voice of angel chorus
lift your soul to God’s embrace.
May the martyrs come to welcome you
and saints prepare a place
where all sorrows and all burdens
melt before our Savior’s face,
who with love
did walk the Cross of Love.

Lời dịch.

1.
Nguyện tiếng hát của các Thiên Thần
nâng hồn bạn vào trong vòng tay Thiên Chúa.
Nguyện các Thánh Tử Đạo đến chào đón bạn
và muôn Chư Thánh dọn chỗ cho bạn
nơi tất cả những muộn phiền và mọi đớn đau
tan đi trước Nhan Đấng Cứu Độ,
Đấng đã vì bạn,
mà bước trên Đường Tình Yêu.

2.
May the Gentle Shepherd lead you
as you welcome Sister Death.
May the arms of Abraham
enfold your soul upon his breast.
In Jerusalem eternal,
holy city, holy rest;
you’ll find love, that walked the Cross of Love.

2.
Nguyện Mục Tử Nhân Lành dẫn lối bạn
khi bạn đón Chị Chết.
Nguyện cánh tay Áp-ra-ham
ôm bọc lấy hồn bạn nơi lòng ngài.
Ở Giê-ru-sa-lem vĩnh hằng,
nơi thành Thánh nơi an giấc thánh thiêng,
bạn sẽ tìm thấy tình yêu như đã bước đi trên Đường Tình Yêu.

3.
May the Lord bless and keep you
as your journey is complete.
May the face of God come shine on you,
God’s gracious light increase.
May the Holy One with kindness
look on you
and give you peace,  give you love,
to walk the Cross of Love.

3.
Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ bạn
đến khi cuộc hành trình của bạn hoàn tất.
Nguyện Nhan Thánh Thiên Chúa đến rọi chiếu trên bạn,
nguồn ánh sáng từ bi của Ngài chiếu tỏa.
Nguyện Đấng Thánh nhân lành trông đến bạn
và ban cho bạn bình an, ban cho bạn tình yêu,
để bạn bước đi trên Đường Tình Yêu.# 231 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Based on In paradisum and Numbers 6:24-26 (Dựa theo tác phẩm “Trên Thiên Đàng” và Ds 6, 24 – 26)

- Lift your soul to God’s embrace: nâng hồn bạn vào trong vòng tay Thiên Chúa

Lift (động từ): nhấc lên, nâng lên, đưa lên, ngước lên (from Từ Điển Công Giáo Anh Việt, by Nguyễn Đình Diễn)
Embrace (danh từ): an act of holding someone closely in one’s arms (from Oxford Dictionary Online http://oxforddictionaries.com/definition/english/embrace?q=embrace). Một hành động giữ người nào đó thật chặt trong vòng tay.
“So he got up and went back to his father. While he was still a long way off, his father caught sight of him, and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him and kissed him.” (Luke 15:20)
“Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm chồm anh ta và hôn lấy hôn để.” (Lu-ca 15, 20)

- Martyr (danh từ): thánh tử đạo, thánh tử vì đạo, thánh chứng nhân (from Từ Điển Công Giáo Anh Việt, by Nguyễn Đình Diễn)

- Where all sorrow and all burdens melt before Savior’s face: nơi tất cả những muộn phiền và mọi đớn đau tan đi trước Nhan Đấng Cứu Độ,

Sorrow (danh từ): sự đau đớn, sự thương khó, nỗi đau khổ
“Even in laughter the heart may be sad, and the end of joy may be sorrow” (Proverbs 14:13)
“Cả khi cười, lòng vẫn vương sầu muộn, sau niềm vui lại đến nỗi buồn phiền.” (Cn 14:13)
Burden (danh từ): gánh nặng
“When he saw how good a settled life was, and how pleasant the land, He bent his shoulder to the burden and became a toiling serf.” (Genesis 49:15)
“Nó thấy rằng nghỉ ngơi là tốt, và xứ sở tươi xinh. Nó khòm lưng chở nặng, nó phải làm việc khổ sai như tôi đòi. (St 49:15)

- Shepherd: Mục tử

“I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep” (John 10:11)
“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên” (Ga 10, 11)

- The LORD bless you and keep you: Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ bạn

The LORD let his face shine upon you, and be gracious to you! The LORD look upon you kindly and give you peace!” (Numbers 6:24-26)

"Nguyện Ðức Chúa chúc lành và gìn giữ anh (em)! Nguyện Ðức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em)! Nguyện Ðức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em)!” (Ds 6, 24-26)


# 231 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Day: Feast of All Souls, November 2nd

Ngày: Lễ Các Đẳng Linh Hồn, 2 tháng 11

Ritual: Funerals

Nghi thức: An táng

Topical: Wake services

Chủ đề: Canh thức


# 231 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ