OCPVN.ORG

 

Veni, Creator Spiritus

Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngự Đến

 

#401 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

 

1.
Veni, Creátor Spíritus,
Mentes tuórum vísita,
Implesupérna grátia
Quae tu creásti péctora.

 

1.
Creator Spirit, Lord of grace,
Come, make in us your dwelling place!
O purest Light, in darkness shine;
Full loveless hearts, O Love divine!

Lời dịch.

1.
Xin Thần Khí sáng tạo, Chúa muôn ơn lành,
Xin hãy đến, làm cho chúng con trở nên nơi Ngài cư ngụ.
Ôi ánh sáng thuần khiết, hãy chiếu rọi nơi u tối.
Ôi tình yêu thánh thiêng, xin ban trái tim chúng con tràn đầy tình thương mến.

2.
Qui diceris Paráclitus,
Donum Dei altíssimi,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritális únctio.

2.
O Spirit, hear your people’s cry!
Come down, O Gift of God most high!
Descend in peace, O heavenly Dove;
Come, fount of life; come, flame of love!

2.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin nghe tiếng dân kêu cầu!
Xin ngự xuống, Ân Sủng Chúa tối cao!
Lạy Thánh Thần từ trời cao, Xin ngự xuống cùng bình an.
Này nguồn sự sống, xin hãy đến. Này ngọn lửa tình yêu, xin hãy đến.

3.
Tu septifórmis múnere,
Dextrae Dei tu dígitus,
Tu rite promíssum Patris,
sermóneditans gúttura.

3.
As once on Christ the Servant’s head
The oil of sevenfold grace you shed,
So now anoint from love’s deep springs
Your chosen prophets, priest, and kings!

3.
Như Ngài đã tuôn đổ Dầu bảy ơn lành trên Đức Kitô,
Xin hãy sức dầu từ suối nguồn tình yêu
Cho các tiên tri, các tư tế và quốc vương Ngài đã tuyển chọn.

4.
Accénde lumen sénsibus,
Ingundeamórem córdibus,
Infírma nóstri córporis
Virtúte firmanss pérpeti.

4.
Of every gift the living source, Of mighty deeds the unseen force,
The Father sends his Promised One
To speak for all who serve his Son!

4.
Là ân sủng từ nguồn hằng sống
Là những việc diệu kỳ của Đấng quyền năng vô hình
Chính Chúa Cha đã sai đến Đấng Ngài đã hứa ban
Để nói thay cho những ai tin vào Chúa Con!

5.
5. Hostem repéllas lóngius
Pacémque dones prótinus;
Ductóre sic te práevio
Vitémus omne nóxium.

5.
Keep far all those who wish us ill!
O Dove of peace, be with us still!
In every danger at our side,
O Friend, befriend us; be our guide!

5.
Xin giữ chúng con tránh xa kẻ bất hảo
Ôi Bồ Câu Hòa Bình, hãy ở lại cùng chúng con!
Trong mọi nỗi hiểm nguy, xin hãy là bạn đường; xin dẫn lối chúng con.

6.
Per te sciámus da Patrem,
Noscámus atque Fílium,
Te utriúsque Spíritum
Credámus omni témpore.

6.
Reveal to us the Father’s love,
Reveal his Son, who reigns above!
To truth, O Truth, make all souls true;
In love, O Love, make all things new!

6.
Xin tỏ cho chúng con thấy tình yêu của Chúa Cha
Xin mặc khải cho chúng con về Chúa Con, Đấng trị vì trên cao
Lạy Thánh Thần Chân lý, xin làm cho tâm hồn chúng con nên chân chính.
Lạy Thánh Thần Tình Yêu, xin canh tân chúng con.

7.
Deo Patri sit glória,
Et Fílio, quia mórtuis
Surrécxit, ac paráclito,
In saeculórum sáecula.
Amen.

7.
To God the Father glory be,
And to the Son from death set free;
And to the Holy Spirit raise
Our praise to God for endless days.
Amen.

7.
Kính dâng lên Chúa Cha đầy vinh quang
Và Chúa Con phục sinh từ cõi chết
Cùng Chúa Thánh Thần
Lời chúc tụng tôn vinh muôn đời. Amen.


English verse 1-6 translated by James Quinn, SJ, verse 7 translated by Glenn CJ Byer; as found in “Thánh Ca Dân Chúa”.
Lời tiếng Anh câu 1-6 do James Quinn, SJ chuyển ngữ, câu 7 do Glenn CJ Byer chuyển ngữ; có trong cuốn “Thánh Ca Dân Chúa”.

# 152 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

- Befriend (verb): To become a friend of somebody, especially somebody who needs your help. Làm bạn với ai đó, đặt biệt với ai đó cần sự giúp đỡ.
 
Promised One: Promised Savior – Jesus. Đấng Cứu Thế được Thiên Chúa hứa ban - Chúa Giêsu

- Seven fold (noun phrase): Seven gifts of Holy Spirit. Bảy ơn Chúa Thánh Thần
 
- Reveal (verb): Mạc khải
In His goodness and wisdom God chose to reveal Himself and to make known to us the hidden purpose of His will.
Với sự thiện hảo và thượng trí, Thiên Chúa đã quyết định tự mặc khải Ngài và tỏ bày cho chúng ta biết thánh ý sâu kín của Ngài.

  

# 152 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Day: Season of Easter, Pentecost Sunday
Ritual: Holy Orders, Rite of Christian Initiation of Adults, Rites of Initiation
Scripture: 1 Corinthians, 12; 1 John, 2; Acts, 1; Acts, 2; Acts, 4; Isaiah, 11; John, 14; Psalm, 104
Style: Chant,
Topical: Holy Spirit,

Ngày: Mùa Phục Sinh, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Nghi thức: Các nghi thức Thánh, nghi thức khai tâm Kitô Giáo cho tân tòng, các nghi thức khai tâm khác.
Kinh thánh: 1 Cr 12; 1 Ga, 2; Cv 1; Cv 2; Cv 4; Is 11; Ga 14; Tv 104
Phong cách: Bình ca
Chủ đề: Chúa Thánh Thần

 

# 152 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ