Playlist

BLESSING

1

All Creature of Our God and King

TRADITIONAL HYMN

2

By the Waking of Our Hearts

RICKY MANALO, CSP

3

Christ, Be Our Light / Gieessu Nguồn Sáng

-

4

Breathe

-

5

Christians, Let Us Love One Another

PICARDY

6

All Praise & Glad Thanksgiving

TRADITIONAL HYMN

7

Come Holy Ghost

Traditonal Hymn

8

Come, Now Is The Time To Worship

-

9

Behold The Cross

BOB HURD

10

Cristo, Sáname

-

00:00
4:03
Giới thiệu

Những bài hát giúp nâng tâm hồn mỗi khi bạn cảm thấy yếu lòng. Tin tưởng và phó thác vào hồng ân của Chúa luôn mãi để mỗi ngày cảm nhận được những ơn lành Thánh Thiêng.