OCPVN.ORG

 

You Are Near

Chúa Ở Gần Bên Con

 
Roland PalmerFor Dan Schutte, “You Are Near” is his most treasured and favourite song because it touches such a deep part of his faith. Over the years, many others have told him that this song is their favourite, also. Others have shared that this song has brought them great comfort and hope during some of the most challenging and darkest times of their lives.

Dan composed the hymn "You Are Near" over forty years ago while on a retreat. Following his retreat director’s suggestion, he focused his prayer on the text of Psalm 139.  As soon as he read it, he was so moved by the text and it has been his favourite psalm ever since.  He finished composing the song few weeks after the retreat.

Dan first composed “You Are Near” on guitar and even today he still plays it on guitar for Mass.  He suggests that guitar’s simplicity is the best way to approach playing and singing the piece because it fits with the quiet and contemplative character of the song.  Also, strumming the song or playing fast is not in keeping with his original vision. For him, the piece needs to be played and sung in a way that captures that quiet and holy place in our souls where we meet God alone.


Tác giả Dan Schutte chia sẻ “You Are Near” là tác phẩm quý và cũng là tác phẩm mà ông ưng ý nhất do bài hát chạm đến tận sâu đến niềm tin của ông. Nhiều năm qua, nhiều người chia sẻ với ông rằng đây cũng là bài hát ưu thích của họ. Họ cho biết rằng bài hát này đã mang lại cho họ niềm an ủi lớn lao và thêm hy vọng qua những thời điểm đầy tối tăm và nhiều thử thách trong cuộc sống.

Dan đã sáng tác bài thánh ca “You Are Near” hơn bốn mươi năm về trước trong một dịp tĩnh tâm. Theo lời đề nghị của vị giảng phòng, ông đã tập trung cầu nguyện với Thánh vịnh số 139. Ngay khi ông đọc, ông cảm thấy lời cầu nguyện đã lay động ông và kể từ đó, ông cảm thấy thích đoạn thánh vịnh này hơn bao giờ hết. Ông hoàn tất việc sáng tác bài hát chỉ vài tuần sau kỳ tĩnh tâm.

Ông sáng tác “You Are Near” đầu tiên bằng ghi-ta và ngay cả cho đến nay, ông vẫn còn chơi bài này bằng ghi-ta trong Thánh lễ. Ông cho rằng cái mộc mạc của ghi-ta là cách hay nhất để thể hiện bài hát vì nó hợp với tính chất êm ả và sâu lắng của bài hát. Cũng như vậy, tiếng bập bùng trên ghi-ta hay cách chơi nhanh thì không đúng với ý chính của ông. Theo ông, cần thể hiện bài hát theo cách sao cho trong tâm hồn ta có được sự tĩnh lặng và thánh thiên, nơi đó, chỉ mình ta gặp Thiên Chúa.
 

#450 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

 

Refrain.
O Lord, I know you are near,
standing always at my side.
You guard me from the foe,
and you lead me in ways everlasting.

Lời dịch.

Refrain.
Lạy Chúa, con biết rằng Ngài ở gần bên con,
luôn đứng bên cạnh con.
Ngài canh giữ con khỏi kẻ ác,
và dẫn đưa con về chính lộ muôn đời.

1.
Lord, you have searched my heart,
and you know when I sit and when I stand.
Your hand is upon me protecting me from death,
keeping me from harm.

1.
Lạy Chúa, Ngài hiểu thấu tim con,
và Ngài biết rõ con cả khi con ngồi hay lúc con đứng.
Bàn tay Chúa vẫn quan phòng, giữ con khỏi thần chết.
Giữ con khỏi sự hư nát.

2.
Where can I run from Your love?
If I climb to the heavens You are there;
If I fly to the sunrise or sail beyond the sea,
still I'd find You there.

2.
Đi mãi đâu cho thoát khỏi khỏi tình thương của Chúa?
Con có lên trời, thì Ngài đang ngự đó;
Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện đến ở nơi chân trời góc biển phương tây,
Con vẫn còn tìm thấy Ngài ở đó.

3.
You know my heart and its ways,
you who formed me before I was born
in the secret of darkness before I saw the sun in my mother's womb.

3.
Tâm tư con đây Ngài biết rồi,
Ngài đã tác tạo nên con trước khi con sinh ra,
nơi tối tăm thầm kín trước khi con nhìn thấy ánh mặt trời nơi dạ mẫu thân con.

4.
Marvelous to me are Your works;
how profound are Your thoughts, my Lord.
Even if I could count them, they number as the stars,
You would still be there.

4.
Nhiệm màu thay, việc Chúa làm cho con;
Lạy Chúa con, tư tưởng của Ngài thật thâm thúy làm sao.
Ví như con có thể đếm được, thì chúng nhiều như sao,
Chúa vẫn không hiện hữu nơi đây.#450 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

-    Guard (động từ): protect against damage or harm (from Oxford dictionary online: http://oxforddictionaries.com/definition/english/guard): bảo vệ để chống lại những tổn thương hoặc nguy hiểm.
With all vigilance guard your heart, for in it are the sources of life (Prov 4:23)
Hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát sinh. (Cn 4, 23)

-    Marvelous (tính từ): causing great wonder; extraordinary (from Oxford dictionary online: http://oxforddictionaries.com/definition/english/marvellous): gây một sự ngạc nhiên lớn, phi thường.
Sing a new song to the Lord, for he has done marvelous deeds. His right hand and holy arm have won the victory. (Ps 98:1)
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người.

-    Profound (tính từ): having or showing great knowledge or insight (from Oxford dictionary online: http://oxforddictionaries.com/definition/english/profound): có hoặc bày tỏ một kiến thức rộng hay hiểu sâu sắc.
How great are your works, Lord! How profound your purpose! (Ps 92:6)
Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại, tư tưởng Ngài thâm thuý lắm thay! (Tv 92, 6)

 

#450 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Day: Season of Lent, Lent (Sundays and Weekdays)
Ngày: Mùa Chay (Chúa Nhật và các ngày thường trong mùa Chay)

Liturgical: Evening Prayer, Hymn
Phụng vụ: Kinh tối, Thánh ca

Ritual: Order of Christian Funerals, Funeral Liturgy for Adults
Nghi thức: Nghi thứ an táng tín hữu Ki-tô Giáo, phụng vụ an táng cho người lớn

Scripture: Psalm, 139
Thánh Kinh: Thánh vịnh 139

Topical: Comfort,
Chủ đề: An ủi

 

#450 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ