OCPVN.ORG

 

The First Nowell

Giáng Sinh Đầu Tiên

 
Traditional HymnThe story behind the song
(From http://www.sharefaith.com/guide/Christian-Holidays/holiday-songs/the-first-noel-the-song-and-the-story.html)

The Original Melody of “The First Noel (Nowell)” was composed by an anonymous writer.

The original version of “The First Noel” dates back to at least the 17th century. In 1823, William B. Sandys (1792 -1874), and Davies Gilbert (1767 -1839) edited and added lyrics to create the version we sing today. The origin of the current melody is uncertain.

The publication of Sandy's 1823 book Christmas Carols Ancient and Modern has historical significance in that it was the first of its kind to include many of the songs we now consider classic Carols.

In varied Christmas Carol books the song title will either read Noel, or Nowell. The English word Nowell is from the French word Noel, which means “Christmas” which is derived from the Latin word natalis which means “birth”.

William B. Sandys (1792 - 18 February 1874) was an English solicitor, member of the Percy Society, fellow of the Society of Antiquaries of London, and remembered for his publication Christmas Carols Ancient and Modern (London, Richard Beckley, 1833)
(From http://en.wikipedia.org/wiki/William_B._Sandys)
 
Davies Gilbert (born Davies Giddy) Fellow of the Royal Society (6 March 1767 – 24 December 1839) was a British engineer, author, and politician. He was elected to the Royal Society on 17 November 1791 and served as President of the Royal Society from 1827 to 1830.
(From http://en.wikipedia.org/wiki/Davies_Gilbert)

Câu chuyện đằng sau bài hát:
(Trích từ http://www.sharefaith.com/guide/Christian-Holidays/holiday-songs/the-first-noel-the-song-and-the-story.html )

Một người vô danh đã sáng tác giai điệu gốc của bài hát “The First Noel (Nowell).”

Phiên bản gốc của bài hát “The First Noel” có mặt sớm nhất vào gần thế kỷ 17. Vào năm 1823, William B.Sandys (1792 - 1874) và Davies Gilbert (1767 - 1839) đã biên soạn và thêm lời bài hát để tạo ra phiên bản mà chúng ta đang hát ngày nay. Nguồn gốc của giai điệu hiện nay chưa được xác định chắc chắn.

Việc xuất bản cuốn sách “Christmas Carols Ancient and Modern ” (tạm dịch “Thánh Ca Giáng Sinh Cổ Điển Và Hiện Đại”) của Sandy vào năm 1823 có một ý nghĩa lịch sử quan trọng trong đó bài hát này là bài đầu tiên của thể loại nhạc này, bao gồm nhiều bài hát mà ngày nay chúng ta xem như là những bài Thánh Ca Giáng Sinh cổ điển…

Trong rất nhiều cuốn Thánh Ca Giáng Sinh, tựa đề bài hát là “Noel” hoặc “Nowell”. Trong tiếng Anh “Nowell” là từ trong tiếng Pháp “Noel”, có nghĩa là Giáng Sinh, từ này có nguồn gốc từ tiếng La-tinh “natalis” có nghĩa là “chào đời”.

William B.Sandys (1792 – 18.02.1874) là một luật sư người Anh, thành viên của “Percy Society” (tạm dịch “Hội Percy”), “Society of Antiquaries of London” (tạm dịch “Hiệp Hội Nhà khảo cổ Luân Đôn”), tưởng nhớ đến việc xuất bản “Christmas Carols Ancient and Modern” (Luân Đôn, Richard Beckley, 1833).
(Trích từ http://en.wikipedia.org/wiki/William_B._Sandys )


David Gilbert (tên khai sinh là Davies Giddy) (06.03.1767 – 24.12.1839) là thành viên của “Royal Society” (tạm dịch “Hội Hoàng Gia), một kĩ sư, một tác giả và là một chính trị gia người Anh. Ông từng được bầu chọn vào “Royal Society” vào ngày 17.11.1791 và phục vụ với tư cách là Chủ tịch của “Royal Society”,  từ năm 1827 đến 1830.
(Trích từ http://en.wikipedia.org/wiki/Davies_Gilbert)


# 108 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal


1.
The First Nowell, the angels did say,
Was to certain poor shepherds in fields as they lay;
In fields where they lay keeping their sheep,
On a cold winter's night that was so deep.

Lời dịch.

1.
Thiên sứ đã rao truyền Giáng Sinh đầu tiên,
Cho các kẻ chăn chiên nghèo trên cánh đồng;
Trên cánh đồng mà họ chăn giữ đàn chiên,
Vào một đêm đông vô cùng lạnh giá.

2.
They looked up and saw a star
Shining in the east beyond them far;
And to the earth it gave great light,
And so it continued both day and night.

2.
Họ đã tìm kiếm và thấy một ngôi sao
Đang tỏa chiếu bên trời đông xa xôi;
Sáng chói chiếu soi khắp trái đất,
Cả ban ngày lẫn ban đêm.

3.
And by the light of that same star
Three Wise men came from country far;
To seek for a King was their intent
And to follow the star wherever it went.

3.
Nhờ ánh sáng của ngôi sao ấy
Ba vị đạo sĩ từ phương xa đã đến;
Với ý định kiếm tìm một vị Vua
Và bước theo bất cứ nơi đâu ngôi sao kia đi tới.

4.
This star drew nigh to the northwest,
O'er Bethlehem it took its rest,
And there it did both stop and stay,
Right over the place where Jesus lay.

4.
Ngôi sao dẫn dắt gần đến miền Tây Bắc,
Đến vùng Bethlehem, nó dừng lại,
Và dừng hẳn tại nơi này,
Chính nơi đây Chúa Giê-su sinh ra.

5.
Then entered in those wise men three
Full reverently upon the knee,
And offered there, in his presence,
Their gold and myrrh and frankincense.

5.
Ba vị đạo sĩ ấy bước đến
Họ cung kính gối quỳ
Dâng lên trước Người,
Vàng, nhũ hương và mộc dược.

6.
Then let us all with one accord
Sing praises to our heavenly Lord
Who with the Father we adore
And Spirit blest for evermore.

6.
Nào chúng ta cùng đồng thanh
Ngợi khen Đức Chúa từ trời toàn năng
Cùng với Đức Chúa Cha chí ái
Và Chúa Thánh Thần tán dương đến muôn đời.

Refrain:.
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell
Born is the King of Israel!

ĐK.
Giáng Sinh, Giáng Sinh, Giáng Sinh, Giáng Sinh
Vua dân Ít-ra-en đã chào đời!# 108 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Shepherd (danh từ): a person who tends and rears sheep (from dictionary online:http://oxforddictionaries.com/definition/english/shepherd): Người chăm sóc và chăn nuôi  cừu.

“I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep.” (John 10:11)

“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên.” (Ga 10, 11)

-    Magi (danh từ): the ‘wise men’ from the East who brought gifts to the infant Jesus (Matthew 2:1), said in later tradition to be kings named Caspar, Melchior, and Balthasar who brought gifts of gold, frankincense, and myrrh. (from Oxford dictionary online: http://oxforddictionaries.com/definition/american_english/Magi): ‘Những nhà thông thái’ từ phương Đông là những người dâng tiến Hài Nhi những món quà (Mt 2, 1), tương truyền là các vua: Caspar, Melchior và Balthasar, họ đã dâng tiến vàng, nhũ hương và mộc dược.       

-    Myrrh (danh từ): a fragrant gum resin obtained from certain trees and used, especially in the Near East, in perfumery, medicines, and incense. (from Oxford dictionary online: http://oxforddictionaries.com/definition/american_english/myrrh?q=Myrrh): Một loại nhựa cao su có mùi thơm, tinh chế được từ một số cây và được sử dụng nhiều ở vùng Cận Đông, như nước hoa, thuốc men và trầm hương.

-    Frankincense (danh từ): an aromatic gum resin obtained from an African tree and burned as incense. (from Oxford dictionary online: http://oxforddictionaries.com/definition/american_english/frankincense?q=Frankincense): Nhựa cao su thơm thu được từ một cây châu Phi và đốt cháy như hương.

“They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house they saw the child with Mary his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh.” (Matthew 2:10-11)

“Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.” (Mt 2, 10-11)


# 108 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Day: Season of Christmas, Christmas (Days of)
Ngày: Mùa Giáng Sinh

Scripture: Luke, 2
Thánh Kinh: Lu-ca, 2


# 108 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ