OCPVN.ORG

 

There Is A Longing

by Anne Quigley

 


1.
For justice, for freedom, for mercy:
hear our prayer.
In sorrow, in grief: be near,
hear our prayer,O God.

2.
For wisdom, for courage, for comfort:
hear our prayer.
In weakness, in fear: be near,
hear our prayer, O God.

Ref.
There is a longing in our hearts, O Lord,
for you to reveal yourself to us.
There is a longing in our hearts,
for love we only find in you, our God.

3.
For healing, for wholeness, for new life:
hear our prayer.
In sickness, in death:
be near, hear our prayer, O God.

4.
Lord save us, take pity, light in our darkness.
We call you, we wait: be near,
hear our prayer, O God.

Lời dịch

1.
Vì công chính, vì tự do, vì lòng thương xót,
xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu.
Lạy Chúa, trong lúc đau buồn,
trong lúc thống khổ, xin ở cạnh chúng
con, xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu.

2.
Vì khôn ngoan, vì can đảm, vì nguồn ủi an,
xin hãy lắng nghe chúng con nguyện cầu.
Lạy Chúa, trong khi yếu đuối,
trong khi sợ hãi, xin ở cạnh chúng con,
xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu.

ĐK.
Lạy Chúa, lòng chúng con khát khao
Ngài mặc khải chính mình cho chúng con.
Lạy Thiên Chúa của chúng con,
con tim chúng con khao khát tình yêu
mà chúng con chỉ duy nhất tìm thấy nơi Ngài.

3.
Vì chữa lành, vì đầy đủ, vì cuộc sống mới,
xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu.
Lạy Chúa, trong khi đau yếu, trong sự chết,
xin ở cạnh chúng con,
xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu.

4.
Chúa xin cứu giúp chúng con, xin thương xót,
xin là ánh sáng trong đêm tối của chúng con.
Lạy Chúa, chúng con kêu lên Ngài,
chúng con trông chờ Ngài,
xin ở cạnh chúng con, xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu.#346 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Vocabulary:

  • The spirit of the LORD shall rest upon him: a spirit of wisdom and of understanding, a spirit of counsel and of strength, a spirit of knowledge and of fear of the LORD, (Is 11, 2)
  • Thần khí Ðức Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Ðức Chúa. (Is 11, 2)


  • Justice shall be the band around his waist, and faithfulness a belt upon his hips. (Is 11, 5)
  • Ðai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. (Is 11, 5)

#346 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Anne Quigley

Anne Quigley is a respected composer and liturgist whose music has been featured in the Decani Choral Music Series in England. She manages to balance her work in music composition and liturgy with her work as a full-time homemaker. Anne is a member of the St. Thomas More Group of composers.

And the followings are a few sharing of the author about the song:

“There is a longing was written in response to the feelings shared in a parish group that was exploring an Advent Gospel.

As well as expressing the Christian's fundamental desire for God, it goes on to express the desire for God's grace in different aspects of life and death, with the openness of waiting on God and God's will, in our growth in Christ.

Our deepest good desires, the work of the Holy Spirit, are the ones with which we try to be in touch, especially the desire for God, the love of God, from which everything else grows.

You may be aware St Augustine wrote about desire being the key to constant prayer: "...If you wish not to interrupt your prayer, never cease to desire..."

Further thoughts you may want to consider in relation to all of this are, for example, in the spirituality of St Ignatius of Loyola (especially in the 'Spiritual Exercises') and the Carmelite tradition.”Anne Quigley là nhạc sĩ đáng kính và là một chuyên viên phụng vụ. Các tác phẩm của bà từng làm nên nét nổi bật tại Decani Choral Music Series (tạm dịch Hội Âm nhạc Đồng ca Decani) ở Anh quốc. Bà sắp xếp công việc sáng tác âm nhạc cũng như việc phụng vụ và việc nội trợ một cách hài hòa. Anne là một thành viên của St. Thomas More Group of composers (tạm dịch Hiệp hội các nhạc sĩ Thánh Toma).

Tác giả đã chia sẻ một chút về bài hát như sau:

“There is a longing sáng tác theo cảm hứng từ những chia sẻ của một nhóm cộng đoàn giáo xứ khi tìm hiểu về đoạn Tin Mừng trong Mùa Vọng.

Cũng như việc các Ki-tô hữu bày tỏ chính yếu niềm khát khao Thiên Chúa, bài hát là lời nguyện cầu khao khát lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa trong những khía cạnh khác nhau về sự sống và cái chết, cùng với sự mở rộng tâm hồn đón chờ Chúa và thánh ý của Người, trong sự lớn lên trong Đức Ki-tô.

Những ước nguyện chân thành sâu thẳm nhất của chúng ta, công trình của Chúa Thánh Thần, là những điều mà chúng ta cố gắng vươn tới, đặc biệt nỗi niềm khao khát Thiên Chúa, tình yêu của Người, từ đó mà tất cả mọi thứ khác sẽ thăng tiến.

Có thể các bạn biết rằng Thánh Augustino đã viết sự khát khao là yếu tố chính của lời cầu nguyện liên lỉ: “…Nếu bạn không muốn gián đoạn lời cầu nguyện, thì bạn đừng bao giờ từ bỏ khát khao…”

Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu mối liên hệ của tất cả điều này, ví dụ như trong linh đạo của Thánh Y Nhã thành Loyola (đặc biệt trong “Linh Thao”) và linh đạo dòng Cát Minh.”


#346 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Day: Season of Advent, Advent (Sundays and Weekdays).
Ngày:Mùa Vọng (lễ Chúa Nhật và ngày thường).

Ritual: Order of Christian Funerals, Funeral Liturgy for Adults.
Nghi thức: Nghi thức lễ an táng Ki-tô Giáo, Phụng vụ An Táng cho người lớn.

Scripture: Isaiah, 11.
Kinh Thánh: I-sai-a, 11.

Topical: Care of the Sick.
Chủ đề: Chăm sóc bệnh nhân.


#346 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ