Worship resources

Những Bài Hát Từ Cộng Đoàn Taize

Introduction

This book contains 60 songs sung at Taizé and with Vietnamese text. Suitable for many situations, they can unite people in praise and in listening to God.


Publication Information

NXB Tôn Giáo
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Công Oánh
Biên tập: Vũ Văn Hiếu
GPXB: 1795-2016/CXBIPH/07-104/TG
Số trang: 104 trang
Khổ: 15x21cm


Price: 35.000 đ

Share