Luật bản quyền và chuyển nhượng tác quyền trong âm nhạc