“Quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước” – 11.2018