OCPVN.ORG

 

Where There Is Love

by David Haas

 


Ref.
Where there is love, there is God.
The love of God has gathered us together: Alleluia

1.
Love is patient, love is kind,
Never jealous, never proud,
Never seeking for one's self,
Love never leads to anger.

2.
Love is gracious and forgiving,
Taking no delight in wrong.
Love rejoices in the truth,
Love will endure.

3.
Many things will pass away,
There are but three things that last;
Faith, Hope and Love;
The greatest of these is Love.

Lời dịch

ĐK.
Ở đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời.
Chính tình yêu của Ngài đã hợp nhất chúng ta nên một: Alleluia

1.
Yêu là nhẫn nại, yêu là ân cần,
Không ghét ghen, không kiêu căng,
Không tư lợi bản thân,
Tình yêu không bao giờ gây nên hờn giận.

2.
Yêu là bao dung và biết thứ tha,
Không sa đà ham thích tội lỗi.
Tình yêu hân hoan trong sự thật,
Tình yêu sẽ mãi còn.

3.
Rất nhiều thứ rồi sẽ qua đi,
Nhưng có 3 diều sẽ còn lại mãi;
Đức Tin, Đức Cậy và Tình Yêu;
Và trong đó, Tình Yêu là điều lớn lao nhất.


#150 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Vocabulary:

  • To gather (v): tập hợp, tụ họp lại
  • Patient (a): kiên trì, nhẫn nại, bền chí
  • Kind (a): tử tế, ân cần, tốt bụng, nhân hậu
  • Jealous (a): ghen ghét, đố kỵ, ghen tức
  • Gracious (a): bao dung, nhân hậu, độ lượng, từ bi
  • To take delight in (exp): ham thích, thích thú (điều gì đó)
  • To last (v): còn tiếp tục một thời gian, còn kéo dài
  • Faith (n): Đức Tin
  • Hope (n): Đức Cậy
  • Đức Tin và Đức Cậy là những nhân đức trong 3 Nhân Đức Đối Thần (cùng với Đức Mến). Đây là những nhân đức quy chiếu trực tiếp đến Thiên Chúa: như căn nguyên (xuất phát điểm của các nhân đức), động lực (thúc đẩy thể hiện các nhân đức) và là đối tượng (để thực thi nhân đức). Đối với Kitô giáo, các nhân đức đối thần là nền tảng và linh hồn của toàn bộ đời sống luân lý. Thiên Chúa ban cho ta những nhân đức nầy, để ta có khả năng hành động như con cái Thiên Chúa và đáng hưởng sự sống đời đời.


#150 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

David Haas

David Haas resides in Eagan, Minnesota, where he is director of The Emmaus Center for Music, Prayer and Ministry. Margaret's High School in St. Louis Park, Minnesota, where he also teaches in the theology and music departments. Highly regarded as one of the preeminent liturgical music composers in the English-speaking world, he has produced more than 45 collections of original music. His liturgical works are sung and prayed throughout the world and appear in hymnals of many Christian denominations and in many languages.

He is the author of over 20 books in the areas of music, liturgy, religious education, youth ministry, prayer and spirituality. He is the founder and executive director of Music Ministry Alive! -- a national liturgical music formation program for youth) -- and is a monthly columnist for Ministry and Liturgy magazine.


David Haas cư ngụ tại Eagan, Minnesota, nơi ông là giám đốc của The Emmaus Center for Music, Prayer and Ministry (Trung tâm âm nhạc, cầu nguyện và đoàn thể Emmaus). Margaret ở St. Louis Park, Minnesota, nơi ông dạy thần học và những môn âm nhạc khác. Được đề cập nhiều như là 1 trong những nhà soạn nhạc cho các nghi thức phụng vụ trong cộng đồng nói tiếng Anh, ông đã sản xuất hơn 45 tuyển tập âm nhạc cổ điển. Công việc phụng tự của ông là hát và cầu nguyện trên khắp thế giới và xuất hiện trong sách thánh ca của nhiều giáo phái Thiên Chúa giáo ở nhiều thứ tiếng.

Ông cũng là tác giả của hơn 20 cuốn sách trong các lĩnh vực âm nhạc, phụng vụ, giáo dục tôn giáo, đoàn thể trẻ, cầu nguyện và đời sống tinh thần. Ông cũng là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Music Ministry Alive!- Một chương trình âm nhạc phụng vụ quốc gia cho giới trẻ và là nhà bình luận hàng tháng của tạp chí Ministry and Liturgy.


#150 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Marriage - Kết hôn


Music found in Thanh Ca Dan Chua #220 and OCP English Missal 2011 #115

Bài hát có thể được tìm thấy trong ấn phẩm: Thánh Ca Dân Chúa (bài số #220) và OCP English Missal 2011 (bài số #115)


#150 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal


Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ