HƯỚNG DẪN PHÁT ÂM THUẬT NGỮ PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO

Music Structure - Cấu Trúc Âm Nhạc

Harmonization - Hòa âm

Preparing for Rehearsal - Chuẩn Bị Cho Tập Dượt

Introductory Rites - Nghi thức đầu lễ

Liturgy of the Word - Phụng vụ Lời Chúa

Liturgy of the Eucharist - Phụng vụ Thánh Thể

Concluding Rite - Nghi thức kết lễ