671 lượt nghe

These Alone Are Enough

DAN SCHUTTE

Playlist

1

These Alone Are Enough

DAN SCHUTTE

05:22
00:00
4:03

Số thứ tự bài hát: #63 English Mass Supplement - Phụ Lục Thánh Lễ Tiếng Anh; English Missal Songbook


“Xin hãy lấy, lạy Chúa, và hãy nhận trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và trọn cả lòng muốn của con, tất cả những gì con có và sở hữu. Chúa đã ban cho con mọi sự đó; lạy Chúa, con xin hoàn lại Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa hãy sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Xin Chúa ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng của Chúa, vì con được ân sủng này là đủ”. (Linh Thao số 234)

Suscipe trong La ngữ nghĩa là ‘đón nhận’.

Suscipe không nằm trong bốn tuần Linh Thao và cũng thuộc về tiến trình của khoá Linh Thao của Thánh I-nhã, nhưng thay vào đó là nằm trong tài liệu phụ thêm “Chiêm niệm để đạt được tình yêu” tiếp liền ở cuối Tuần Bốn. Trong phần này, Thánh I-nhã nói về tình yêu vô biên của Thiên Chúa được ban cho tất cả các tạo vật, và sau đó là điều gì Thánh nhân có thể làm để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa.