OCPVN.ORG

 

These Alone Are Enough

Dan Schutte

 
Suscipe“Take, Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding and my entire will. All I have and call my own.You have given all to me.To you, Lord, I return it.Everything is yours; do with it what you will.Give me only your love and your grace.That is enough for me.”(Spiritual Exercises, #234)

Suscipe
is the Latin word for ‘receive.’

The Suscipe is not found in any of the four weeks of the Spiritual Exercises, but rather was included by Ignatius as additional material in regards to the “Contemplation for attaining love” at the end of the Exercises. In this section, Ignatius speaks of the immeasurable love of God that is bestowed upon all of creation, and then asks what he might offer to such a loving God.


"Xin hãy lấy, lạy Chúa, và hãy nhận trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và trọn cả lòng muốn của con, tất cả những gì con có và sở hữu. Chúa đã ban cho con mọi sự đó; lạy Chúa, con xin hoàn lại Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa hãy sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Xin Chúa ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng của Chúa, vì con được ân sủng này là đủ". (Linh Thao số 234)

Suscipe
trong La ngữ nghĩa là ‘đón nhận’.

Suscipe không nằm trong bốn tuần Linh Thao và cũng thuộc về tiến trình của khoá Linh Thao của Thánh I-nhã, nhưng thay vào đó là nằm trong tài liệu phụ thêm "Chiêm niệm để đạt được tình yêu" tiếp liền ở cuối Tuần Bốn. Trong phần này, Thánh I-nhã nói về tình yêu vô biên của Thiên Chúa được ban cho tất cả các tạo vật, và sau đó là điều gì Thánh nhân có thể làm để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa.

Source: Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Suscipe


Phụ Lục Thánh Lễ Tiếng Anh (trang 63), English Missal.


Ref.

Give me nothing more
than your love and grace. 
These alone, O God,
are enough for me.

Lời dịch 
ĐK.

Xin ban cho con không gì hơn
là tình yêu và ân sủng của Ngài.
Lạy Chúa, chỉ như thế thôi,
là đủ với con rồi.

1.
Take my heart, O Lord,
take my hopes and dreams.
Take my mind with all its plans and schemes.

1.
Xin hãy lấy đi trái tim con, lạy Chúa,
hãy lấy đi niềm hy vọng và cả những ước mơ của con.
Lấy đi tâm trí với đầy những dự định và tính toán của con.

2.
Take my thoughts, O Lord,
and my memory.
Take my tears,
my joys, my liberty.

2.
Lạy Chúa, xin hãy lấy đi những suy tư
và ký ức trong con.
Xin nhận lấy những giọt nước mắt,
niềm hỷ hoan và sự tự do của con.

3.
I surrender, Lord,
all I have and hold.
I return to you your gifts untold.

3.
Con xin từ bỏ tất cả, lạy Chúa,
những gì con có và sở hữu.
Con xin hoàn lại Ngài những ơn mà Ngài đã ban. 

4.
When the darkness
falls on my final days,
take the very breath
that sang your praise.

4.
Khi bóng tối bao phủ
ngày cuối cùng của đời con,
xin Ngài nhận lấy
chính hơi thở đã từng ca tụng Ngài.Phụ Lục Thánh Lễ Tiếng Anh (trang 63), English Missal.

Phụ Lục Thánh Lễ Tiếng Anh (trang 63), English Missal.

Ritual: Rite of Religious Profession
Nghi thức: Nghi thức Khấn Dòng

Topical: Commissioning
Chủ đề: Phó thác 

Phụ Lục Thánh Lễ Tiếng Anh (trang 63), English Missal.

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ