OCPVN.ORG

 

Worthy is the Lamb

by Ricky Manalo, CSP

 


Ref.
Worthy is the Lamb that was slain
to receive honor and glory.
Worthy are the ones who believe
to receive the goodness of God.

1.
Worthy are you, O Paschal Lamb.
Wisdom and strength
belong now to you.
You laid down your life
and died upon the cross:
we've become a people of hope.

2.
Worthy are you, O Bread of Life.
Salvation and joy belong now to us.
Be conquering death
and rising to new life,
we've become a people of praise.

3.
Worthy are you, O Risen Christ.
Wonders and signs,
revealing your might.
Your power and glory shine
upon our lives:
we've become your light for the world.

Lời dịch

Điệp khúc
Vinh phúc thay Chúa Chiên đã chịu chết
để nhận lấy Danh Dự và Vinh Quang.
Vinh phúc thay những ai vững lòng tin
để nhận lãnh Phúc Ân của Thiên Chúa.

1.
Ngài thật vinh phúc, Chúa Chiên Vượt Qua.
Sức Mạnh và Sự Khôn Ngoan
nay đã thuộc về Ngài.
Ngài đã hiến thân mình
và chết trên Thập Tự:
để chúng con trở thành Dân tộc của Niềm Hy Vọng.

2.
Ngài thật vinh phúc, Bánh Thiêng Hằng Sống.
Sự giải thoát và niềm vui nay thuộc về chúng con.
Chúa chinh phục sự chết
và sống lại khải hoàn,
để chúng con trở thành dân tộc của Sự Tán Dương.

3.
Ngài thật vinh phúc, Đấng Phục Sinh.
Những Kỳ công và Phép lạ,
Biểu hiện sức mạnh vô song của Ngài.
Quyền Uy và Vinh Quang Ngài
Chiếu giãi trên cuộc đời chúng con:
Để chúng con trở thành ánh sáng cho trần gian.


#163 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Vocabulary:

The Lamb: (n) Chúa Chiên, Chiên Thiên Chúa

"The next day he saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world." (John 1:29)
Hôm sau, ông Gioan thấy Ðức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian." (Gioan 1,29)


Paschal: (adj) thuộc Lễ Vượt Qua, Phục Sinh

Paschal Triduum: Tam Nhật Vượt Qua

Paschal Lamb: Chiên Vượt Qua


Bread of Life: (n) Bánh Hằng Sống

Grammar:

"…We've become a people of hope": A people is a society/nation
(From "Cambridge Advanced Learner's Dictionary")

Meaning: We are the chosen people to become a member of God's nation (A nation of hope and praise)


#163 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Ricky Manalo

Father Ricky Manalo is a presbyter in the Paulist order, which is dedicated to the ministry of evangelization, reconciliation and ecumenism. An accomplished musician, composer, lecturer and author, he specializes in ritual music, liturgical inculturation and spirituality. His compositions combine accessibility with challenge, continuity with variety and solemnity with joy.

Ricky has served as liturgical director of the Asian/Pacific Apostolate Office of the U.S. Conference of Catholic Bishops and as choir and liturgy director of the Washington Theological Union.

Recent projects include producing a collection of liturgical music from the Philippines and studying multilingual music in China. He currently is pursuing a doctorate in Asian-American liturgical studies at the Graduate Theological Union in Berkeley.Cha Richky Manalo là một linh mục, thuộc dòng thánh Phao-lô là dòng với sứ mạng truyền giáo, hòa giải, và hiệp thông. Đầy tài năng trong vai trò là một nhà soạn nhạc, một nhạc sĩ, nhà thuyết giảng và tác giả, Cha chuyên về nhạc phụng vụ trong thánh lễ, hội nhập văn hóa phụng vụ và đời sống thiêng liêng. Các tác phẩm của Cha mang tính vừa dễ tiếp thu vừa suy niệm, vừa liên tục vừa biến tấu, vừa sốt mến vừa hân hoan.

Cha Ricky hiện là giám đốc chăm lo các nghi thức phụng tự cho Văn phòng Tông đồ Châu Á/ Thái Bình Dương trực thuộc Hội nghị Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đồng thời Cha cũng là giám đốc nghi lễ và hợp xướng của hiệp hội Thần học Wangshinton.

Các dự án gần đây của Cha bao gồm việc sản xuất các tác phẩm âm nhạc phụng tự của Philippines và nghiên cứu các tác phẩm đa ngôn ngữ của Trung Quốc. Hiện tại, Cha cũng đang học để lấy học vị tiến sĩ về việc nghiên cứu các nghi thức phụng vụ của Châu Á – Mỹ tại trường Thần học ở Berkeley.


#163 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Communion song, Meditation after Communion song, Easter time (season of Resurrection), Second coming of Jesus (end of the Liturgical Year)

Hiệp lễ, thinh lặng/ suy niệm sau hiệp lễ, mùa Phục Sinh, Lễ Kitô Vua (kết thúc năm phụng vụ)


Music can be found in OCP English Missal 2011 #86, Thánh Ca Dân Chúa #163

Bài hát có thể được tìm thấy trong ấn phẩm OCP English Missal 2011 #86, Thánh Ca Dân Chúa #163


#163 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal


Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ