OCPVN.ORG

 

We Belong To You

by Trevor Thompson

 
Trevor Thompson

Trevor Thomson began his ministry as a liturgical musician in 1989. Since then, he has recorded three albums, worked as the associate director of worship for the Diocese of Phoenix, and directed music and liturgy at parishes in Arizona and California.

Trevor is a charismatic performer with a gift for stimulating excitement and encouraging the participation of young and old alike. He believes he has a very simple mission - to lead people to the heart of God through the prayer of music. He seeks to accomplish this by performing live around the country at parishes, conferences and youth events.

Trevor shared about " We Belong To You" as following:

We all have the need to be loved and even the need to love others. This song was written to encourage the people of God, to remind them that they are loved immeasurably and that we are precious and beloved. Realizing that we are loved by God and even more than that, we are a part of God's family, gives us a reason to live for God in all of our actions, words and thoughts. Each action we take is an opportunity to magnify our God. Each breath we take in is an opportunity to breath in the Spirit; to fill our souls with God's goodness and each breath we exhale is another opportunity to share God's love and mercy.

My hope is that this song will encourage the community of Vietnam; giving the simple reminder that they belong to God; that they are loved deeply by the Creator; and, lastly, that each person is called to share that great love with others.


Trevor Thomson bắt đầu sứ vụ của mình là một nhạc sĩ nhạc phụng vụ từ năm 1989. Kể từ đó, ông đã thu âm ba album, làm phó giám đốc phụng tự cho Giáo phận Phoenix, đạo diễn âm nhạc và phụng vụ tại các giáo xứ ở Arizona và California.

Trevor là một nghệ sĩ biểu diễn lôi cuốn với một món quà để kích thích hứng thú và khuyến khích sự tham gia của người trẻ cũng như người già .Ông tin rằng ông có một nhiệm vụ rất đơn giản - đưa con người lên Thánh Tâm Chúa qua lời cầu nguyện của âm nhạc. Ông tìm cách thực hiện điều này bằng cách biểu diễn trực tiếp tại các giáo xứ trên khắp cả nước, các hội nghị và các sự kiện cho giới trẻ.

Trevor đã chia sẻ về bài hát "Chúng con thuộc về Ngài " như sau:

Tất cả chúng ta đều có nhu cầu được yêu thương và thậm chí còn có nhu cầu yêu thương người khác. Bài hát sáng tác nhằm khích lệ Dân Chúa, để nhắc họ rằng họ được yêu thương vô cùng và chúng ta được quý trọng và yêu mến. Nhận ra rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và thậm chí hơn nữa, chúng ta là một phần của gia đình Thiên Chúa, cho chúng ta một lý do để sống cho Thiên Chúa trong tất cả các hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta. Mỗi hành động của chúng ta hãy là một cơ hội để tôn vinh Thiên Chúa. Mỗi lần hít vào, là chúng ta có một cơ hội để hít thở trong Chúa Thánh Thần, để làm tràn đầy vào linh hồn chúng ta bằng lòng nhân từ Thiên Chúa và mỗi lần thở ra, là chúng ta có một cơ hội khác để chia sẻ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Hy vọng của tôi là bài hát này sẽ khuyến khích cộng đồng người Việt Nam, đưa ra lời nhắc nhở đơn giản rằng họ thuộc về Thiên Chúa, rằng họ được yêu thương sâu sắc bởi Đấng Tạo Hóa, và, cuối cùng, mỗi người được kêu gọi để chia sẻ tình yêu tuyệt vời với những người khác.


# English Missal


Ref.
We belong to you, O Lord of our longing, we
belong to you. In our daily living, dying and
rising, we belong to you.

Lời dịch

ĐK.
Chúng con thuộc về Ngài, lạy Đức Chúa mà
lòng con ao ước, chúng con thuộc về Ngài.
Trong cuộc sống hằng ngày, trong sự chết và
sự sống lại, chúng con thuộc về Ngài. 

1.
In the waters of your mercy, when the old
becomes the new, souls united in the mystery:
We belong to you.

1.
Trong suối nguồn lòng thương xót của
Chúa, khi sự cũ xưa trở nên mới mẻ, khi linh
hồn hiệp nhất trong mầu nhiệm: Chúng con
thuộc về Ngài.

2.
Filled with gifts and filled with goodness,
Spirit breathing life into all who seek to find
their purpose: We belong to you.

2.
Được hồng ân và lòng nhân từ phủ đầy, thần
khí thổi sự sống vào tất cả những ai đang tìm
kiếm lẽ sống của họ: Chúng con thuộc về
Ngài.

3.
When we share the bread you've broken
with the many and the few, we are blessed and
we are broken; We belong to you.

3.
Khi chúng con sẻ chia tấm bánh mà chính
Ngài đã bẻ ra với nhiều người và với một vài
người, chúng con cũng được chúc phúc và
cũng được bẻ ra; Chúng con thuộc về Ngài.

4.
We are called to share your word, Lord, in
all we say and all we do. As our journey
moves us onward, we belong to you.


4.
Lạy Chúa, chúng con được mời gọi để chia
sẻ lời Ngài, trong tất cả những gì chúng con
nói và tất cả những gì chúng con làm. Khi
cuộc hành trình của chúng con tiến về phía
trước, chúng con thuộc về Ngài. # English Missal

Vocabulary:

  • Longing (noun) :  Khao khát
  • Souls united in the mystery : mọi linh hồn được hiệp nhất trong sự mầu nhiệm
  • Mystery (noun) : mầu nhiệm
  • Unite (verb) : hiệp nhất
  • Filled with gifts and filled with goodness = we are filled with gifts and we are filled with goodness
  • A short form of passive sentence : 1 dạng rút gọn của thể bị động


# English Missal

Topical: Christian Life.
Chủ đề: Đời sống Ki-tô Hữu.

# English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ