1,072 lượt nghe

Veni Creator Spiritus

TRADITIONAL HYMN

Playlist

1

Veni Creator Spiritus

TRADITIONAL HYMN

05:22
00:00
4:03

Số thứ tự bài hát: # 152 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal Songbook