392 lượt nghe

Playlist

HỒNG ÂN

1

All Creatures of Our God and King

TRADITIONAL HYMN

2

By the Waking of Our Hearts

RICKY MANALO, CSP

3

Christians, Let Us Love One Another

PICARDY

4

All Praise & Glad Thanksgiving

TRADITIONAL HYMN

5

Come Holy Ghost

Traditonal Hymn

6

Behold The Cross

BOB HURD

7

Litany of the Word

Bernadette Farrell

8

Ready The Way

BOD HURD

9

To You O God I Lift Up My Soul

BOD HURD

10

All the Ends of the Earth

BOB DUFFORD

11

As I Have Done For You

DAN SCHUTTE

12

Create In Me

TOM KENDZIA

13

Tantum Ergo Sacramentum

PANGE LINGUA GLORIOSI

14

Ubi Caritas

Bod Hurd

15

Creator Spirit By Whose Aid

TRADITIONAL

16

Blest Be the Lord

DAN SCHUTTE

17

Gather Your People

Bob Hurd

18

Glory and Praise To Our God

DAN SCHUTTE

19

He Is the Lord

DAVID HASS

20

Holy God, We Praise Thy Name

TRADITIONAL HYMN

21

Seek The Lord

ROC O'CONNOR

22

Sing A New Church

TRADITIONAL,TEXT BY DELORES DUFNER

23

Here at this Table

JANÈT SULLIVAN WHITAKER

24

Worthy is the Lamb

RICKY MANALO, CSP

00:00
4:03
Giới thiệu

Những bài hát giúp nâng tâm hồn mỗi khi bạn cảm thấy yếu lòng. Tin tưởng và phó thác vào hồng ân của Chúa luôn mãi để mỗi ngày cảm nhận được những ơn lành Thánh Thiêng.

Popup Plugin