OCPVN.ORG

 

This Holy Light

by Ricky Manalo, CSP

 


Refrain:
Comefollow the star, this holy light!
People, look East, look to the sky:
Christ, our Savior, is born.

1.
In a world of suffering,
In the world of pain,
Where do we seek answers
to understand our faith?

2.
In a world of conflict,
In the world at war,
Where do we seek answers
To the violence we abhor?

3.
In a world of hunger
Where all we want is more,
Where do we seek answers
To welcome in the poor?

4.
In a world of bloodshed,
In a world of hate,
Where do we seek answers
Before it's all too late?

5.
In a world of mystery,
Where no one can be sure,
Where do we seek answers
To open wide our doors?

Lời dịch

ĐK.
Nào theo bước ngôi sao, này ánh sáng thánh linh!
Ngàn dân hướng về phương Đông, nhìn phía bầu trời:
Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta, đã hạ sinh.

1.
Trong thế giới đầy ắp thương đau,
Trong thế giới ngập tràn sầu khổ,
Nơi đâu ta tìm được lời đáp,
Để hiểu trọn niềm tin chúng ta?

2.
Trong thế giới đầy ắp bất hòa,
Trong thế giới đang lúc chiến tranh,
Nơi đâu ta tìm được lời đáp,
Cho sự bạo tàn mà chúng ta khinh chê?

3.
Trong thế giới của sự đói nghèo
Nơi chúng ta luôn muốn phần hơn,
Nơi đâu ta tìm được lời đáp
Để rộng tay tiếp đón người nghèo?

4.
Trong thế giới của sự đổ máu,
Trong thế giới vẫn còn hận thù,
Nơi đâu ta tìm được lời đáp

Trước khi tất cả trở nên quá muộn?

5.
Trong thế giới đầy huyền nhiệm,
Nơi không ai chắc chắn điều gì,
Nơi đâu ta tìm được lời đáp
Để có thể mở rộng cửa lòng chúng ta?


English Missal (Viet Nam); Breaking Bread/Music Issue (Overseas)

Vocabulary:

People, look East: Niềm hy vọng

"Look to the east, Jerusalem! Behold the joy that comes to you from God" (Baruch 4:36).
Hãy hướng về phía đông, Giê-ru-sa-lem hỡi, và nhận ra niềm vui đang đến, niềm vui Thiên Chúa gửi cho ngươi (Barúc 4:36).


Christ, our Savior: Đức Ki-tô, Đấng Cứu Thế của chúng ta


In a world of bloodshed: Trong thế giới của sự đổ máu


In a world of myst'ry: (In a world of mystery) Trong thế giới của sự bí ẩn


The violence we abhor: Sự bạo hành mà chúng ta chán ghét
Grammar:

  • In a world of hunger, where all we want is more
  • In a world of mystry, where no one can be sure

Where = In a world of hunger. In other word, where replaces the phrase in a world of hunger. This is a way to paraphrase a sentence and make it shorter. We can use also: what, when, which, that.


English Missal (Viet Nam); Breaking Bread/Music Issue (Overseas)

Carey Landry

Father Ricky Manalo is a presbyter in the Paulist order which is dedicated to the ministry of evangelization, reconciliation and ecumenism. An accomplished musician, composer, lecturer and author, he specializes in ritual music, liturgical inculturation and spirituality. His compositions combine accessibility with challenge, continuity with variety and solemnity with joy.

About the song 'This Holy Light', Fr. Ricky Manalo said: 'The main thing in this song is the Light. Light is a symbol of Hope, the Hope of Advent and Christmas season, look forward to seeing the Emmanuel comes'. He wrote this song 2 years after the 'September 11 attacks', this is the main motivation for Fr. Ricky to write this song. When he thought about 'the world of suffering, pain, hunger, conflict, in the world at war...' he wants you to 'look east, look to the star' look to the light of Hope, the Light of our Savior, He is coming to the world so don't be afraid to trust in God, to be in poor, to open our doors.

By the way, he wants to say to the Vietnamese young adults: Keep being a prayerful and lovely people as you are. Vietnamese and Phillipines youth adults is really similar to each other, often go to Mass and pray!Cha Ricky Manalo là vị Linh mục của cộng đoàn Phao Lô, nơi có nhiều công hiến cho công cuộc truyền giáo, hòa giải và liên kết. Là một nhạc sỹ, nhà soạn nhạc, nhà giảng thuyết và là một tác giả kiệt xuất, cha chuyên gia trong lĩnh vực thánh nhạc, sự hòa hợp của văn hóa và tinh thần trong phụng vụ. Những tác phẩm của cha kết hợp sự tiếp cận với thử thách, sự liên tục thay đổi và nghi thức lễ nghi với niềm vui.

Nói về tác phẩm "This Holy Light", cha Ricky Manalo chia sẻ: "Điểm trọng tâm của bài hát là Ánh sáng. Ánh sáng là biểu tượng của Hy vọng, niềm hy vọng trong mùa Vọng và mùa Giáng sinh là được nhìn ngắm Thiên Chúa ngự đến". Cha Ricky đã sáng tác ca khúc này hai năm sau thảm họa "khủng bố ngày 11/9". Vụ tấn công ấy là động lực chính thúc đẩy cha viết nên bài hát. Khi cha nghĩ về "thế giới của đau khổ, đau đớn, của đói nghèo, của những bất hòa, trong thế giới đầy chiến tranh...", cha muốn người nghe "hãy trông về phương Đông, hãy nhìn ngôi sao", nhìn Ánh sáng của Hy vọng, Ánh sáng của Đấng Cứu Tinh, Ngài đang giáng thế. Vì vậy, đừng e ngại tin vào Thiên Chúa, hãy mở rộng tâm hồn và hòa nhập với những người nghèo khổ.

Ngoài ra, tác giả cũng muốn gửi gắm đến các bạn trẻ Việt Nam một điều: Hãy giữ mãi tâm tình cầu nguyện dễ thương của các bạn. Bạn trẻ Việt Nam và Phillipines có điểm chung là: thường tham dự Thánh lễ và hay cầu nguyện.


English Missal (Viet Nam); Breaking Bread/Music Issue (Overseas)

Season of Christmas, Entrance song

Mùa Giáng Sinh, Hát Nhập Lễ


Music found in OCP English Missal 2011 #46

Bài hát có thể được tìm thấy trong ấn phẩm: OCP English Missal 2011 (bài số #46)


English Missal (Viet Nam); Breaking Bread/Music Issue (Overseas)


Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ